Болярово » Общинска администрация » Нормативни документи » Нормативни документи
Наредби

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 16 от 14.06.2010 : ЗА „УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА” на територията на община Болярово

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ С тази наредба се определят реда и условията за извършване на прокопавания в обхвата на пътя – улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената система на Община Болярово и включените в нея селищни места.

/2/ При условията на тази наредба се извършват прокопавания за изграждане на нови, ремонт,включително при аварии и реконструкция на съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура и отстраняване на дефекти и контрола върху тази дейност.

ГЛАВА ВТОРА

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И РЕМОНТ

ЧЛ 2./1/ Прокопаване то в обхвата на пътя – улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената система на Община Болярово и включените в нея селищни места при отстраняване на аварии по елементи на техническата инфраструктура се извършва след разрешение за строеж и разрешение за прокопаване, издадени от Кмета на Община Болярово или друго упълномощено от него лице.При необходимост се издава и документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси.

/2/ За издаване на разрешението за прокопаване заинтересуваните физически или юридически се издава въз основа на писмено искане в свободен текст, а в неотложни случаи въз основа на устно, при спазване условията и реда на чл. 29, ал. 1 и ал. 5 от АПК и приложено копие от документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи, определени съгласно Приложение № 1 от тази наредба.

/3/ Разрешението за прокопаване при авария се издава в деня на постъпване на искането. В случай, че разрешението не бъде издадено в срок изпълнителя за предотвратяване и отстраняване на аварията е длъжен да предприеме незабавни действия за предотвратяване и отстраняване на аварията при условията на чл. 195, ал. 3 от ЗУТ, като общината се счита за уведомена с подаване на искане по ал. /2/.

Чл. 3./1/ При аварии и повреди които трябва да бъдат отстранени незабавно и в почивни, празнични дни и в извън работно време, дружеството може да започне аварийните ремонти след уведомяване на общинската администрация по телефона. Ремонтните работи се извършват при спазване изискванията на чл. 74. От ЗУТ.

Чл. 3./2/ В случаите по преходната алинея, лицата, извършили прокопавания при аварийни ремонти, подават в отдел УТТО и Е /устройство на територията, техническо обслужване и екология/ на Община Болярово, в първия работен ден следните документи:

План – схема на прокопавания участък:

Документ за собственост и скица на имота, за нуждите на които се изгражда съоръжението /при изграждане на отклонения от общите мрежи/:

Служебна бележка за липса на задължения към Община Болярово:

Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта или банкова гаранция.

Служител от отдел УТТО и Е в тридневен срок издава предписание с указан срок за извършване на строителните работи.

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 4. /1/ Дружествата и ли лицата извършили работи по чл. 1 от настоящата Наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове, определени от общинската администрация.

Чл. 5. /1/ Възстановяването на изкопите по улици и асфалтирани алеи се извършва с инертни материали.

несортиран трошен камък до ниво земно легло. Уплътняването се извършва с пневматична трамбовка на пластове по 20 см. Полагане се трошен камък за пътна онова с минимална дебелина 35 см , след което се полага асфалтова смес с дебелина равна на съществуващата настилка. За площи по-големи от 30 кв.м. се изпълнява основната настилка на пътното платно. В този случай уплътняването се извършва с валяк.

5. /2/ Възстановяването на пътните настилки да обхваща ширината на изкопа, увеличена с 30см. от двете страни и се оформят правоъгълни форми със страни успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности не по-големи от 1 см. а разкопавания с ширина по-голяма от 1,5м – 0,6 % от нея

5. /3/ Асфалтовият участък се окантва задължително с битумна емулсия.

Чл. 6./1/ Възстановяването на тротоарни настилки с бетонови плочи с дебелина 4 см се извършва с уплътнен пясък 15см и несортиран трошен камък 10 см.

6. /2/ Възстановяването на тротоарни настилки от бетон или бетонови плочи се извършва с бетон клас В 75 – 15см., пясък 3см.

6./3/ Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. В случай че тротоарът завършва с трева или свободна площ, да се укрепва с градински бордюри.

6./4/ Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без настилки - общинска собственост се извършва с изкопаната почва, която същата се трамбова на пластове до 20см.

6./5/ След възстановяването на необходимите възстановителни работи, изпълнителя уведомява общинската администрация за констатиране на качеството на възстановителните работи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ

Чл. 7. Контролът по изпълнение на Наредбата се организира от Кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

Чл. 8./1/ След завършване на възстановителните работи, с констативен протокол от техническа служба се установява качеството, при спазване на разпоредбите в чл. 74 от ЗУТ.

/2/ Неизвършени или некачествени възстановителни работи, се отразяват в констативният протокол и се предписва срок за изпълнението им.

/3/ Депозитът се връща след изтичане на 3-месечен изпитателен срок, който започва да тече от датата на констативният протокол за приемане на работите и след съставяне на Протокол за качество.

/4/ Експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за вреди, пречинени при извършване на работите по смисъла на тази наредба.

/5/ Контролът по спазването на тази Наредбата се оупражнява от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Наказва се с глоба от 1 000 до 5 000 лв. ако участникът по възстановителните работи който:

а/ извършва, разпореди или допуска извършването на прокопаване по тази наредба, без да уведоми за това Община Болярово и без за това да е издадено разрешение по чл. 2 ал.3 от настоящата наредба.

б/ не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба.

в/ не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи.

г/ не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществяваното от него прокопаване по тази наредба в срок, определен от органите на общината.

д/ за други нарушения по тази наредба, както и на решенията и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000лева.

Чл. 10. Ако нарушението по чл. 9 и чл. 9 ал. Д бъде продължено, след като е констатирано с акт или, ако в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.

Чл. 11 /1/ Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева, на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:

2/ Възложител на прокопаване, за което не е подало уведомление:

3/ Възложител на прокопаване, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност:

4/ Възложител който, не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи:

5/ Възложител който, не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществени от него СМР по тази наредба , в срок определен от органите на общината.

Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. Чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА, както и на основание чл. 71 и 72 от ЗУТ.

Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкции на В и К мрежи, електронни съобщителни, електрически, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура:

Цена на услугата на база дължина на трасето в линейни метри:

А. Лева –100м - 100 лв

Б. От 100м до 500м - 250 лв

В. От 500м до 1000м - 400 лв

Г. Над 1000м - 600 лв

Разглеждане,съгласуване и одобряване на проекти за нови В и К мрежи, електронни съобщителни, електрически, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж който се захранва и остава негова собственост –

1.00лв/м , но не по малко от 50.00лв

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения –

5.00лв/м , но не по малко от 100.00лв

За съставяне на протоколи и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от ЗУТ:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж който се захранва и остава негова собственост –

1.00лв/м , но не по малко от 50.00лв:

За общи мрежи и съоръжения - 5.00лв/м , но не по малко от 100.00лв

ПРИЛОЖЕНИЕ

Цени за определяне на депозита:

1.Възстановяване на асфалтова настилка – 110 лв./ кв.м

2.Възстановяване на тротоар от базалтови плочи – 40 лв./кв.м.

3. Възстановяване на бетонови бордюри – 25лв./кв.м.

4. Възстановяване на зелени площи – 20лв./кв.м.

Общински съвет Болярово

Председател:__________________

/Атанас Дженков /

Обнародвана във в.”Крайгранична искра” в бр. 6 от 14.06.2010 година

No. 18 от 08.12.2011 : ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА, УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПОСТИГНАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Н А Р Е Д Б А №18

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА, УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПОСТИГНАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Чл. 1. Настоящата наредба регламентира награждаването на талантливи деца, учители и други специалисти от Община Болярово, които през текущата година са с доказани изяви в областта на науката, изкуството, културата и спорта на местно, областно и национално ниво.

Чл. 2. За постигнати успехи се считат заемане на първа, втора или трета награда в областите посочени в чл. 1.

Чл. 3 Предложения за награждаване могат да правят:

/1/детето;

/2/родител/настойник/попечител или лице , полагащо грижи за детето

/3/Директори на учебни заведения по решение на педагогическия съвет

/4/Читалища

/5/Училищни настоятелства

/6/Неправителствени организации, имащи отношение към проблемите на децата и образованието

/7/Спортни клубове

/8/Общински съвет

Чл. 4 /1/Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл. 1 области.

/2/Всеки кандидат има право на одобрение на една награда за календарна година.

Чл. 5 /1/ За целите на настоящата Наредба Общинският съвет избира Комисия по наградите.

/2/Комисията по наградите осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за връчване на награди и представя протокол за утвърждаване от Общински съвет Болярово.

Чл. 6 /1/Комисията се състои от Председател и четири члена.

/2/Общинският съвет определя състава на комисията, в която са включени трима общински съветници и двама представители на общинската администрация.

/3/Комисията се избира в началото на всеки мандат.

/4/Комисията избира Председател от своя състав на първото си заседание, което се провежда в срок до десет дни от избирането й.

/5/Комисията заседава, ако е налице обикновено мнозинство.

/6/Решенията на Комисията се вземат с квалифицирано мнозинство от нейните членове.

/7/Председателят и членовете на Комисията не получават възнаграждение за дейността си.

Чл. 7 /1/Дейността на комисията се подпомага от Секретар.

/2/Секретарят е служител на администрацията от сферата на образованието. /3/Секретарят е без право на глас в Комисията.

/4/Секретарят осъществява цялата техническа помощ, необходима на Комисията.

Чл. 8. Предложенията за връчване на награди се внасят ежегодно в срок до 01.12 в деловодството на Общинска администрация, след което се предават на комисията за разглеждане.

Чл. 9. Комисията разглежда всички постъпили предложения в срок до 10.12 и предлага на ОбС Болярово за утвърждаване тези от тях, които отговарят на условията визирани в чл. 1 от Наредбата.

Чл. 10 Наградата представлява почетна грамота подпечатана от Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, придружена с парична или предметна награда гласувана от Общинския съвет за всяка календарна година.

Чл. 11 Наградите се връчват на специална церемония организирана от Община Болярово в навечерието на коледните празници от председателя на Общински съвет и кмета на общината.

Чл. 12 Наградите на учителите и дейците на културата се връчват на тържествена церемония за 24 май и се определят за постижения през текущата учебна година.

Чл. 13 Предложенията във връзка с чл. 12 се приемат в срок до 10.05 и се разглеждат от комисията до 20.05 всяка година.

Чл. 14 При кандидатстване се подават следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;

3. Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;

4.Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/ за участия през годината в местни, регионални, национални или други прояви в областта, за която се кандидатства;

Чл. 15 Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:

1. Бюджета на общината за текущата година

2. Средства отпуснати от съответните министерства по Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

3. Програми и проекти, спечелени от Община Болярово;

4. Дарения, спонсори и други;

Чл. 16 Комисията публикува решенията си в сайта на общината и в. “Крайгранична искра”.

Чл. 17/1/Връчването на награди се отразява в Книга за записване на деца с изявени дарби и учители, постигнали високи професионални успехи.

/2/Книгата се води от Секретаря на Комисията по наградите.

Наредбата е приета с Решение № 22 от протокол № 2/08.12.2011 г.

Председател на ОбС Болярово:______________________

/Атанас Дженков/

No. 19 от 08.12.2011 : „За условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционни проекти за поемане на общински дълг в Община Болярово”

НАРЕДБА № 19

„За условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционни проекти за поемане на общински дълг в Община Болярово”

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане) на проекти, за финансирането на които предстои Общината да поеме дългосрочен дълг, както и гаранциите към тях.

РАЗДЕЛ ІІ.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

Чл.2. Поемането на дългосрочен дълг от Община Болярово се извършва при спазване на условията на Закона за Общинския дълг в сила от 01.06.2005 г. (Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 5 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 28 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г.).

Чл.3. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на Община Болярово са следните:

(1) Проектът, предлаган за обсъждане, да е в интерес на населението, живеещо на територията на Община Болярово.

(2) Проектът, който предстои да бъде обсъждан от местната общност, да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен Общински дълг при условията на Закона за Общинския дълг.

Чл.4. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на Глава Четвърта от Закона за Общинския дълг.

Чл.5. В общественото обсъждане могат да участват представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации, обществеността и заинтересовани физически и юридически лица,;

Чл.6. Обществено обсъждане на проект на Община Болярово се извършва при спазване на следния ред:

(1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от Общината на дългосрочен дълг чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност;

(2) Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в регионален и местен вестник, на официалния сайт и на определените места за информация в сградата на Общината, най-малко седем дни преди насроченото обсъждане;

(3) Поканата за обсъждане по алинея (1) на този член трябва да съдържа:

- общите параметри на проекта;

- предназначение;

- стойност;

- начин на финансиране и на обезпечаване;

- дата и място на провеждане на обсъждането;

- място за свободен достъп до материалите по проекта, както и време за обществен достъп до документацията;

- и при необходимост лица за контакти;

(4) Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на Общината.

(5) За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност Кметът назначава със Заповед Докладчик за обсъждането и лице което да изготви протокол на обсъждането;

(6) Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от Кмета докладчик, който и ръководи срещата по общественото обсъждане, съдържащо описание на идеята на проекта, доказателства за обществената му значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране, параметри на предлаганото финансиране. Докладчикът може да покани на обсъждането лица - експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност;

(7) След експозето по предходната алинея, докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта;

(8) Докладчикът и експертите записват всички въпроси след което отговарят на лицата, поставили въпросите:

(9) За протичането на обсъждането се води протокол от определеното лице в Заповедта на Кмета по алинея (5) от настоящия член;

(10) Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, Кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане,

(11) Протоколът от общественото обсъждане на дългосрочен дълг е неразделна част от предложението на Кмета по чл.13 от Закона за Общинския дълг.

(12) Всички граждани и юридически лица присъствали на обсъждането, които не подкрепят проекта(ите) или част(и) от него/тях могат в 3-дневен срок от провеждане на обсъждането да внесат писмени запитвания или протест до Кмета на Общината.

(13) Всички граждани и юридически лица не присъствали на обсъждането могат в срока по чл. 6, ал.12, да внесат предложения до Кмета на Общината, касаещи проекта(ите), за реализацията на които ще се поема дългосрочен дълг.

(14) В тридневен срок Кметът на Общината е длъжен да отговори писмено на постъпилите запитвания по чл. 6, ал. 12.

(15) След изтичане на срока по чл. 6, ал.12, Кметът на Общината изготвя докладна записка до Общинския съвет за всички постъпили запитвания, предложения и протести и я представя на първото заседание на Общинския съвет.

(16) При внасяне на предложението за поемане на дългосрочен дълг за обсъждане на заседание на Общинския съвет, неразделна част от предложението е протокола по ал. (5).

(17) При взимане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг Общинският съвет взима под внимание докладната записка по чл. 6, ал.(15)

РАЗДЕЛ ІІІ

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Чл.12 (1) Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с Решение на Общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на Закона за общинския дълг.

(2) Реда и условията за предложенията и вземането на решения за издаване на общински гаранции са посочени в Глава VІ от Закона за общинския дълг.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящата Наредба се приема на основание чл.15 ал.(3) от Закона за Общински дълг и влиза в сила 7 (седем) дни след оповестяването й.

§2. Наредбата е приета с Решение № 23 по Протокол № 2 от заседание на ОбС Болярово проведено на 08.12.2011 година

Председател на ОбС Болярово:______________________

/Атанас Дженков/

No. 15 от 31.03.2010 : ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Наредбата третира събирането, извозването и обезвреждането на следните видове отпадъци:

• Битови отпадъци от домакинствата и стопанските обекти;

• Строителни отпадъци, земни маси и инертни материали ;

• Производствени отпадъци;

• Масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, нефтопродукти, масла.

Чл.2. (1) Наредбата действа на територията на Община Болярово и определя реда и условията за изхвърлянето, събирането, в т.ч. разделното, превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, както и заплащането на съответните услуги, съгласно действащите закони.

(2) Наредбата определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Общината от една страна и от друга - на специализираните общински или частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват извозването на БО / битови отпадъци/ и почистване на улиците, площадите, алеите, парковете, градините и на другите обществени места в Общината.

(3) Наредбата определя задълженията на ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански организации, търговски обекти, държавни и частни фирми или дружества, банки, учебни заведения, болнични заведения, собствениците или наемателите на жилища и на гражданите по отношение на ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.

(4) Наредбата е задължителна както за всички постоянно живущи, така и за работещите на територията на общината и всички временно пребиваващи в нея.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.3.(1) Кметът на общината:

1. Планира, организира и контролира цялата дейност по третирането на битовите и строителните отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания съгласно чл.16, ал1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

2. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците, съобразена с нормите на Европейския съюз за управление на отпадъците и националното законодателство.

3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.

4. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на такса битови отпадъци, съгласно определените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ срокове за съответната година.

5. Осигурява необходимите съдове за съхраняване на битовите и строителни отпадъци – специализирани за целта контейнери, кофи и други.

6. Отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/;

7. Отговоря за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, речните корита и поречията и другите обществени места;

8. Отговоря за спазване на графиците по извозването на битовите отпадъци и уличното почистване.

9.Организира за съгласувателната промяна на местата за съдове, при заявено желание на живущите;

10. Сключва договор с фирми притежаващи необходимите разрешения издадени съгласно Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по:

(1) разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;

(2) оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;

(3) оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;

(4) оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;

11. Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/ или сформиране на нерегламентирани депа, които причиняват замърсяване на околната среда и представляват заплаха за здравето на населението;

12. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с широко обществено участие;

13. Използва разнообразни форми и средства за информиране на гражданите, фирмите, търговските дружества относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.

(2). Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за правата и задълженията си по ал.1.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл.4. Физическите и юридическите лица следва да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

Чл.5.(1). Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към сградите територии се извършва от физическите или юридическите лица, от собственици на имотите или от тези, които ги експлоатират и стопанисват .

(2) Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят:

1. Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата.

2. Собствениците и живущите в жилищната сграда.

(3) Собствениците и наемателите на търговски обекти/магазини/и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност за чистотата на прилежащите им тротоари.

(4) Собствениците на имоти извън строителните граници на населените места на територията на община Болярово са длъжни да ги опазват от замърсяване със строителни и битови отпадъци, земни маси от изкопи и др. При констатирани нарушения се налагат административни наказания.

Чл. 6. Физическите и юридическите лица са длъжни:

1. Да изхвърлят отпадъците си само в определени за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях.

2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т. ч. и незастроените/.

3. Да почистват в т.ч. и от сняг и лед и поддържат чистота на съответните прилежащи терени пред имотите.

4. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

Чл.7. Забранява се:

1. Изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове.

2. Смесването на различните видове отпадъци в съдовете за разделно събиране на отпадъци.

3. Изхвърлянето на битови и друг вид отпадъци, които не са предмет на разделно събиране в съдовете за разделно събиране на отпадъци.

3. Изхвърляне на отпадъци от производствени и търговски обекти, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за смет.

4. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.

5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т. ч./ едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./.

6. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар.

7. Изгаряне на всякакъв вид отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени съответните разрешения.

8. Изхвърляне на отпадъци, изливане на води от балкони и прозорци на жилищни сгради на регулация и жилищните блокове.

9. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация.

10. Паркиране на превозни средства по начин, възпрепядстващ събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и снегопочистване .

11. Струпването около дърветата и в района на зелените площи на обработен със сол сняг.

12. Разхождане на кучета и др. домашни животни на територията на училища, детски градини, спортни и детски площадки.

Чл.8. На територията на общината е забранено:

(1) Приютяване и хранене на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните и обществени сгради, както и площадки, тавани, изби и други общи части на сградите.

(2) Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и тротоарите, освен по маршрути, определени от Общината.

(3) Паша на животни в зелени площи и паркове.

(4) Движението на превозни средства с животинска тяга без средства за спазване на обществената хигиена.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл. 9. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/.

Чл. 10. Отговорни за събиране и извозване на битовите отпадъци от районите включени в “Системата за организирано сметоизвозване на територията на Община Болярово”, както и снегопочистване и зимното поддържане, са лицата, на които общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните дейности.

Чл.11. Лицата по чл. 10 са длъжни:

1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа в т.ч. местоположение на съдовете за отпадъци и маршрути за обслужването им, използване на техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейностите.

3. В случаи на аварии и/или обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързо възстановяване на нормалния цикъл на работа.

4. Да не допускат замърсяване в процеса на извършваните от тях дейности.

Чл.12. За услугите по събиране, извозване, обезвреждане на отпадъците в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на места за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат Такса за битови отпадъци, по реда определен в Гл. III, Раздел I на ЗМДТ.

Чл.13. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.

Чл.14. За включване в системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на новопостроени жилища, търговски обекти и други включени в системата за организирано сметосъбиране на територията на Община Болярово, собствениците следва да подадат писмено заявление/ Приложение номер 4 / до кмета на общината с приложено копие от платена Такса за битови отпадъци, след което се предоставя подходящ съд за сметосъбиране и следва включване в графика за обслужване на населено място.

Чл.15.(1). Отговорен за дейностите по обезвреждане /депониране/ на битовите отпадъци и стопанисването на депото по време на неговата експлоатация и след това е операторът /ръководителят/ на депото.

(2). Оператора на депото /ръководителят/ е отговорен за изпълнението на всички ангажименти произтичащи от Комплексното разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.

(3). Операторът /ръководителят/ на депото води отчет на постъпилите количества битови отпадъци и изготвя годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексното разрешително.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ

Чл.16. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси / ЗМ / и строителни отпадъци /СО/ (вкл. и строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.

Чл.17.(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия и / или обекти, от които общото количество на СО и ЗМ надвишава 1м3, отговорните по чл.17 лица подават заявление до Кмета на общината за определяне маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община Болярово издава ”Удостоверение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ “.

(2) В протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ и номерът на издаденото му удостоверение.

(3) Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила до получаване на разрешение за ползване на обекта.

Чл.18. Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице е длъжно да:

1. Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка за нови обекти, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;

2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на допиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали и отпадъци;

3. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство;

4. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;

5. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара , уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от отдел ТСУС. В случай на некачествено възстановяване на тротоарната и асфалтова настилка внесения депозит остава в полза на общината

Чл.19. Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането на СО лице, в случаите на чл.16. е длъжно:

1. Разделно да събира и съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо по направление от община Болярово;

2. Да ползва /срещу заплащане/ специализиран контейнер, предоставен му от фирма имаща разрешение за извършване на такава дейност;

Чл.20. (1). За депонирането / обработката/ на СО и ЗМ, формирани от обекти се заплащат такси, приети с Решение на ОбС.

(2). Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за третиране и транспортиране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в него.

(3) В случай, че с количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества преди същите да бъдат извозени на депото.

Чл.21. Депонирането / обработката / на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на Общината места.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.22.(1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:

1. От лицата, на които е дадено разрешение съгласно Закона за управление на отпадъците за съответната дейност.

Чл.23. Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските депа, може да се извършва след разрешение от кмета на общината, въз основа на молба от притежателя на отпадъците.

Чл.24. За депонирането /обезвреждането/ на отпадъците притежателите им заплащат такса в размер определен от ОбС-Болярово.

Чл.25. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са сметка на притежателя им.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.26. Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори; събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/ или обезвреждане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; съхраняване, преработване, транспортиране и/ или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; съхраняване, транспортиране, преработване и/ или обезвреждане на пневматични гуми и събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/ или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение издадено съгласно Закона за управление на отпадъците.

Чл.27. За осъществяване на дейностите по чл.26. Кметът на община Болярово сключва договор с фирми притежаващи необходимото разрешение съгласно Закона за управление на отпадъците.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 28. (1) Кметът на Община Болярово, съгласувано с полицейско управление – Болярово, определя със Заповед комисия в състав: служители на полицейско управление –Болярово и експерти от общинската комисия по обществен ред и сигурност.

(2) Комисията:

1. Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, паркирани /изоставени/ в имоти общинска собственост /тротоари, улици, площади, зелени площи, междублокови пространства, открити паркинги и др./;

2. Издирва техните собственици;

3. Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани /изоставени/ в имоти общинска собственост, съгласно образец – Приложение 1;

4. Съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС, съгласно образец – Приложение 2

5. Съставя констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване съгласно образец – Приложение номер 3;

(3) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.

(4) В случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозно средство.

(5) Едновременно с връчването на предписанието /респективно залепването на стикера/ се съставя протокол за техническото състояние на ИУМПС по образец – Приложение 2.

(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации.

(7) В 3-дневен срок от получаването на предписанието /респективно залепянето на стикера/ собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или предаде на фирма притежаваща разрешение за извършване на този вид дейност съгласно Закона за управление на отпадъците.

(8) Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в 3-дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчване /респективно залепването на стикера/. Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието /стикера/ дата и завършва в 24 часа на третия ден. Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.

Чл. 29. (1) При преместването на ИУМПС на площадката за временно съхраняване, икономическият оператор издава документи и води отчетност съгласно разпоредбите в Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства / ДВ, бр. 104/2004 г/.

(2) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в център за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им.

(3) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на икономическия оператор направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

КОНТРОЛ

Чл.30. Контролът по чистотата в цялата община се извършва от кмета на общината, кметовете и кметските наместници по кметства и длъжностни лица, определени от кмета на общината.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба на физически лица се налага глоба в размер от 50 лв. до 1000 лв., а на еднолични търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер от 100лв. до 5 000 лв.

(2) Наказанията по ал.1 се налагат, ако за нарушенията не се предвижда по-тежко наказание по други нормативни актове.

Чл. 32. (1). Нарушенията по чл.31, ал.1 се установяват с акт на длъжностни лица, кметове и кметски наместници по населени места,определени със заповед от кмета на общината.

(2). Наказателните постановления се издават от кмета на общината или определен от него със заповед заместник-кмет.

(3). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба се приема с Решение № 308 от заседание на Общински свет Болярово, Протокол номер 31/31.03.2010 г., на основание чл.19 от ЗУО и влиза в сила 7

( седем) дни след обнародването й във вестник “ Крайгранична искра”.

Председател на ОбС Болярово:____________________

/Атанас Дженков /

No. 14 от 30.04.2009 : ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред в общинските гробищните паркове в населените места, реда и условията за погребения ползването и благоустрояването на гробните места, и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Болярово.

Чл.2.(1)Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС.

(2) На територията на община Болярово действат общински гробищни паркове във всички населени места.

(3) Гробищните паркове се управляват и опазват от кметовете и кметските наместници или упълномощени от тях лица.

Чл.3.(1)Култовите сгради в гробищните паркове се управляват от ръководствата на съответните религиозни общности.

(2) Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите се съгласуват предварително с кмета или кметския наместник и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.

Чл. 4. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите гробищни паркове и гробища на територията на община Болярово става с решение на ОбС Болярово.

Чл.5.(1)Гробищните паркове като озеленени площи със специфично предназначение се устройват в съответствие с одобрения общ устройствен план на населеното място.

(2) С плана се определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, и гробните парцели . Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.

Раздел II

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 6. (1) Гробните места обхващат: единични гробове и фамилни гробни места, състоящи се от два и повече гроба.

(2) Единичните гробове са обособени части от парка или гробището съгласно с изискванията на Наредба № 21 на Министерство на здравеопазването /ДВ, бр. 92/84 г., изм. бр. 63/93 г., изм. и доп. бр. 59/02 г./ за полагането на ковчега с тялото на покойника.

(3) Предоставянето на нови гробни места става само с разрешение на кмета или кметския наместник или упълномощено от него длъжностно лице, пряко отговарящо за гробищните паркове .

(4) Предоставянето на нови гробни места в обособените парцели за различни религиозни общности в гробищните паркове, където съществуват такива се извършва след съгласуване с ръководствата на съответната религиозна общност.

Чл. 7. (1) С полагането на покойник в нов гроб, за наследниците му по закон се поражда правото на гробоползване.

(2) Правото на гробоползване при полагането на покойник в нов гроб се погасява след изтичането на минималния санитарно необходим срок от датата на погребението, при положение, че преди това то не е било продължено.

(3) Правото на гробоползване е безплатно.

Чл. 8. (1) Правото на гробоползване е срочно и безсрочно.

(2) Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по чл. 7, ал. 2, се придобива за срок от 15 години, след заплащане на регламентираната в ЗМДТ и определена в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от общината на такса. То може да се продължава периодически при условие, че преди изтичането на предшестващия срок, правоимащите лица са заплатили съответната такса.

(3) Безсрочното право на гробоползване може да се придобие от ползватели с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни символи, след заплащане на определените в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от община Болярово

(4) Заплащането на определените такси за безсрочно право на гробоползване се допуска след изпълнение на условията по ал. 3.

Чл.9.Кметът или кметския наместник може да разреши възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока по чл. 7, ал. 2, ако се увери, че просрочването на плащане на определената такса се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен надгробен символ.

Чл. 10. (1) Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното погребение.

(2) Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване при условията на предходната алинея, кметът или кметския наместник нямат задължение да осигурят ново гробно място.

Чл. 11. (1) Правото на гробоползване на единичен гроб и фамилен гроб обхваща:

1. Извършване на последващи погребения в него/нея/ по реда и при условията на тази Наредба.

2. поставяне на трайни надгробни символи: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му;

3. Засаждане само на нискостеблени растения.

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

5. Полагане на цветя.

Чл. 12. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по чл. 8 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото на гробоползване за наследниците на първия погребан.

(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като докажат пред гробищната администрация, че първият погребан няма наследници.

Чл. 13. При условие, че правото на гробоползване е продължено, чрез заплащането на такса, съгласно в същия гроб могат да бъдат погребани:

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му, като предимство има покойника.

2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи - със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва - със съгласието наследниците по низходяща линия на погребания

3. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг в същия гроб могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия до втора степен /братя и сестри/ и техните низходящи до първа степен.

4. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същия гроб могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите им до първа степен.

Чл. 14. Когато е погребан ПОКОЙНИК, за чието погребение не се изисква съгласие на лицата по чл. 14, правото на гробоползване се упражнява в пълен обем съгласно чл. 12, ал. 1. В останалите случаи това право обхваща само:

1.Поставяне за периода до следващото погребение, но не по-малко от минималния санитарно необходим срок, считано от датата на погребението на временен надгробен знак /кръст или пирамида/ с надпис за името на покойника, датата на раждане и датата на смъртта;

2. Посещения на гробното място и извършване на траурни и възпоменателни обреди;

3. Поставяне на цветя.

Чл. 15. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 8, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено разпореждане на кмета или кметския наместник. Останките от погребания се изваждат и заравят в общ гроб.

Чл. 16. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до кмета или кметския наместник, с нотариална заверка на подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

Раздел III

ПОГРЕБЕНИЯ

Чл. 17. Настоящата Наредба допуска извършването на погребения по традиционен начин - с насипване и в семейна гробница;

Чл. 18. (1) В гробището се погребват покойници с постоянен адрес в населеното място

(2) В гробището могат да бъдат погребвани и лица, които към датата на смъртта им са временно пребиваващи, с друга постоянна регистрация, ако погребването им в гробище по тяхното местожителство е невъзможно или много затруднително

(3) Покойници - чужди граждани се погребват в в гробището на населеното място в което са починали, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

Чл. 19. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група се погребват по реда на тази наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата и не нарушават установените с българското законодателство норми на поведение.

Чл. 20. (1) Погребенията се извършват не по рано от 24 часа и не по късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава при условие,

че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или балсамирането му.

(2) Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатирането на смъртта от компетентно медицинско лице, да уведомят кмета,кметския наместник или съответните длъжностни лица по гражданско състояние като представят съобщение за настъпилата смърт и личната карта или личния паспорт на покойника за съставянето на смъртен акт.

Чл. 21.(1) Кметовете или кметските наместници извършват социални погребални услуги на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби.

(2) Социалните погребални услуги включват:

1. издаване на смъртен акт

2. отпечатване на 5 бр. некролози

3. осигуряване на ковчег

4. превоз на покойник

5. осигуряване на надгробен знак;

6. изкопаване и закриване на гробно място

Чл. 22. (1) В случай на съмнение за насилствена смърт, лекарят констатирал наличието й незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия.

(2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от органите на предварителното съдебно-наказателно производство на местопроизшествието.

(3) В случаите по предходната алинея, ако за изясняване на причините и обстоятелствата по смъртта има образувано по надлежния ред предварително производство, погребение на трупа не се разрешение.

Раздел IV.

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ФИРМИ), ИЗВЪРШ ВАЩИ ТРАУРНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ

Чл. 23. (1) Физически и юридически лица (фирми), извършващи траурни и каменоделски услуги на територията на община Болярово и желаещи да работят на територията на гробищата, както и да бъдат обслужвани от съответната администрация, следва писмено да уведомят кмета или кметския наместник.

(2) В уведомлението се посочва:

1. Предмет на дейност;

2.Фирма, седалище и телефон на търговеца или адрес и телефон на физическото лице;

3. Име на лицето, представляващо търговеца;

4. Списък на лицата, които ще работят непосредствено със служителите на администрацията, с приложени ксерокопие на личната карта и договор за трудово или гражданско правоотношение.

5. Списък на каменоделците, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци и символи

(3) Към уведомлението, задължително се прилагат копия от следните документи:

1. Съдебно решение за регистрация;

2. Удостоверение за актуално състояние в което изрично да е записано в предмета на дейност извършване на траурни или каменоделски услуги;

3. БУЛСТАТ;

4. А. Специализиран транспорт или сключен договор за наем с лице притежаващо такъв, отговарящ на изискванията на Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове(гробища) и погребване и пренасяне на покойници;

Б. Частните погребални агенции (ЧПА), притежаващи собствен специализиран транспорт могат да возят покойници до гробното място, в случаите, в които ритуалът е извършен извън гробищния парк, където ще се извършва погребението.

5. Удостоверения за регистрация на МПС със специално предназначение - автомобил за превоз на тленни останки от РИОКОЗ и КАТ - за притежаваните транспортни средства, съобразени с извършваната дейност.

6. Документ за собственост или договор за наем на имота, ползван за офис или работилница.

7. Опис на предлаганите от фирмите услуги;

Чл. 24. (1) В четиринадесет дневен срок от постъпване на документите при кмета или кметския наместник, удостоверението се предоставя на лицата по чл. 23, ал. 1 по служебен ред.

(2) При промяна на обстоятелствата по чл. 22, ал. 2 и фирмата е длъжна в 14 дневен срок от настъпването им да информира кмета или кметския наместник..

Чл. 25. Каменоделските фирми, извършващи услуги на територията на гробището се задължават след регистрацията си , да представят документ подписан от съответното лице.

Раздел V.

ВЪТРЕШЕН РЕД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА

Чл. 26. Посещения в гробищата се допускат:

1. За времето от 1 април до 30 септември - от 6-00 до 20.00 часа

2. За времето от 1 октомври до 31 март - от 7.00 до 19-00 часа

Чл. 27. В гробищата се забранява:

1. посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;

2. въвеждането на кучета, на домашни и други животни (животински впряг);

3. паленето на огън и изгарянето на отпадъци

4. извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове

5. засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места.

6. отсичането на дървета без разрешение на кмета или кметския наместник.

Чл. 28. Достъп на пътни превозни средства на територията на гробището се осъществява с разпореждане на кмета или кметския наместник.

Чл. 29. Не се разрешава извън определените за целта места:

1. изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя

2. разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни

3. засаждането на високостеблени декоративни дървета в парцелите.

Чл. 30. (1) Ползвателите на гробните места с безсрочно право на гробоползване са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

(2) Ползвателите на гробните места са длъжни да ги благоустроят и поддържат в добър вид.

Чл. 31. (1) Правото на гробоползване на гробните места, които не отговарят на изискванията по чл. 9 се прекратява и се предоставят за други погребения.

(2) Счупени и неподдържани временни надгробни знаци се отстраняват в 3-месечен срок от ползвателите от гробните места - в противен случай се отстраняват по нареждане кмета или кметския наместник.

(3) Изоставени, изпочупени, неподдържани или незаконно изградени паметници и други трайни надгробни знаци, се отстраняват от ползвателите по разпореждане на кмета или кметския наместник.

(4) Ако ползвателите на гробното място не извършат предписаните работи в срока, траурните надгробни знаци се отстраняват и се прекратява правото на ползване на гробното място.

(5) Предписанията и заповедите по се съобщават на ползвателите на гробното място с писмо с обратна разписка или срещу подпис на втория екземпляр на поканата, а на тези, чиито адреси не са известни - с обявление, поставено на определено място в съответния гробищен парк, на и табло на гробишето или на гробното място.

(6) За заповедите за отстраняване на изоставени, изпочупени и неподдържани паметници и други трайни надгробни паметници и за отнемане правото на ползване на гробно място се прилагат разпоредбите на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 32. Поставянето на пейки, огради и маси от ползвателите на гробните места, става с разрешение на кмета или кметския наместник , при условие, че поставеното съоръжение не пречи за извършване на последващи погребения в гробните места.

Чл. 33. В дейността си каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробището, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в съседство с изграждания от тях обект.

Чл. 34. Забранява се бъркането на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура. При установени нарушения, кмета съставя акт на нарушителите.

Чл. 35. Каменоделските фирми упражняват дейността си на територията на гробището през времето за посещения.

0Раздел VI.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 36. (1) Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се извърши в нарушение на наредбата на ползвателя на гробното място се прави предписание за премахване и се налага глоба в размер до 1000 лв.

(2) На физически и юридически лица (фирми) извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни паркове нарушават разпоредбите на наредбата се налага глоба в размер до 1000 лв..

(3) На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на общинските гробищато в нарушение на наредбата се налага глоба в размер до 1000 лв.

(4) На лица извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробища се налага глоба в размер от 500 лв. до 1000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК.

Чл. 37. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от кмета или кметския наместник.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Болярово или упълномощено от него длъжностно лице.

(3) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

"Прояви на вандализъм" - е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място.

ПРЕХОЗНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В срок от един месец от приемането на наредбата кметовете и кметските наместници, изготвят и представят в общината информация и искания за подобряване на състоянието на гробищата в населеното място.

§2. Наредбата е приета с Решение № 193 по протокол № 18 от 30.04.2009 г. на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

ОбС Болярово

Председател:_______________/ Димитър Желев/

No. 13 от 24.09.2008 : за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Болярово , независимо от формите на собственост.

(2)Зелената система на Община Болярово е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на Общината, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративна функции.

(3) Общински съвет Болярово чрез бюджета обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските зелени площи.

(4)По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди причинени на озеленените площи и декоративната растителност от граждани, стопански и обществени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.

(5) По този ред се определят и присъждат обезщетения срещу юридически и физически лица, които солидарно с причинителя отговарят за неговите действия.

(6) Не подлежат на установяване и обезщетения по реда на тази Наредба вреди причинени от природни бедствия.

Чл. 2. Зелената система, по смисъла на тази Наредба обхваща всички озеленени площи, за широко и ограничено обществено ползване.

Чл. З. (1) В Община Болярово Гл. Архитект и експерт „Екология” отговарят, управляват, дават становища, съгласуват и контролират всички въпроси, отнасящи се до зелената система.

Чл.4. Община Болярово извършва стопанисване и опазване на зелената система, чрез изпълнител избран по ЗОП.

Глава втора

ИЗГРАЖДАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 5. (1) Планирането на зелената система, се извършва с Общ устройствен план и Подробен устройствен план.

(2) С ОУП на Община Болярово се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

(3) Община Болярово, експерт „Екология”,специалисти „СУТ” организират провеждането на процедури съгласно ЗОП за изготвяне на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за изграждане на нови или реконструкция на съществуващи общински озеленени площи.

(4) Изготвените подробни устройствени планове се приемат от Общински експертен съвет по устройство на териториите при Община Болярово, в състава на който участва експерт „Екология”.

Чл. 6.Община Болярово организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайната декоративна растителност и дървета с историческо значение на територията на общината.

Глава трета

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 7.(1) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях, в устройствените планове.

(2) Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове в урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура.

(3) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в устройствените планове в урбанизираните територии за озеленени площи, се разрешава след положително становище от обществено обсъждане, проведено по реда на чл.121, ал. 1 от ЗУТ.

1. от Министерски съвет по предложение на областния управител – за държавни имоти;

2. от Общински съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците в останалите случаи.

(4 ) Общественото обсъждане се организира от възложителя, за мястото, часа и датата на провеждане писмено уведомява Кмета на общината, а засегнатото население уведомява чрез обява в един местен и един национален ежедневник

(5 ) На общественото обсъждане присъства, експерт „Екология” към общинска администрация, който подписва протокола.

Чл. 8. Озеленени площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Чл. 9. (1) В обществените озеленени площи /паркове и градини/ могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти /кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности/, както и преместваеми търговски обекти по чл. 56 от ЗУТ, които не нарушават екологичните, рекреационните и естетични качества на зелените площи и са предвидени в одобрения устройствен проект на парка.

(2) Главният архитект на общината одобрява схема за разполагане на преместваеми обекти и дава разрешение за поставяне на обекти за разносна търговия и рекламни материали в зелените площи, които не засягат затревени и залесени площи.

Чл. 10. (1) В изградените озеленени площи съществуващите обекти с временен статут не могат да добиват траен градоустройствен статут.

Чл. 11. (1) При създаване, одобряване и изменение на устройствени схеми, общи устройствени планове и подробни устройствени планове се изисква :

1. Запазване на съществуващите озеленени площи от всички категории и на териториите, отредени за озеленени площи по действащите градоустройствени планове.

2. Максимално запазване на съществуващата дървесна и храстова растителност и зелени площи.

(2) Заданията за проектиране за инвестиционно проучване на обекти върху общински терени предназначени за озеленяване се обсъждат в ОЕС за устройство на териториите.

(3) Всички проекти за строителни и ремонтни работи по техническата инфраструктура на града, засягащи обектите от зелената система се съгласуват с експерт „Екология”.

(4) При изработване на проекти и подробни устройствени планове се изисква от проектантите да се отразява съществуващата дървесна растителност и максимално нейното запазване.

(5) Възстановяването и рекултивацията на изкопните работи извън уличните платна може да се изпълнява само с почва

Чл. 12. (1) Отнетите по изключение изградени озеленени площи, задължително се компенсират с равни по площ нови територии в същия или съседен район.

(2) Не се съгласуват проекти в които не са спазени изискванията на чл.12, ал. 1,

Чл. 13. В общинските озеленени площи се забранява:

1. Нанасяне на повреди върху храстите и дърветата, причинени от чупене, рязане на клони и палене на огън.

2. Фиксиране на рекламни материали по дърветата и изграждане на билбордове.

3. Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури.

4. Ходенето по тревните масиви, с изключение на определените за тази цел места.

5. Преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим.

6. Нанасяне на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките.

7. Пускането на свобода и воденето на домашни животни, освен на определените и обозначени за тази цел места.

8. Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове.

9. Събиране на семена, плодове, резници, брането на билки без специално разрешение от Община Болярово .

10. Насипване на осолен сняг и химикали около стъблата на храсти и дървета.

11. Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има опасност за намиращите се в близост дървета, храсти или тревни площи.

12. Пашуването на селскостопански животни в зелените площи.

13. Правенето на огнища и паленето на огън в близост до дървесна и храстова растителност и паркови съоръжения.

Чл. 14. На територията на общината се забранява отсичането и изкореняването на дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, независимо от собствеността им.

Чл. 15. Уреждането на временни изложби и други мероприятия на открито в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на Общината, срещу заплащане на съответен наем.

Чл. 16.(1) Озеленените площи и декоративната растителност в терените на учреждения, фирми, училища, детски заведения, здравни заведения, стопански и обществени организации и граждани се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели.

(2). Общината организира специализирана охрана на зелените площи за широко обществено ползване и съоръженията в тях, както и на уличната растителност.

(3) Стопанисването на озеленени територии, включително поддържане на чистотата около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракция, разположени в общински зелени площи или в близост до тях е задължение на собствениците и ползвателите.

(4) Наемателите на терени общинска собственост ползващи открити площи пред търговски обекти поддържат и почистват зелените площи намиращи се пред тях /тревни площи, цветни лехи, кашпи, пространствата около уличните дървета и др./.

Чл. 17. За създаване на оптимални условия за развитие на ново засадена растителност и опазване на сградите и съоръженията се спазват нормативно установени разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници, сгради и съоръжения (приложение № 1).

Чл. 18 (1) Разрешение за строителство на всички обекти при които се налага отсичане, преместване или окастряне на растителност и унищожаване на тревни площи се издава след писмено искане.

(2) Разрешение за преместване или премахване на дървесна и храстова растителност в озеленени площи общинска собственост се дава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице в следните случаи:

1. При строителство, ремонт и реконструкция на озеленени площи по утвърдени проекти и при доказана невъзможност за запазването им.

2. За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.

3. При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии.

Чл. 19.(1) Писмено разрешение за премахване, преместване или окастряне на декоративна растителност се издава от:

1. Кмета на общината, за всички обекти на зелената система, въз основа на писмена молба по чл. 18, ал.2, т. 1, 2 и 3 и санитарна експертиза.

2. Органите на МОСВ за растителност, обявена като защитен обект, съгласно ЗЗТ.

3. Директора на НИПК за растителност в обект на паметници на културата или тяхната среда.

Чл. 20. (1) Разрешената за премахване или преместване декоративна растителност се оценява по тарифата в тази наредба (приложение № 2).

(2) С получения дървен или друг материал разполага собственикът.

(З) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния парцел, освен в случаите по чл. 14.

(4) Стойността на засегнатата растителност и тревни площи се внася от инвеститора или собственика в касата на Община Болярово.

(5) Премахването или преместването на дървета и храсти, за които има издадено разрешение се извършва от възложителя след наемане на специализиране фирма за този вид дейности.

Чл. 21.(1) Споровете за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетение за неправомерно премахната растителност се решават по съдебен ред.

(2) Кмета на общината може да разрешава отсичането на клони на дървета, които се простират над съседен имот и корените, които преминават през неговият имот. По същият ред той може да разпореди да бъдат преместени дърветата, които са посадени на по близки разстояния от посочените в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(3) При ново засаждане на дървесна растителност в парцелите е необходимо да се спазват най – малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени от ЗУТ и чл.94 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.

1. За ниски дървета /с височина до 2.5 м / - на 1.00 м.от границата

2. За средно високи дървета /с височина до 5.00 м./ - на 1.5 м. от границата

3. За високи дървета /с височина над 5.00 м./ - на 3.00 м. от границата.

4. На вътрешната регулационна линия към съседните имоти се препоръчват живи огради с височина до 1.20 метра.

Чл. 22. Не са обект на тази наредба, озелените площи със специално предназначение, обявени по съответния ред и със статут, определен в нормативен акт.

Глава четвърта

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 23. Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от Кмета на общината или от упълномощени от него лица.

Чл. 24. За всички щети, причинени на озеленените площи и декоративната растителност по смисъла на тази наредба, виновните лица заплащат обезщетение определено по тарифата с приложение № 2

Чл. 25. (1) Нарушенията се констатират с акт за установяване на административно нарушение от контролните органи упълномощени от Кмета на Община Болярово .

(2) Въз основа на акта кметът на общината издава наказателно постановление.

(З) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно - отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 26. При унищожаване на растителност без разрешение, предвидените обезщетения в приложение № 2 се налагат в петорен размер.

Чл. 27. При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на Зелената система на общината, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба от 20 до 100 лв.

Чл. 28. При упражняване на спортове в парковете и градините, извън определените за това места, които застрашават посетителите се заплаща глоба от 10 до 50 лв.

Чл. 29. При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските площадки, поляни и цветни фигури, се заплаща глоба от 10 до 50 лв.

Чл. 30. При паша на домашни животни, унищожаване на декоративни растения или неразрешено косене на трева в озеленените площи се заплаща глоба от 50 до 100 лв.

Чл. 31. При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове, освен в разрешените за целта места се заплаща глоба от 10 до 50 лв.

Чл. 32. При монтиране в озеленени площи без разрешение на обекти за търговия, палатки и каравани, освен на разрешените за това места, се заплаща глоба от 50 до 500 лв. за ФЛ и имуществена санкция в размер от 300 до 800 лева за ЮЛ и ЕТ

Чл. 33. При продажба без разрешение в озеленените площи на всички видове стоки, извършване на занаятчийски услуги, устройване на забавления и провеждане на митинги и събрания се заплаща глоба от 50 до 500 лв. за ФЛ и имуществена санкция в размер от 300 до 1000 лева за ЮЛ и ЕТ.

Чл. 34. При замърсяване на озелените площи с отпадъци от всякакво естество, се заплаща глоба от 50 до 500 лв. за ФЛ и имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева за ЮЛ и ЕТ.

Чл. 35. При чупене и повреждане на детски съоръжения за игра в озеленени площи и друга паркова мебел се заплаща глоба в размер на разходите, необходими за възстановяване на съоръженията в троен размер.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Санитарна експертиза за състоянието на растителността включва:

1. Определяне на декоративния вид с преценка за неговата екологична и естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането.

2. Характеристика на местоположението и определяне на основните екологични, естетически и паркоустройствени функции на декоративния вид и степента на тяхната значимост в зависимост от особеностите на заобикалящата среда.

3. Информация за възрастта и жизнеността на декоративния вид с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда.

4. Заключение с конкретни предложения - да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне и да се подмени с друг екземпляр.

§ 2 Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ чл.21 ал.2 във вр. с чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА и определя задълженията на гражданите и организациите при ползване на озеленените площи и декоративната растителност на територията на община Болярово

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й във вестник „Крайгранична искра” с Решение №108 по Протокол № 11 от 17.09.2008 г. на Общински съвет Болярово

Обнародвана във в-к “Крайгранична искра” бр.9 от 24.09.2008 година

Председател на ОбС Болярово:__________________

/ Димитър Желев /

Приложение № 1

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ

ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ

ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Минимални разстояния до стъблата в метри

дървета храсти

1. До външни стени и сгради 5.00 1.50

2. От бордюри на тротоари и паркови алеи 0.70 0.50

3. От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и основи на канавки 2.00 1.00

4. От основата и ръбовете на откоси и тераси 1.00 0.50

5. От стълбовете на осветителни мрежи и естакади 4.00

6. От основата и ръбовете на подпорни стени 3.00 1.00

7. От стените на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби. 2.00 1.00

8. От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори 2.00 1.00

9. От водопроводи и дренажи 1.00 -

10 От подземни електрокабели до 2.5 KV 2.00 0.70

11. От подземни електрокабели над 2.5 KV 3.00 1.00

12. От слаботокови кабели 1.50 0.70

13. От горната част на подземни колектори до повърхности на почвата 1.00 0.50

14. От надземни улични линии - слаботокови

проводници с ниско напрежение до короната на дърветата 1.50 -

Приложение № 2

ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА Болярово

Размер на обезщетенията за причинени вреди на декоративна растителност:

1. Тревни площи за 1 м. кв. - I кат. – 50 лв.

- II кат. - 50 лв.

2. Летни цветя за 1 м. кв. - I кат. - 50 лв.

3. Перенни цветя за 1 бр. - 50 лв.

4. Почвопокривна растителност за 1 м. кв. – 50 лв.

5. Жив плет - широколистен 1 м. л. до 5 год. - 50 лв.

над 5 год. - 100 лв.

6. Жив плет - вечнозелен 1 м. л. до 5 год. - 80 лв.

над 5 год. - 150 лв.

7. Рози за 1 бр. до 5 год. – 50 лв.

над 5 год. - 50 лв.

8. Широколистни храсти за 1 бр. до 5 год. - 50 лв.

над 5 год. - 50 лв.

9. Вечнозелени храсти за 1 бр. до 5 год. - 50 лв.

над 5 год. - 50 лв.

10. Иглолистни дървета:

Вид Височина в метри

Широкоразпространени:

Бял и черен бор, обикновен до 4 м - 50 - 80 лв.

смърч, бяла ела, туя, хвойна до 7 м - 80 - 150 лв.

и др. над 7 м - 150 - 200 лв.

Редки и ценни видове:

гинко, лиственица, мура, ср. ела, до 4 м - 80 - 120 лв.

ср. смърч, кедри, либоцедрус, до 7 м - 120 - 180 лв.

тцуга, тис, кипарис, секвоя и др. над 7 м - 180 - 300 лв.

11. Широколистни дървета:

Вид Височина в метри

Широкоразпространени:

айлант, акация, върба, тополи, до 5 м - 30 - 50 лв.

трепетлика и др. над 5 м - 50 - 100 лв.

Ценни декоративни видове:

бреза, ясен, каталпа, пауловния, до 5 м - 50 - 80 лв.

бук, американски дъб, софора, над 5 м - 80 - 150 лв.

зимен и летен дъб, клен, липа,

орех, конски кестен и др.

За особено ценни и редки декоративни дървета по преценка на експертизата се дължат обезщетения до 500 лв.

No. 11 от 27.02.2008 : за определяне размера на местните данъци през 2008 г.

/изм. с Решение № 155 от 29.01.2009 г., изм.с Решение № 286 от 28.01.2010 г., изм. с Решение № 421/28.01.2011 г /

Глава първа

Общи положения

Чл.1.С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Болярово

Чл.2. /изм.Решение 421/28.01.2011 г./В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:

1.Данък върху недвижимите имоти;

2.Данък върху наследствата;

3.Данък върху даренията;

4.Данък при възмездно придобиване на имущества;

5.Данък върху превозните средства;

6.Патентен данък.

7.Туристически данък

Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

Глава втора

Местни данъци

Раздел І

Данък върху недвижимите имоти

Чл.7. изм. с Реш. № 286 от 28.01.2010 г., изм.Решение 421/28.01.2011 г./ (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) се отменя с Решение 421/28.01.2011 г

Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

1. в брой в касите на общината, находящи се гр.Болярово, ул. “Девети септември” 20

2. по банков път – по банковата сметка на общината;

3. с пощенски запис.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл.11. изм.Решение 421/28.01.2011 г./ (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл.12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.

Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.*

Чл.16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл.17. изм. с Реш. № 286 от 28.01.2010 г./ (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2”, считано от 01.01.2011 г., а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл.18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.

Чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІІ

Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и

задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца – 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

Раздел ІІІ

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

Чл.35. изм. с Реш. № 286 от 28.01.2010 г./ (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0.7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

(4) Данък се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност в размер на 3 на сто

Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІV

Данък върху превозните средства

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:

1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл.40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.41. изм.Решение 421/28.01.2011 г./ (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително – 0.38 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.45. лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.60 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.23 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1.38 лв. за 1 kW;

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 10.00 лв.

2. къмпинг ремарке – 15.00 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 15.00. лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително – 14.00. лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 28.00 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 40.00 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 55.00. лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 85.00 лв.

6. над 750 куб. см – 115.00 лв.

(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително – 5.00 лв.

2. над 400 кг – 7.00 лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача –50.00 лв.

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100.00 лв.

(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 15.00.лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)

равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси - 18 9.00

30.00

18

20

30.00

70.00

20

22

70.00

150.00

22

25

200.00

350.00

25

26

350.00.

650.00

26

28

350.00.

650.00.

28

29

340.00

410.00

29

31

410.00

700.00

31 33 700.00

950.00.

33 38 950.00

1400.00

38 - 1050.00

1400.00

Б) с три и повече оси 36 38 700.00.

900.00

38 40 900.00

1300.00

40 - 1300.00

1900.00

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 55.00 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер110.00 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително –10.00 лв.

2. над 18 kW до 37 kW включително – 14.00 лв.

3. над 37 kW – 20.00 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 40.00 лв.

(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата е в размер на 50 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)

равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси 12 13 33.00

68.00

13 14 68.00

188.00

14 15 188.00

265.00.

15 - 265.00.

600.00

Б) с три оси 15 17 68.00.

118.00

17 19 118.00

243.00

19 21 243.00

315.00

21 23 315.00

486.00

23 - 486.00

756.00

В) с четири оси 23 25 315.00

320.00

25 27 320.00

500.00

27 29 500.00

790.00

29 - 790.00

1170.00

Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1.00 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1.00 лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.1 лв за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. за един джет - в размер 100.00 лв.

4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20.00 лв. за всеки започнат бруто тон;

5. за скутери - в размер 2.70 лв. за киловат;

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0.14 лв. за киловат;

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.50 лв.за тон максимална товароносимост.

Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 20.00 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

2. за параплан – 12.00 лв.

3. за делтаплан – 12.00 лв.

4. за мотоделтаплан – 20.00 лв.

5. за свободен балон – 30.00 лв.

6. за планер -30.00 лв.

Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 ,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 46. изм.Решение 421/28.01.2011 г./ (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Раздел V

Патентен данък

Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Чл.50. За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласно Приложение № 1 от тази наредба.

Чл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл.52. /изм.Решение 421/28.01.2011 г./ (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от Приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.

Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столична община.

Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 2.

Раздел VІ

“Туристически данък”

Чл.57. /изм.Решение 421/28.01.2011 г./

/1/ С туристически данък се облагат нощувките.

/2/. Данъчно-задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

/3/. Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината.

/4/. Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

/5/. Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл.58. /1/. Размерът на дължимия туристическия данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.

/2/. Размерът на дължимият данък за календарния месец се определя като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по алинея 1.

/3/. Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който се предоставят нощувките.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007 г.

§ 2. До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 март до 30 юни.

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.

§ 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.

§ 5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен (патентен) се внасят в срок до 30 април 2008 г.

(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.

§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.

§ 7. Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 29.02.2008 г. (след разгласяването й по приетия от общинския съвет начин).

Приложение № 1 към чл.50.

Зона Населени места/улици

І-ва

Гр.Болярово

ІІ-ра Всички останали населени места

Приложение № 2 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентни дейности І зона. ІІ зона ... зона ... зона

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в размер на 50 лв. за стая според местонахождението на обекта:

1 и 2 звезди 50 лв

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

1—2 звезди І – 5.00 лв; ІІ – 3.00 лв.

3 звезди І – 10.00 лв; ІІ – 8.00 лв.

б) заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди І – 5.00 лв; ІІ – 3.00 лв.

3 звезди І – 10.00 лв; ІІ – 8.00 лв.

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди І – 5.00 лв; ІІ – 3.00 лв.

3 звезди І – 10.00 лв; ІІ – 8.00 лв.

г) кафе-сладкарници

1—2 звезди І – 5.00 лв; ІІ – 3.00 лв.

3 звезди І – 10.00 лв; ІІ – 8.00 лв.

д) барове:

— дневни:

2 звезди І – 5.00 лв; ІІ – 3.00 лв.

3 звезди І – 15.00 лв; ІІ – 10.00 лв.

— нощни:

2 звезди І – 10.00 лв; ІІ – 8.00 лв.

3 звезди І – 25.00 лв; ІІ – 20.00 лв.

е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 150.00 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер на 8.00 лв. за 1 кв. м нетна търговска площ за търговски обекти в гр.Болярово и на 6.00 лв. за търговски обекти в селата.

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на 5.00 лв. за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на 100.00 лв. за гр.Болярово и 70.00 лв – за селата.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на 100.00 лв. за Болярово и 70.00 лв. – за селата

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в размер на 500 лв. за общината:

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на 100 лв. за гр.Болярово и 70.00 лв за селата

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на 150 лв. за гр.Болярово и 100.00 лв. за селата

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя в размер на 150 лв. за работно място за града и 100 лв. – за селата:

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на 180 лв. на брой устройство за общината.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на 130 лв. за работно място за общината.

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на 60 лв. за работно място според местонахождението на обекта.

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на 60 лв. за общината

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 180 лв. за общината

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер на 200 лв. за общината:

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на 300 лв. за общината.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на 100.00 лв. за общината

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на 100 лв. за общината

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 100 лв. за общината

21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер на 300 лв. за общината

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на 3000 лв. за общината.

23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на 500 лв. за общината

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на 2000 лв. за общината

25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на 200 лв. за общината

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя в размер на 300 лв. за общината.

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на 150 лв. за общината

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя в размер на 50 лв. за общината.

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на 50 лв. за общината.

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на3000 лв. за общината

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя в размер на 50.00 лв. за общината.

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на 300 лв. за общината

33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е 100 лв.

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 8.00 лв.

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на 40 лв., и билярд — данъкът за маса е в размер на 40лв.

34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за 1 кв.м. - 1.5 лв.

и за един фитнес уред - 300 лв.

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 135 лв. на брой съоръжения:

36. Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 18.00 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.

37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета 750 лв. на брой

б) лодки 450 лв. на брой

в) яхти 900 лв. на брой

г) джетове 900 лв. на брой

д) влакчета 30. лв. на място

е) файтони 75 лв. на място

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения 150 лв. на брой оборудване

No. 7 от 21.11.2004 : за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Н А Р Е Д Б А № 7

за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината

(Приета с Решение № 311/30.01.2003 г., изм. с Решение №350/09.05.2003 г., Решение № 387/18.09.2003 г., Решение № 156/03.12.2004 г. и Решение № 183/30.03.2005 г., изм. с Решение № 345/28.09.2006 г., 357/31.10.2006 г.,доп.с Решение № 378/28.12.2006 г. изм. с Решение № 400/29.03.2007 г., изм. с Решение № 21/30.01.2008 г., изм. с Решение № 31/27.02.2008 г., доп. Решение № 80/30.06.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 170/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 221/25.06.2009 г., доп. с Решение №242/30.09.2009, изм. и доп.с Решение 285/28.01.2010; доп. Решение 365/21.07.2010 г., изм. с реш. №422/28.01.2011 г.)

І.Общи положения

Чл.1(1). /изм. с реш. №422/28.01.2011 г./Общината събира следните местни такси:

1.За битови отпадъци:

2.За ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение.

3.За детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги:

4.За добиване на кариерни материали:

5.За технически услуги:

6.За административни услуги.

7.За откупуване на гробни места.

8.Други местни такси, определени със закон.

Чл.2.За всички услуги и права, предоставяни от общината с изключение на тези по чл.1, общинския съвет определя цена.

Чл.3.Размерът на местните такси се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

Чл.4(1).Общинския съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1.Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2.Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3.Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2).За услуга, при която дейностите могат да се разграничават една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3).Размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4).В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(5).Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с настоящата наредба.

(6).Общинският съвет променя размера на таксите при изменение на размера на материално-техническите и административни разходи необходими за предоставянето на услугите с изключение на такса за битови отпадъци и туристическа такса, които се определят ежегодно.

ІІ.Такса за битови отпадъци.

Чл.5(1)Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

(2).За имоти намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци се събира такса за ползване на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

(3).Границите на районите и вида на предлаганите в тях услуги, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

Чл.6(1)Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване – от ползвателя.

(2) (изм. реш.№422/28.01.2011 г.)Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от всички съсобственици на имота до края на предходната година.

(3)Отм. С Решение № 658/2006 г. ВАС

Чл.7(1) (изм. реш.№422/28.01.2011 г.)Размерът на таксата за всяка дейност се определя пропорционално на данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ за имоти на физически лица и жилищни имоти на предприятия и по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ за нежилищни имоти на предприятия

(2) (изм. реш.№422/28.01.2011 г.) отпада

Чл.8. (1) (изм. реш.№422/28.01.2011 г.) Таксата се заплаща в сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси.

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

ІІІ.Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

Чл.9.За ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, намиращи се в първа и втара зона се заплащат следните такси:

1.За ползване на пазари с цел търговия със селско стопанска продукция и промишлени стоки:

а)за квадратен метър на ден 0,30 лв.;

б)за квадратен метър на месец 4,00 лв..

2.За ползване тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито включително за разпалагане на маси, столове и витрини:

а)за квадратен метър на ден 0,30 лв.;

б)за квадратен метър на месец 4,00 лв.

3.За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени, намиращи се в първа и втора зона за разполагане на горивни и строителни материали за месец или част от месец - 0,40 лв. за кв.м.

ІV.Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги.

Чл.10.За ползване на детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси в следните размери:

1.За целодневни детски градини - 20,00 лв.

Чл.11.Не се заплаща такса за:

1.Децата на които и двамата родители са с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг.

2.Третото и следващо деца на многодетните родители.

3.Времето на отсъствие на децата, считано от деня следващ деня в който родителите са уведомили директора на детското заведение.

Чл.12.Таксата се заплаща с 50% намаление:

1.За сираци или за деца с един родител.

2.За всяко от двете деца от едно семейство, когато са приети в едно или различни детски заведения на територията на общината.

3.За деца, чиито родители отбиват редовната си военна служба.

4.За деца, чиито семейства са на ежемесечно социално подпомагане.

Чл.13.Частично освобождаване от заплащане на такса за детски градини може да се ползва само по един текст от настоящата наредба.

Чл. 13а. /доп.с Реш.№ 80/30.06.08 г., изм. Решение 285/28.01.2010/ За ползване на услугата “Обществена трапезария” се заплаща такса в размер на 30.00 лв. на месец.

V.Туристическа такса. /се отменя с реш.№422/28.01.2011 г./

Чл.14 (1). Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма от всяко лице, ползвало средство за подслон и място за настаняване едновременно със заплащането на услугата.

(2). Размерът на таксата се определя с решение на общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.

(3). Ако общинският съвет не определи таксата в срока по ал.2, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.

/4/ /Нова – реш.№ 170/2008 г./ Определя такса на едно лице за всяка нощувка в размер на 1.00 лв.

Чл.15.Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване и се внася в общинския бюджет до 15-то число на месеца, следващ месеца през който е събрана.

VІ.Такси за добив на кариерни материали.

Чл.16.Таксите се определят поотделно за всеки кариерен материал върху брутния добив, определен:

1.По регистрите на производството, които всяка кариера води задължително.

2.По количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерни материали.

Чл.17.Размерът на таксите се определя за м.куб. както следва:

1.За речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 0,20 лв.

2.За пясъчно-глинести материали за производство на тухли, вътрешна и външна мазилка – 0,20 лв.

3.За ломен и трошен камък – 0,20 лв.

4.За варовици, мергели и калцити за добиване на вар – 0,20 лв.

Чл.18.Таксите се заплащат:

1.Ежемесечно – в случаите по чл.16, т.1.

2.При добива на кариерните материали – в случаите по чл.16, т.2.

Чл.19.Таксите се внасят в приход на общинския бюджет до 15-то число на месеца, следващ месеца на добиването на кариерния материал.

VІІ.Такси за технически услуги.

Чл.20.Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.21.(изм.Решение 31/27.02.2008 г., изм.Решение 285/28.01.2010)Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1.За издаване на скици за недвижими имоти – нова цена

- бр.-обикновена услуга - 10,00 лв.

- бр.-бърза услуга - 18,00 лв.

2.За издаване на скици за недвижими имоти с указан начин на застрояване - бр. – нова цена - 20,00 лв.

. 3.За презаверяване на скица, от издаването на които са изтекли 6 месеца - бр. – нова цена - 5,00 лв.

4. отпада

5.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – търпимост и идентичност

- бр. – нова цена - 20,00 лв.

6.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

- бр. – нова цена - 10,00 лв.

7.За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др - м2 - 25,00 лв.

8.Издаване разрешение за строеж по реда на чл.148, ал.2 от ЗУТ-0.2% от строителната стойност, но не по-малко от 50,00 лв.

9.Издаване на удостоверение по чл.177 ал.3 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строеж – 45.00 лв.

Чл.22(1).За техническите услуги, за които няма установен с нормативен акт срок за извършване се определя едномесечен срок за извършване.

VІІІ. (изм.Решение 31/27.02.2008 г.)Такси за административни услуги.

Чл.23.За извършени административни услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1.За издаване на удостоверения за наследници – 3,00 лв.

2.За издаване на удостоверения за идентичност на имен – 3,00 лв.;

3.За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3,00 лв.

4.За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт-3,00 лв.

5.За издаване на удостоверение за семейно положение – 3,00 лв.

6.За издаване на удостоверение за родствени връзки – 3,00 лв.

7.За адресна регистрация и/или издавне на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 3,00 лв.

8.За заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България – 10,00 лв.

9.За заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност – 10,00 лв.

10.За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина-5,00 лв.

11.За всички други видове удостоверения по гражданското състояние по искане на граждани – 3,00 лв.

12.За преписи от документи – 2,00 лв. за страница.

Чл.24.За извършени административни услуги по производства по настаняване под наем, продажби, замени и учредяване на вещни права върху общински имоти се плаща такса както следва:

1.По производство за настаняване под наем в общински жилища и помещения – 3,00 лв.

2.По производство за продажби на общински имоти – 5,00 лв.

3.По производство за замени на общински имоти – 5,00 лв.

4.По производство за учредяване вещни права върху общински имоти – 5,00 лв.

Чл.25.За административна услуга по издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер 2,00 лв.

Чл.26. се отменя с Решение 285/28.01.2010

Чл.27. се отменя с Решение 285/28.01.2010

Чл.28. /отм.реш. № 170/2009 г./

Чл.29. /отм.реш. № 170/2009 г./

Чл.30. /отм.реш. № 170/2009 г./

Чл.31. /отм.реш. № 170/2009 г./

Чл.32. /отм.реш. № 170/2009 г./

Чл.33. /отм.реш. № 170/2009 г./

VІІІа. “Такса за притежаване на куче”.

Чл.34. ( в сила от 01.01.2007 г. ) /1/ За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 5,00 лв. / пет лева /

/2/ Освобождават се от такса собствениците на:

1.Кучета на инвалиди

2.Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка

3.Кучета, използвани за опитни цели

4.Кучета, използвани от БЧК

5.Кастрираните кучета

6.Ловни кучета.

Чл.35. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината, отдел “Местни данъци и такси”.

Чл.36. ( в сила от 01.01.2007 г. ) /1/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

/2/ Приходите от събраните такси по ал.1 се ползват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

ІХ.Такси за откупуване на гробни места.

Чл.37.Общината предлага следните услуги:

1.Ползване на гробни места до 15 години;

2.Ползване на гробни места за вечни времена;

3.Ползване на семейни гробни места;

4.Ползване на места за урнов гроб.

Чл.38.За услугите по чл.34 се определя нулева такса.

Х. Други местни такси определени със закон.

Чл.39.(изм.Решение 31/27.02.2008 г. изм. Решение 285/28.01.2010)За извършени технически услуги по устройството на територията се събират следните такси:

1.Съгласуване на инвестиционен проект по реда на чл.141, ал.1 и чл.142 от ЗУТ – но не по-малко от 100,00 лв.

2.Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл.145, ал.1 от ЗУТ- 0,2% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 100,00 лв.

3.Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл.145, ал.5 от ЗУТ и заснемане и узаконяване по чл.226, ал.6 от ЗУТ – отпада

4.Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие, съгласно чл.145, ал.4 от ЗУТ – 50% от таксата за одобряване на инвестиционен проект (т.2), но не по-малко от 50,00 лв.

5.Презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл.153, ал.3 от ЗУТ-50% от таксата за разрешение, но не по-малко от 30.00 лв.

6.Издаване на акт за узаконяване по чл.226, ал.6 от ЗУТ - отпада

7.Издаване на акт за узаконяване по чл.226, ал.7 от ЗУТ - отпада

8.Издаване на удостоверения за ползване на строеж (обект) по предназначение, съгласно Наредба №6 за ползването на строежите в РБ - бр. – нова цена - 50,00 лв.

9.Разрешение за поставяне по реда на чл.57 от ЗУТ

- бр. – нова цена - 30,00 лв.

10.Процедура по искане за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ по чл.124 от ЗУТ – 50,00 лв.

11.Процедура по одобряване и обявяване на изменението на ПУП по чл.134, чл.135, чл.133 и чл.15 от ЗУТ и § 8 от ПРЗУТ 100,00 лв.

12.Процедура по одобряване и обявяване на ПУП по чл.124 от ЗУТ – 100,00 лв.

13.Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на сгради и помещения в тях – 50,00 лв.

14.Попълване на приложение от данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ – 3,00 лв.

15.Одобряване на технически и работни проекти:

- за жилищни сгради с височина до 10 м - 20,00 лв.

- за жилищни сгради с височина над 10 м - 30,00 лв.

- за нежилищни сгради с РЗП до 200 кв.м - 25,00 лв.

- за нежилищни сгради с РЗП над 200 кв.м - 35,00 лв.

16.Узаконяване на строежи – троен размер на таксите по т.15 след издаване акта за узаконяване.

Чл.40. /Изм. с реш. 221/25.06.09 г/ За административни услуги по нотариални заверки по Тарифата за нотариални такси по ЗННД се заплащат следните такси:

1.За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без материален интерес:

а/ за първи удостоверен подпис – 5,00 лв.;

б/ при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква “а”;

в/ за всеки следващ удостоверен подпис –2,00 лв.;

г/ на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис – 10.00 лв.;

д/ при преупълномощаване таксата за подпис върху документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот е в двойния размер на таксата по буква “г”.

2.За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

а) за първата страница – 3,00 лв.;

б) за всяка следваща страница –2,00 лв.

3.За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр:

а) за първата страница –10,00 лв.;

б) за всяка следваща страница – 2,00 лв.;

а останалите екземпляри се таксуват като преписи.

4. /Отм. с реш. 221/25.06.09 г. /

Чл.41. (изм.Решение 31/27.02.2008 г.) За административни услуги по регулиране дейността на икономически субекти се събират следните такси:

1.За производство по издаване на заповед за отсичане на дървета в собствен имот по чл.32 от ЗОССИ – 5,00 лв.

2.За производство по издаване на заповед за изземване на имоти, ползвани без правно основание по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ – 15,00 лв.

3.За производство по определяне на щети по ЗОССИ включително от кметствата и кметските наместничества – 30,00 лв.

4.За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници с леки автомобили – 20,00 лв.

5. Отм. с Решение № 170/2009 г.

6. Отм. с Решение № 658/2006 г. ВАС

Чл.42.За административни услуги, свързани с общинската собственост се събират следните такси:

1.За издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по смисъла на чл.18 от ЗППДОбП, обстоятелствена проверка – 5,00 лв.

2.За издаване на удостоверение във връзка с чл.66 и чл.33 от Закона за собствеността – 3,00 лв.

3.За издаване на преписи и заверка на ксерокопия на договори, заповеди, решения и други документи по общинската собственост – 1,00 лв. за страница.

Чл.43./доп. с решение № 400/29.03.2007 г./(изм.Решение 31/27.02.2008 г., изм. Решение 285/28.01.2010) За други административни услуги се събират следните такси от Наредбата, както следва:

1.За процедура по картотекиране на граждани нуждаещи се от жилища – 4,00 лв.

2.За издаване на удостоверение за картотекиране по ЗУЖВГМЖСВ за друга община – 4,00 лв.

3. За издаване на удостоверения за данъчна оценка на недвижими имоти“ за /един/ брой имот:

- обикновена /в 14-дневен срок/ - 5.00 лв.

- бърза /в 7-дневен срок/ - 10.00 лв.

- експресна / 1 ден/ - 15.00 лв.

4. За издаване на удостоверение за декларирани данни:

- обикновена /7-дневен срок/ - 4.00 лв.

- бърза /1 ден/ - 6.00 лв.

5. За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 5.00 лв.

6. За издаване на преписи и заверка на документи - 2.00 лв.

Чл.44.Таксите по този раздел се заплащат при поискване на услугата.

ХІ. Цени на услуги предоставяни от общината.

Чл.45. изм. Решение 285/28.01.2010 г.; доп. Решение 365/21.07.2010 г./ За услуги свързани с общинската собственост, общинския съвет определя следните цени:

1.За ползване на празни дворни места в регулацията на населено място за селскостопански нужди за 1 дка годишно – 40,00 лв.

2.За ползване на дворно място представляващо прилежащ терен към жилищна, административна или производствена сграда по регулационен план на населено място – за кв.м. месечно 0,005 лв.;

3.За ползване на общинско място за монтиране на гаражи – месечно на кв.м. 0,20 лв.

4.За ползване на общински помещения:

а)за услуги – месечно на кв.м. 0,40 лв.;

б)за производствена дейност – месечно на кв.м. 0,60 лв.;

в)за търговска дейност – месечно на кв.м. 0,80 лв.;

г)за гаражи и складове – месечно на кв.м. 0,40 лв.

5.За еднократно ползване на зали в сградите на общината:

а)за събрания, конференции, заседания и други подобни – за 1 час 8,00 лв.;

б)за концерти, театри и други подобни – за 1 час 10,00 лв.

6.За съобщения и реклами по радиовъзел – за минута 2,00 лв.

7. /доп. с Решение № 71/29.05.2008 г./ За ползване на хижа с. Ст.Караджово:

- за нощувка – 12.00 лв. на легло;

- ползване на залата – 30.00 лв. на ден;

- ползване на кухня – 20.00 лв. на ден.

Общински служители, които ползват услугите заплащат 50% от така определените цени.

т.8./доп. Решение 365/21.07.2010 г./ За поставяне на игрални автомати, кафе автомати и др. подобни в помещения общинска собственост – 20,00 лв. на месец.

т.9. За ползване на туристически център за отдих в м.”Билянката” с. Иглика:

а/ за групи до 10 човека - 15,00 лв. на ден.

б/ за групи от 11 до 30 човека – 25,00 лв. на ден

в/ за групи над 30 човека – 50,00 лв. на ден

Чл.45а Отм. С Решение № 658/2006 г. ВАС

Чл.46.За услуги свързани с регулиране дейността на икономически субекти общинския съвет определя следните цени:

1. /отм.реш. № 170/2009 г./.;

2. /отм.реш. № 170/2009 г./.;

3. /отм.реш. № 170/2009 г./.;

4. /отм.реш. № 170/2009 г./;

5.За транспорт на специалисти по изпълнение на производствата по определяне щети по ЗОССИ, по изземване на имоти ползвани без правно основание по ЗСПЗЗ и за отсичане на дървета в собствен имот по ЗОССИ – за км. 0,40 лв.

Чл.46а. Отменен с Решение 400 от 29.03.2007 година

Чл.47.(изм.Решение 31/27.02.2008 г., доп. Решение № 242/30.09.2009 г., изм. реш.№422/28.01.2011 г.) За други услуги общинския съвет определя следните цени:

1.За ковчег и надгробен знак – не по-малко от цената на придобиване, съгласно фактура

2.За изкопаване на гроб и загробване – 15,00 лв.

Чл.48.Цените по този раздел се заплащат при поискване на услугата.

3.”За услуги, предоставяни от общинския кантар”:

а/ на фирми и физически лица, регистрирани в община Болярово – 5.00 лв. без ДДС;

б/ на фирми и физически лица с регистрация извън община Болярово – 15.00 лв. без ДДС.

4.”За услуги, предоставяни от общинска бара” – 1,50 лв. на бара с включен ДДС.

Преходни и заключителни разпоредби.

§ 1.Наредбата се приема на основание чл.9 от ЗМДТ.

Наредбата влиза в сила след обнародването и във вестник “Крайгранична искра.

Наредбата е приета с протокол № 26/30.012003, решение №311 от 30.01.2003 година на Общински съвет – Болярово.

Председател на ОбС Болярово:__________________

/ Атанас Дженков /

Обнародвана във в.”Крайгранична искра” в бр. 15 от 21.11.2004 година

Приложение № 1

към Наредба № 7

Ц Е Н И

за услуги и права предоставяни от община Болярово

по ред

ВИД УСЛУГА

Мярка Стойност

в лева

Срок за

извършване на

услугата Вид на приходния документ

І. Административни услуги

1. Издаване на удостоверение за наследници 1 бр. 3.00 Прих.квит.

2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена 1 бр. 3.00 Прих.квит.

3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смърт

1 бр.

3.00 Прих.квит.

4. Издаване на дубликат на удостоверение за раждане или смърт

1 бр.

3.00 Прих.квит.

5. Издаване на удостоверение за семейно положение

1 бр.

3.00 Прих.квит.

6. Издаване на удостоверение за родствени връзки

1 бр.

3.00 Прих.квит.

7. Издаване на удостоверение за постоянен и настоящ адрес 1 бр. 3.00 Прих.квит.

8. Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария 1 бр. 10.00 Прих.квит.

9. Заверка на покана-декларация за частно посещение в РБ на лице от чужбина, на което родителите или един от тях са с българска народност 1 бр. 10.00 Прих.квит.

10. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина 1 бр. 5.00 Прих.квит.

11. Други видове удостоверения по гражданско състояние 1 бр. 3.00

12. Удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти:

- обикновена

- бърза

- експресна 1 бр.

5.00

10.00

15.00

14 дни

7 дни

1 ден Прих.квит.

13. Удостоверение за декларирани данни:

- обикновена

- бърза 1 бр.

4.00

6.00

7 дни

1 ден Прих.квит.

14. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината 1 бр. 5.00 7 дни Прих.квит.

15. Преписи и заверка на документи 1 бр. 2.00 Прих.квит.

16. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без материален интерес

- за първи удостоверен подпис

- при преупълномощаване

- за всеки следващ

- на документ, който ще се ползва за недвиж.имот, за всеки подпис

- при преупълномощаване

1 бр.

5.00

двоен размер

2.00

10.00

двоен размер

фактура

17. За удостоверяване верността на преписи и извлечение от документи

- за първа страница

- за всяка следваща

1 бр.

3,00

2.00

фактура

18. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр:

- за първа страница

- за всяка следваща

10,00

2,00

фактура

19. За издаване на разрешение за отсичане на дървета в собствен имот

1 бр.

3.00

20. Издаване на заповед за изземване на имоти, ползвани без правно основание

1 бр.

10.00

21. За определяне на щети по ЗОССИ

1 бр. 30.00

22. Издаване на разрешителни за извършване на таксиметров превоз

на пътници с леки автомобили

1 бр.

10.00

ІІ. Управление на собствеността

23. Удостоверение за реституционни претенции и искания 1 бр. 5.00

24. Удостоверения по чл.66 и чл.33 от Закона за собствеността 1 бр. 3.00

25. Удостоверение за картотекиране на граждани, нуждаещи се от жилища, вкл. и за друга община 1 бр. 4.00

26. За ползване на празни дворни места в регулацията на населеното място за селскостопански нужди 1 дка 40.00

годишно

27. За ползване на дворно място, представляващо прилежащ терен към жилищна, административна или производствена сграда по плана на населеното място - 1 кв.м. 0.05 лв.

на месец

28. За ползване на общинско място за монтиране на гаражи 1 кв.м 0.20 лв.

месечно

29. За ползване на общински помещения:

- за услуги

- за производствена дейност

- за търговска дейност

- за гаражи и складове

1 кв.м.

за месец

0.40 лв.

0.60 лв.

0.80 лв.

0.40 лв. фактура

30. За еднократно ползване на помещения общинска собственост:

- за събрания, конференции и др.

- за концерти, театри и др.

1 час

5.00

10.00

фактура

31. За съобщения и реклами по радиовъзела 1 минута 2.00

ІІІ. Технически услуги

32. Издаване на скици за недвижими имоти:

- обикновена

- експресна 1 бр.

8.00

15.00

33. Издаване на скици с указан начин на застрояване 1 бр. 20.00

34. За презаверяване на скица 1 бр. 3.00

35. За определяне на стр.линия и ниво на строеж:

- за сгради

- за линеен обект

1 кв.м.

1 м.

0.30

0.20

36. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ 1 бр. 15.00

37. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове 1 бр. 10.00

38. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси,павилиони кв.м. 25.00

39. Издаване на разрешение за строеж и съгласуване на инвестиционен проект 0.2% от стр.стойност,но не по-малко от 20 лв.

40. Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл.145, ал.1 от ЗУТ 0.2% от стр.стойност,но не по-малко от 50 лв.

41. Ново одобряване на проект,загубил правно действие 50% от таксата, но не по-малко от 25 лв.

42. Презаверяване на разрешение за строеж 50% от таксата, но не по-малко от 10 лв.

43. Издаване на удостоверение за ползване на строеж по предназначение съгл.Н-ба 6 1 бр. 45.00

44. Разрешение за поставяне по реда на чл.57 от ЗУТ Бр. 25.00

45. - За ковчег

- за изкоп и загробване Бр. По цена на придобиване съгласно фактура

15.00 фактура

46. За ползване на детски градини - месечно

20,00

47. За ползване на “Обществена трапезария”- месечно 20,00

48. За ползване на хижа Ст.Караджово:

- нощувка за едно легло

- зала - на ден

- кухня – на ден

8,00

20,00

10,00

фактура

49. За ползване на барата – едно пране 1,20

фактура

50.

Забележка: На всички приходи, които се събират с фактури се начислява 20%ДДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС БОЛЯРОВО:_______________

/Атанас Дженков/

Обнародвана във в.”Крайгранична искра” в бр. 15 от 21.11.2004 година

No. 6 : ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО-отменена с решение № 218/25.06.2009 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1.С тази Наредба се уреждат условията и редът, при който се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл.69 и за дейности по чл.70 от ЗОС, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесии и контролът върху тази дейност.

чл.2.Концесията включва предоставянето на вещни, облигационни и други права върху обектите по чл.69 и във връзка с извършване на други дейности по чл.70 от ЗОС.

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ

чл.З.Предложение за откриване на процедура по предоставяне на концесия може да прави всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице регистрирано като търговец чрез кмета на общината до Общинския съвет.

чл.4.Предложението за предоставяне на концесия съдържа:

1.Предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесия;

2.Финансов и икономически анализ на концесията;

З.Социален анализ на концесията;

4.Екологичен анализ на концесията;

5.Правен анализ на концесията;

6.Други анализи съобразно предмета и характера на концесията. чл.5./1/Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия

се приема от Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

/2/С решението по ал.1 се определят:

1.Предметът на концесията;

2.Срокът на концесията;

3.Начинът на определяне на концесионера - чрез конкурс или чрез търг;

4.Видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в

конкурса или търга;

5.0сновните права и задължения по концесията;

6.Началния срок и условията за осъществяване на концесията;

7.Видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договорът за концесия;

8.Видът, размерът и начинът на изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесия;

9.Изисквания, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

10.Други изисквания, свързани с характера на концесията.

/3/С решението по ал.1 се възлага на кмета на общината да организира конкурса или търга.

чл.6.Решението по чл.5 ал.1 се обнародва в "Държавен вестник" и в поне един местен вестник.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

чл.7./1/Кметът на общината назначава комисия за провеждане на конкурса или търга в състав:председател и членове.

/2/Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на конкурса или търга информация.

чл.8./1/Председателят на комисията обнародва в "Държавен вестник" и местен вестник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението по чл.5 ал.1.

/2/Съобщението по ал.1 съдържа: дата, място и час за провеждане на конкурса или търга и срока за подаване на заявленията.

/3/Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и определя цената им.

/4/Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в едномесечен срок и най-късно в шестмесечен срок от обнародването на решението по чл.5 ал.1.

чл.9.3аявлението за участие в конкурса или търга е писмено и към него се прилагат:

1.Удостоверение за регистрация на участника като търговец;

2.Извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;

З.Документ за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит по чл.5 ал.2 т.4

чл.10./1/Комисията се произнася с писменно решение в 7 дневен срок от подаване на документите за допускането до участие в конкурса или търга.

/2/Решението по ал.1 не подлежи на обжалване.

чл.11.Провеждането на явен търг и търг чрез оферти се извършва по реда на глава седма от Наредбата за общинската собственост.

чл.12.След приключване на конкурса или търга, председателя на комисията в 7 дневен срок представя на кмета протокол от провеждането му и проект рашение за определяне на концесионера.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

чл.13.Кметът на общината и спечелилият търга или конкурса в едномесечен срок от провеждането им провеждат преговори за сключването на договор за концесия.

чл.14./1/При несключване на договора за концесия по чл.73 ал.1 от ЗОС, Общинския съвет по предложение на кмета на общината може да вземе решение за провеждане на нов конкурс или търг за същия обект или дейност, или да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или друг участник в конкурса.

/2/При отказ за сключване на договор в съответствие със задълженията, които е поел и изискванията с които се е задължил спечелилият кокурса или търга кандидат губи внесеният депозит.

чл.15./1/Концесионният договор се сключва в писмена форма в 4 еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, един за досието на концесията и един за съответната нотариална служба.

/2/Концесионният договор подлежи на вписване в съответната нотариална служба.

/3/Служба"Общинска собственост" извършва вписването на договора в нотариалната служба.

чл.16./1/Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му.

/2/Срокът на концесията започва да тече от момента на влизане в сила на концесионния договор.

чл.17.Концесионерът получава достъп до обекта на концесията със съдействието на кмета на общината, на кметството или на кметския наместник по местонахождение.

чл.18./1/Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препядстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприема самостоятелно съответните /правни и фактически/ действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това кмета на общината.

/2/В случаите по ал.1 концесионерът може да поиска:

1.0бщинският съвет чрез компетентните органи да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;

2.Изменение на концесионния договор;

/3/В случаите по предходната алинея Общинския свет може да предприеме отчуждаване на имоти на трети лица за общински нужди или учредяване на ограничени вещни права в полза на концедента. Обезщетяването на трети лица - собственици на отчуждени обременени имоти, е за сметка на общината.

чл.19./1/.При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със Закон територии и обекти и за обществения ред, страните по концедесионния договор могат:

1.Да изменят концесионния договор;

2.Да го прекратят по взаимно съгласие;

З.Да гo прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.

чл.20./1/Действието на договора за концесия може да бъде спряно при:

1.Възникване на обстоятелствата по чл.18;

2.В случаите на чл.19 ал.1;

З.Смърт или прекратяване на юридическото лице концесионер, до вземане на решение от Общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник или прекратяването му.

/2/При спиране на договора без вина на страните не се дължи обезщетение, освен ако е уговорено в концесионния договор.

чл.21.Кметът на общината осъществява цялостния контрол по изпълнението на концесионния договор.

чл.22.Към община Болярово се създава концесионен регистър, в който се вписват данни за всички предоставени концесии на територията на общината съгласно изискванията на чл.53 ал.З от Закона за концесиите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1.Haредбата се издава на основание чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

&2.Наредбата е приета от Общински съвет Болярово с решение по т. на 2003 год. и влиза в сила от публикуването и във вестник "Крайгранична искра".

&3.Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.

Наредбата е публикувана във вестник "Крайгранична искра" на год.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС БОЛЯРОВО: ______/п/________

/Я.Симеонов/

No. 12 от 18.06.2008 : за принудителното изпълнение на заповеди за

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Болярово

Чл. 2. Тази наредба се прилага за:

1. строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. незаконни строежи или части от тях, посочени в чл. 147 и чл. 151, ал. 1 на ЗУТ и за сгради, съоръжения или части от тях, чието предназначение е променено не по установения за това ред;

3. обекти по чл. 57а на ЗУТ;

4. строежи по §17 от Преходните разпоредби на ЗУТ.

Чл. 3. (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й до адресата/адресатите на заповедта.

(2) Поканата съдържа:

1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта;

2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;

3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);

4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 14-дневен срок;

5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;

6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи.

(3) При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) B едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта на кмета на Община Болярово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, се извършва проверка пo изпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя констативен протокол (Приложение № 1).

(2) При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предварително изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия пo принудителното й изпълнение.

Чл. 5. (1) B едноседмичен срок от съставяне на констативния протокол съответните специалисти от дирекция “ТСУ” провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на кмета на Община Болярово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, срока, необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи (СМР) и необходимите за заплащането им финансови средства (пo изготвена количествено-стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение № 2), който се представя на кмета на общината.

(2) Когато се констатира необходимост от представяне на конструктивно становище, изработване на проект по част “Конструктивна”, част “Консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата” и други подобни, това изрично се посочва в протокола по чл. 5,ал.1.

(3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респ. след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж.

Чл. 6. (1) В едноседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

(2) В случаите, когато стойността на услугата и/или строителството не надвишава посочените в НВМОП прагове, изпълнението им се възлага на лице,

определено по реда, предвиден във Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки на Община Болярово (ВПВОП на Община Болярово).

Чл. 7. (1) В едноседмичен срок от възлагане изпълнението на предвидените СМР, кметът нa общината определя датата, часа и начина на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица.

(2) Собствениците на строежите, респ. недвижимите имоти, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти.

Чл. 9. Ha определените дата и час представители на общинската администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета на Община Болярово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ (Приложение № 3).

Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване.

(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета нa общината съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му.

(3) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл. 13 от настоящата наредба.

Чл. 11. (1) Изпълнението на възложените СМР по принудителното изпълнение на заповедта се ръководи от технически правоспособно лице - представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становището на инженер-конструктор или одобрените инвестиционни проекти, в случаите, когато такива са били необходими, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др., когато това се налага.

(2) B процеса на изпълнението на заповедта по ал. 1 изпълнителят е длъжен да спазва нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл. 12. След изпълнението на заповедта на кмета на Община Болярово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ се съставя протокол (Приложение № 4) от представителите на общинската администрация и изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл. 13. Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ и протокол за извършените разходи, подписан от упълномощени представители на общината и изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§ 2. "Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях" представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа.

§ 3. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: собственикът на строежа или терена, лицето, в полза на което е учредено ограничено вещно право, или извършителят на строежа.

§ 4. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

§ 5. "Изпълнител" е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, НВМОП или ВПВОП на Община Болярово, на което е възложено извършването на СМР по принудителното изпълнението на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6.Наредбата се приема на основание чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ и §69 от Преходните и заключителни разпоредби на влезлия в сила на 27.07.2007 год. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията – Държавен вестник, брой №61 от 27.07.2007 год.

§ 7.Изпълнението на настоящата наредба се възлага на кмета на Община Болярово.

§ 8.Наредбата е приета с Решениe № 65, Протокол № 8 от 29.05.2008 год. от заседание на Общински съвет и влиза в сила в деня на приемането й.

Обнародвана във в-к “Крайгранична искра” бр.6 от 18.06.2008 година

Председател на ОбС Болярово:__________________

/ Димитър Желев /

No. 5 от 29.07.2005 : ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С тази наредба се определя реда за управление, придобиване и разпореждане с имущество на община Болярово. С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства.

Чл.2. Наредбата не се прилага за:

1.Общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

2.Общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества.

3.Предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост.

4.Отдаване под наем и продажба на общиннските жилища.

Чл.3./1/ Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.

/2/ В стратегията по ал. 1 се определя делът на имотите – частна общинска собственост, които се отдават под наем само на малки и средни предприятия при условията на чл. 25 от Закона за малките и средни предприятия.

/3/ Общинската собственост се изполва съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена.

Чл.4. Ежегодно кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Чл.5./1/ Общинската собственост е публична и частна.

/2/ Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от публична в частна и обратно, се извършва след решение на общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

/3/ Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от кмета, зам.кмета и секретаря на Община Болярово. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план, становище на главния архитект на общината и на н-к отдел”Общинска собственост”

/4/ В общи или подробни устройствени планове или техните изменения, може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска собственост след решение на общинския съвет.

/5/ Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.

Чл.6./1/ Всяко лице може да получи справка по актовите книги за общинска собственост срещу заплащане на услугата.

/2/ В случаите, когата исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията може да бъде и устна. В случаите на отказ да бъде регистрирано или незебавно удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.

/3/ В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

/4/ В 2-седмичен срок от датата на подаване на заявлението по ал.3 отдел “Общинска собственост” издава служебно удостоверение, копие от искания документ или мотивиран отказ.

/5/ Ако в срока по ал.4 отдел “Общинска собственост” не представи исканата справка се счита, че е налице мълчалив отказ.

Глава втора

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ

Чл.7. Община Болярово придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон или въз основа на решение на общинския съвет.

Чл.8. С решение на общинския съвет се придобива собственост в следните случаи:

покупко-продажба на имоти или части от тях ;

замяна на имот – частна общинска собственост, с имот – собственост на физически и/или юридически лица;

замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот – собственост на физически и/или юридически лица;

обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост;

делба;

по давност;

предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган.

Чл.9./1/ Дарения и завещания се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.

/2/ Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице съставя и води публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред, номер на договор, стойност на дарението, условие / срок и номер на писмото, с което дарителят е информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. След писмено съгласие на дарителя в регистъра може да се впише неговото/ата име/фирма.

/3/ Даренията не се приемат от лице, което учства в обявени от общинската администрация търгове или конкурси, или са в процедура по предоставяне на услуги или права от страна на общината в негова полза.

/4/ Когата дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез изпълнение на строително-монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на общината приема дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово-счетоводни документи, включително за вложените материали и труд, които се предлагат за договора за дарение.

Чл.10. Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, сключва договори за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи.

Чл.11./1/ Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на общината, се закупуват от кмета или упълномощени от него длъжностни лица.

/2/ Вещите, необходими за стопанските нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя на звеното.

Чл.12. При изтичане на давностния срок по чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и при нереализиране на отстъпеното право на строеж, кметът на общината определя комисия, която да установи, че няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.13./1/ Кметът на общината управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на общинския съвет и общинската администрация.

/2/ Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка управляват предоставените им от общинския съвет имоти за безвъзмездно ползване.

/3/ Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на функциите на кметството се управлява от кмета на съответното място.

/4/ Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на функциите на общинската администрация в населените места, които не са кметства се управлява от кметския наместник на съответното населено място.

/5/ Кметът на общината упражнява контрол по управлението на имотите по ал. 2, 3 и 4.

Чл.14./1/ Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

/2/ Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените в техните бюджти средства.

Чл.15./1/ Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до пет години.

/2/ Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на търг или конкурс.

/3/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.16./1/ Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти – частна общинска собственост.

/2/ Ръководителите на юридическите звена и на звената на общинска бюджетна издръжка, осъществяват управлението на имотите – частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

Чл.17./1/ Имотите - частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се отдават под наем след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава осма.

/2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл.18./1/ Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема определена от главния архитект на общината се извършва след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава осма.

/2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл.19./1/ С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост, без търг или конкурс, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

/2/ Кметът на общината сключва договор за наем при условия, определени с решение на общинския съвет по ал.1. Срокът за наемните правоотношения по ал.1. не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл.20./1/ Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.

/2/ Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината и се придружават от данни за финансовото състояние на общината, установяващи възможностите й за плащане на наема.

/3/ При наличие на помещение кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем със срок до края на мандата на Народното събрание.

/4/ Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.

/5/ Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

Чл.21./1/ Кметът на общината предоставя помещения за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

/2/ Договорите по предходната алинея се сключват за 5 години.

Чл.22. Общинският съвет приема тарифа, с която се определя наемната цена на 1 кв.м. За помещенията, отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации.

Чл.23. Първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти, предназначени за административни нужди, не може да бъде по-ниска от размера на наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, увеличена 2 пъти, а за стопански нужди – от 2 до 5 пъти, в зависимост от местоположението, целта на инвестиционната дейност, нивото на заетост и реалните пазарни наемни цени за съответния район.

Чл.24. Размерът на наема за срока на наемното отношение се изменя с официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от Националния статистически институт.

Чл.25./1/ Безстопанствен имот се установява с комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която влизат представители на отдели “Правен”, “Общинска собственост”, “Архитектура и благоустройство”. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.

/2/ Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение.

/3/ Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл.45 /а/ от Закона за общинската собственост.

Наемните правоотношения се прекратяват по реда и при условията на чл.15 от Закона за общинската собственост.

Глава пета

ВЕЩИ

Чл.26./1/ Вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.

/2/ Общото ръководство и контрол по управлението на вещите – общинска собственост се осъществява от кмета на общината.

Чл.27. Вещите – частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

Чл.28./1/ Вещите – частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината.

/2/ Вещите с балансова стойност над 5 000 лв. се предоставят по реда на ал.1 след решение на общинския съвет.

/3/ Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение заедно със становище с приложени към него мотивирано искане на заинтересуваното лице или организация; удостоверение, че то е на общинска бюджетна издръжка; списък на вещите – частна общинска собственост, с техните индивидуализиращи белези; количество и общата им балансова стойност.

Чл.29. Вещите – частна общинска собственост извън тези по чл.чл.27 и 28 се предоставят под наем от кмета на общината след провеждане на търг или конкурс по реда на Глава осма.

Глава шеста

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

Чл.30./1/ Ежегодно, до 31.01., общинският съвет, по предложение на кмета на общината утвърждава списък на общинските ателиета и гаражи, предназначени за:

отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;

продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

продажба чрез търг или конкурс.

/2/ Общинският съвет по предложение на кмета на общината през текущата година извършва промени в списъка по ал.1.

/3/ Списъкът по ал.1 е публичен.

Чл.31./1/ Право на настаняване в общинско ателие има гражданин с постоянно местожителство на територията на общината, който отговаря на следните условия:

да е хабилитиран научен работник или да упражнява творческа професия в областта на изкуството или културата;

да не притежава собствено ателие;

да не е придобивал ателие от общината или държавата след 13.07.1990 г.

да не е прехвърлял жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 13.07.1990 г.

/2/ Желаещите да наемат ателие, подават молба да кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал.1.

/3/ Молбите се картотекират в отдел “Общинска собственост”

Чл. 32./1/ Кметът на общината назначава комисия в състав от 3 до 5 члена, за разглеждане на молбите на лицата по чл.31, ал.2 и определя критериите за класиране на кандидатите.

/2/ Комисията по ал.1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол. При наличие на подходящи свободни помещения предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване.

/3/ Въз основа на заповедта по ал.2 кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет сключва договор за наем. Наемната цена се определя спрямо определената наемна цена на кв.м. площ на жилище увеличена 3 пъти.

Чл.33./1/ Право да кандидатства за покупка на ателие има наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молбата за закупуване.

/2/ Молбата по ал.1 се подава чрез кмета на общината до общинския съвет.

Чл.34./1/ Право на настаняване в общински гараж има гражданин с постоянно местожителство на територията на общината, който отговаря на следните условия:

да не притежава собствен гараж;

да не е придобивал гараж от общината или държавата след 13.07.1990 г.

да не е прехвърлял жилище, вилен имот или гараж на трети лица след 13.07.1990 г.

/2/ Определянето на наематели на гаражи – общинска собственост се извършва в следната поредност:

на лица с увреждания – собственици или наематели на общинско жилище в сградата, вкоято са построени гаражите, при условие, че притежават моторно превозно средство и не притежават гараж в същото населено място;

на други наематели на общински жилища в сградата или собственици, придобили общинско жилище в същата сграда, при условие, че притежават моторно превозно средство, и не притежават гараж на територията на общината;

ако след предоставяне на гаражи на лицата по т.т. 1 и 2 останат свободни гаражи, в тях се настаняват и други лица, които притежават моторно превозно средство, и не притежават гараж на територията на общината, чрез търг или конкурс;

Чл.35./1/ Желаещите да наемат гараж подават молба да кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл.34.

/2/ Молбите се картотекират в отдел “Общинска собственост”

Чл.36./1/ Комисията по чл.32, ал.1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол, като спазва поредността на чл.34, ал.2, т.т. 1 и 2. При наличие на подходящи свободни гаражи предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване.

/2/ Въз основа на заповедта по ал.2 кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет сключва договор за наем. Наемната цена се определя спрямо определената наемна цена на кв.м. площ на жилище увеличена 1,5 пъти.

Чл.37/1/ Право да кандидатства за покупка на гараж има наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молбата за закупуване.

/2/ Молбата по ал.1 се подава чрез кмета на общината до общинския съвет.

Чл.38. Гаражите по чл.34, ал.2, т.3 се продават с решение на общински съвет по реда за продажба на общински имоти.

Чл.39./1/ Лице, желаещо да придобие собственост върху общинско ателие или гаражи чрез замяна срещу собствен имот подава молба до кмета на общината.

/2/ Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва да придружават молбата по предходната алинея.

/3/ Кметът на община внася в общинския съвет проект на решение за допускане или отказ на замяната с мотиви.

Глава седма

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.40./1/ Разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез:

продажба на имоти или на идеални части от тях;

замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;

учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване- възмездно или безвъзмездно;

учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;

апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;

делба;

премахване на сгради, постройки и съоръжения;

дарение на юридически лица на бюджетна издръжка;

сделки по чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от Закона за устройство на територията;

по силата на закон.

/2/ разпореждането с вещи – частна общинска собственост се осъществява чрез:

продажба;

замяна;

предоставяне на безвъзмездно право на ползване.

/3/ В капитала на търговските дружества могат да се апортират нежилищни имоти – частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на общинския съвет. Оценката на имотите по ал.1, т.5 се извършва по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон.

Редът за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества се определя с наредба на общинския съвет.

/4/ При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 % от неговите цена или данъчна оценка, съгласно чл.46, ал.2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси:

на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

на имота с по-висока данъчна основа при замяна;

на реалния дял с по-висока данъчна основа – при делба;

в случаите на безвъзмездни сделки.

/5/ Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг с явно наддаване.

/6/ Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.

/7/ Възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със заповед и договор.

/8/ Безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.

Чл.41./1/ Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет, от кмета на общината, чрез търг или конкурс.

/2/ Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс кмета на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.42./1/ Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена сграда или придобили право на строеж върху общинска земя-урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината.

/2/ Лицата по ал.1 могат да подават молба за придобиване правото на собственост върху общинската земя до кмета на общината. Молбата се придружава със съответното разрешение за строеж, одобреният архитектурен проект и констативен акт образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа.

/3/ Правата по ал.1 имат лицата придобили право на строеж върху общинска земя за построяване на жилищна, вилна или друг вид сграда.

/4/ Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият идеална част от правото на собственост на земята, върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината като подават молба до кмета на общината.

/5/ Молбите на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават от посочените в §1 и §2 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 235 от 1996 г. документи.

/6/ Цената по която се продава собствеността по предходните алинеи, се определя:

по реда на Постановление № 235 от 1996 г. на Министерския съвет за имотите, върху които лицата са придобили право на строеж до 13.07.1991 г.

за всички останали случаи по пазарна цена;

/7/ Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на молбата, се предвижда ново застрояване върху имот или надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по подробния устройствен план. Главният архитект на общината осигурява служебна скица от подробния устройствен план и становище за реализираното и предвиденото застрояване.

/8/ В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване, съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на общината изготвя становище за реализираното и максималното допустимото застрояване.

/9/ Продажбата се извършва от кмета на общината и сключва договор.

Чл.43./1/ Предварителният и окончателният договор по чл.15, ал.5 и чл. 17, ал.5 от Закона за устройство на територията се сключват на пазарни цени от кмета на общината.

/2/ Предварителният договор по ал.1 се сключва след решение на общинския съвет.

/3/ Предварителният договор по ал.1 съдържа цената на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулиран имот и се сключва на основа на проект за изменеие на действащия подробен устройствен план. В предварителния договор се вписват условията по ал.ал. 4, 5 и 6.

/4/ В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила 6 месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.

/5/ В случай, че експертният съвет по чл.5, ал.4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал.3 не може да бъде приет без изменения прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на предварителния договор.

/6/ Окончателният договор се сключва в срок от 1 месец след влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забава.

/7/ Окончателният договор се вписва от съдията по вписванията по местонахождение на имота.

Чл.44./1/ Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

/2/ Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител. Въз основа на решение на общинския съвет, кметът на общината сключва договор.

Чл.45./1/ Дарение на недвижим имот – частна общинса собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

/2/ Дарение на недвижим имот – частна общинса собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет на държавата или на юридическо лице на държавна бюджетна издръжка.

/3/ Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.

/4/ Въз основа на решенията по ал.3, кметът на общината сключва договор.

Чл.46/1/ Съсобствеността върху имоти между община Болярово и физически или юридически лица се прекратява чрез:

доброволна делба;

продажба на частта на общината;

изкупуване на частта на съсобственика/съсобствениците;

замяна на идеални части с друг равностоен имот;

/2/ Доброволната делба се осъществява чрез:

даване или получаване в дял на реални части от имота;

получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с изплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем;

/3/ Съсобствеността върху имоти между община Болярово и физически или юридически лица се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на общината с решение на общинския съвет.

Чл.47./1/ В тримесечен срок след решението на общинския съвет по предходния член кметът на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.

/2/ След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта по ал.1 срок, кметът на общината сключва договор за продажба.

/3/ Когато плащането не се извърши в определения срок, кмета на общината може да отмени заповедта по ал.1 и преписката се прекратява.

Чл.48./1/ В случаите на чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост, кметът на общината внася предложение в общинския съвет за предоставяне на съответните права.

/2/ Лицата желаещи да придобият правата по чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост подават молба до кмета на общината.

/3/ Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва да придружават молбата по предходната алинея.

/4/ Предложението по ал.1 трябва да съдържа данни за:

имотът, за който ще се предоставя съответното право с неговите характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на имота;

нуждите, за които ще се ползва имотът;

срокът за който се предоставя съответното право.

/5/ На основание решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.49. Разпореждането с нежилищни имоти, частна общинска собственост, се извършва след изготвяне на пазарна оценка от независим лицензиран експерт. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него заместник-кмет. Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката, се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.

Глава осма

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Чл.50. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.

Чл.51. По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез търг или конкурс на:

имоти – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди;

вещи - частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;

земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници.

Чл.52. По реда на тази глава се извършва продажба чрез търг или конкурс на:

нежилищни имоти – частна общинска собственост;

вещи - частна общинска собственост.

Чл.53. По реда на тази глава се извършва чрез търг или конкурс на:

учредяване право на строеж в случаите по чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост;

учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл.38 от Закона за общинската собственост.

Чл.54./1/ Търгът се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:

описание на имота;

вида на търга – с тайно или явно наддаване;

начална цена;

начина на плащане и евентуални обезпечения;

датата, мястото и часа на провеждане на търга;

специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта;

размера на депозита;

други тръжни условия.

/2/ Със заповедта по ал.1 се утвърждават и тръжната документация, условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане на заявленията за участие.

/3/ Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.

/4/ В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.

/5/ Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто върху първоначално определената цена.

Чл.55. /изменение с Решение № 252/26.09.2005 г./ Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват поне в един регионален ежедневник най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.54, ал.1 с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

Чл.56./1/ /изменение с Решение № 252/26.09.2005 г./ Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най – малко:

трима от членовете на комисията по чл.54, ал.3;

един кандидат или е подадена една молба за участие.

/2/Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, същият следва да потвърди обявената начална тръжна цена. При непотвърждаване на обявената начална цена, депозита на участника не се връща.

/3/ Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и кметът на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.

/4/ Когато на търга, провеждан повторно в случая по предходната алинея, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

/5/В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място на следващия ден.

/6/В случаите, когато се отлага започнат вече търг, поради невъзможност за продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти от имуществото – предмет на търга, запазват правата си.

Чл.57. При възникване обстоятелствата, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов търг.

Чл.58. При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването и опредеделя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по - голяма от 10 на сто от началната цена.

Чл.59. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателна стъпка.

Чл.60./1/ Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

/2/ Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга.

Чл.61. В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително и по първоначално определената цена, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл.62. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл.63. Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.

Чл.64./1/ В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

/2/ По преценка на председателя на комисията, заседанието й може да бъде открито или закрито.

Чл.65./1/ Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежният документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.

/2/ В предложението, поставено в плика, кандидата вписва наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналното или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя.

/3/ Всяко предложение, предоставено в незапечатан плик или което не съдържа данните по ал.2 и ал.3, е недействително.

Чл.66./1/ Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

/2/ Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.

/3/ Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай, че двамата или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.

/4/ Обстоятелствата по ал.1 и по чл.65, ал.1 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.

Чл.67. Въз основа на резултата от търга, кметът на общината издава заповед, с която обявява купувача, цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща от цената.

Чл.68. Заповедта на кмета по по чл.67 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на търга и се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересовани лица.

Чл.69./1/ След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от връчването на заповедта.

/2/ Ако купувачът не внесе цената в срока по ал.1, приема се, че се е отказал да заплати предложената цена.

/3/ В случая по ал.2 за купувач се определя участникът, предложил следващата по размер цена, но не по-късно от 14 дни от връчването на заповедта.

4/ Ако лицето по ал.3 не внесе цената по ал.1, се насрочва нов търг.

Чл.70./1/ Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и документ за платена цена, представен от купувача, кмета на общината сключва договор за продажба на имота в 7-дневен срок.

/2/ Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключва

No. 9 от 30.11.2005 : за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на г

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1).Тази наредба урежда реда и условията за поставяне на преместваеми обекти,елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи в общински, държавни и частни терени, за осъществяване на търговски и други обслужващи дейности. С наредбата се регламентират и вида предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на тези съоръжения и елементи.

(2).Преместваеми съоръжения са: павилиони, каравани, маси, сергии, колички, машини и хладилни витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски, и др.; слънцезащитни съоръжения; спирки за масовия градски транспорт и павилиони към тях,спортни, атракционни и детски съоръжения; тоалетни кабини, телефонни кабини, кабини за охрана на паркинги, гаражи, модулни бензиностанции и газстанции /контейнерен тип/

(3).Елементи на градското обзавеждане са: пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, и др. подобни обекти за обществено ползване, които не са трайно свързани с терена.

(4).Рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи са средства на външната реклама, надписи, информационно - указателни табели, паметници, скулптури и други с временен характер.

(5).Съоръженията по ал.2 могат да се свързват с инженерни мрежи ,когато одобряващият орган прецени, че това е целесъобразно, посредством временни връзки. Това обстоятелство задължително се вписва в разрешението за поставяне.

(6).Проектирането и изграждането на мрежи на техническата и инженерната инфраструктура ,необходими за функционирането на съоръженията по ал.2 задължително се съгласуват с лицата по чл.6,ал.5,т.5 на ЗУТ.

Чл.2. (1).Преместваемите съоръжения се поставят въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината по реда на чл.56 от ЗУТ, при спазване на устройствените, архитектурно -художествените, инженерно-техническите , санитарно хигиенните и противопожарните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

(2).Разрешенията за поставяне се издават от главния архитект на общината.

Чл.З.Не са предмет на регламентиране с тази наредба временните търговски обекти, по параграф 17,ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Чл.4.За ползване на общински терени с цел разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументало декоративни елементи се заплащат такси по Закона за местните данъци и такси, чийто конкретен размер се определя от Общинския съвет.

ГЛАВА ВТОРА

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.5. (1). По своето предназначение и вид преместваемите съоръжения са:

1. Обслужващи търговията:

1.1 Павилион самостоятелен търговски обект или търговски модул с площ до 20 кв.м.за общински и държавни имоти

1.2 Каравана подвижно търговско съоръжение, придвижвано от собствена или чужда тяга;

1.3 Маса - търговски плот с площ до 2 кв.м.;

1.4 Маси със столове пред заведения

1.5 Сергия-търговски плот с площ до 5 кв.м.;

1.6 Количка подвижно търговско съоръжение с площ до 1,5 кв.м.;

1.7 Машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и др

1.8 Слънцезащитни устройства - сенници, чадъри, тенти и др.

2. Обслужващи транспорта:

2.1.Спирки на масовия градски транспорт;

2.2.Павилион за обслужване на масовия градски транспорт.

2.3. Гаражи

2.4. Модулни бензиностанции и газстанции /контейнерен тип/

3. Обслужващи отдиха: Спортни, атракционни и детски съоръжения.

4. За социални дейности: тоалетни кабини, телефонни кабини, кабини за охрана на паркинги.

(2).По своя характер преместваемите съоръжения са:

1.С унифициран дизайн промишлен продукт, предназначен за серийно производство.

2. С индивидуален дизайн предназначен за единично производство, съобразено със спецификата на градската среда.

Чл.6.Преместваемите съоръжения, по чл.5, ал.1, т.1 могат да бъдат предназначени само за продажба на стоки и извършване на услуги, както следва:

1. Дребни пакетирани хранителни стоки;

2. Печатни произведения;

3. Цветя;

4. Ядки;

5. Сладолед;

6. Кафе и закуски;

7. Плодове и зеленчуци;

8. Фишове за тото и лотарийни билети:

9. Стоки свързани с честване на празници;

10. Парфюмерийни и козметични промишлени стоки;

11. Дребни промишлени стоки;

12. Услуги от битов характер.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ

СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.7.Във връзка с различията в градската среда и изискванията към временните преместваеми съоръжения, територията на град Болярово се разделя на две зони с граници, както следва: І-ва зона - Централна градска част ІІ-ра зона - Оставащата територия на града ІІІ - та зона - Останалите населени места.

Чл.8.На територията на 1-ва зона се разрешава поставяне на преместваеми съоръжения, по чл.5, само с унифициран дизайн за всеки вид и други с индивидуален дизайн с одобрение от ОЕСУТ.

Чл.9. (1).Проектите за преместваеми съоръжения са по общия ред на ЗУТ и се одобряват от главния архитект на общината, а тези по чл. 5, ал.1, т.2.4 и т.З след съгласуване с ОЕСУТ.

(2).Разполагането на маси със столове пред заведенията за обществено хранене и развлечение се осъществява въз основа на схема .одобрена от главния архитект на общината.

Чл.10. (1).Проектите за прототипи на преместваеми търговски обекти се внасят за разглеждане в Общинския експертен съвет по устройство на територията ( ОЕСУТ).

(2).Главния архитект на общината одобрява проектите за прототипи след съгласуване с ОЕСУТ.

Чл.11.Забранява се разполагането на:

1.обекти, непредвидени в одобрените от главния архитект на общината схеми;

2.всички видове преместваеми съоръжения в обслужващите сервитути на инженерните съоръжения, с изключение на маси;

3.всички видове преместваеми съоръжения върху озеленени площи, освен предвидените по чл.38, ал.1 на Наредба № 5 за правила и нормативи за устройство на територията;

4.всички видове преместваеми съоръжения на разстояние, по-малко от 2 м пред входове, витрини, прозорци от партерния етаж на сгради;

5.всички видове преместваеми съоръжения, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток и обслужването на обектите.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.12. (1) Преместваемите съоръжения се разполагат върху терени – публична/с решение на общински съвет/ и частна общинска собственост при спазване изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на схеми, одобрени от главния архитект на общината.

(2).Схемите по ал.1 се изработват от техническата служба на общината и се одобряват от главния архитект след съгласуване с кмета на общината.

(3).Схемите на местата за разполагане на преместваеми съоръжения се внасят за разглеждане в ОЕСУТ.

(4).Главният архитект на общината одобрява схемите след съгласуване с ОЕСУТ.

(5).Одобрените схеми се поставят на видно място в сградата на общината и се публикуват поне в един местен ежедневник.

Чл.13.Одобрените от главния архитект схеми за поставяне на метални или бетонни клетки за съхраняване на автомобили се обявяват чрез средствата за масова информация на заинтересованите граждани по квартали.

Чл.14.Договорите за отдаване под наем на общински терени, с цел поставяне в тях на преместваеми съоръжения (без тези по чл.5,ал.1,т.2.4) се сключват с кмета на общината ,съгласно Наредба № 5 за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинското имущество.

Чл.15. (1).За участие в конкурса по чл.14 се подава писмено заявление в информационния център на общината или в кметствата.

(2).Към заявлението се прилагат следните документи:

1.Молба за участие по образец;

2.Съдебно решение за регистрация;

3.Удостоверение за данъчна регистрация и за платени данъци и такси.

(3).За провеждане на конкурса се издава заповед на кмета на общината, с която се определят:

1.Местата за разполагане в съответствие с утвърдената схема;

2.Дата, място и час на провеждане на конкурса;

3.Начален и краен час за подаване на заявления за участие;

4.Условия за провеждане на конкурса.

(4).Относно процедурата по провеждане на конкурса се прилагат съответните разпоредби на глава седма от наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.

(5).За преместваемите обекти по чл.5, ал. точки 1.1, 1.2, 1.8, 2.1, 2.2 и 3, се сключва договор за наем за срок не по – дълъг от 3 години.

(6).За всички останали преместваеми съоръжения по чл.5 ал.1 се сключва договор за наем за срок не по – дълъг от една година.

Чл.16.Кметът на общината издава разрешения за временно ползване на общински терени по време на панаири, изложби и базари по реда на постъпване на исканията до запълване на схемата.

Чл.17.Поставяне на преместваеми съоръжения от собствениците и наемателите на стационарните търговски обекти се извършва по реда и условията на тази наредба.

Чл.18. (1).Преместваеми съоръжения в имоти – държавна собственост или ведомствени се разполагат при спазване на изискванията и ограниченията на тази наредба, въз основа на подробна схема за разполагане.

(2).Схемата по ал.1 се одобрява от главния архитект на общината след съгласуване на схемата с областен управител или ведомства

(3).Издаване на разрешение за поставяне се извършва след сключване на договор с областния управител или ръководителя на ведомството, което управлява имота по ал.1 по реда и при условията на ЗДС и ППЗДС.

Чл.19.Преместваеми съоръжения се разполагат върху терени собственост на физически или юридически лица при спазване на изискванията и ограниченията на тази наредба, въз основа на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на общината след представяне на следните документи:

1. Молба по образец;

2. Скица, указваща бъдещото разположение на обекта;

3. Документ за собственост на имота;

4. Писмено съгласие / декларация / на останалите съсобственици на имота /ако има такива/, за разполагане на преместваемото съоръжение.

5. За преместваеми обекти по чл.5 ,ал.1 ,т.1.1 ,т.2.4 и т.3 – одобрен проект с конкретно предназначение на обекта .

6. За атракционни съоръжения от типа на преместваеми циркове,следва да се представят документи, удостоверяващи, че конструкцията, крепежните елементи и методи за многократно монтиране и нетрайно свързване с терена ,инсталационната съоръженост и оборудване отговарят на изискванията на чл.169 ,ал.1 ,т.1-6 от ЗУТ в т.ч. и на противопожарните и санитарно-хигиенни изисквания.

Чл.20. (1) Преместваемите съоръжения подлежат на премахване когато:

1. са поставени в отклонение от изискванията на тази наредба;

2. са поставени без необходимите одобрени проекти или без разрешение за поставяне;

3. са поставени в отклонение от одобрените схеми и проекти;

4. съоръжението не се използва от лицето, на когото е разрешено поставянето върху общински терени.

5. собственикът на съоръжението не отстрани в едномесечен срок възникнали промени, нарушаващи естетическия му вид.

(2) Преместваемите съоръжения от унифициран тип се считат за незаконни и подлежат на премахване, когато са изпълнени в отклонение от одобрените проекти и приетия протокол по чл.10,ал. 1.

(3) Премахването на съоръжението става за сметка на собственика по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), а в частни имоти по реда на Закона за устройството на територията.

ГЛАВА ПЕТА

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО – ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл.21.Рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи по чл.57 от ЗУТ , независимо от техния вид, трябва:

1. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно изискванията на съответните стандарти;

2. да бъдат пожарообезопасени;

3. да бъдат поддържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция от физическото или юридическото лице – техен собственик

4. да съдържат отбелязани името и адреса на собственика, респективно юридическото или физическото лице, страна по договора с Община.

Чл.22.При разполагане на елементите по чл. 21 е необходимо:

1. да не се нарушават условията на обитаване;

2. да не се създават рискови условия за безопасността на движение;

3. да не се закрива друго рекламно пано, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него.

Чл.23.При разполагане на елементи по чл. 21 върху покриви, калкани и други части на общински сгради кметът на общината или упълномощено от него лице, може да задължи рекламоразпространителя да поправи или боядиса указана част от сградата в случай, че се налага от поставянето на конструкцията.

Чл.24.Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и информационно – указателните табели е необходимо да бъдат изписани на български език, с изключение на търговска марка или фирмен знак (лого) на предприятия с доказана международна популярност.

Чл.25.(1) Не се разрешава:

монтирането на елементи по чл. 21 върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик ,както и върху сгради и съоръжения, определени с други нормативни актове;

използването на светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите на системата за регулиране на движението;

извършването на политическа агитация чрез рекламно – информационни елементи, освен поставянето на информационни, указателни и агитационни материали върху клубове на политически партии и други обекти със съгласието на собствениците им;

пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост.

(2) Не се допуска рекламирането на :

1. забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и/или стимулиращо действие;

2. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

3. тютюневи изделия;

4. полезни качества на алкохолни напитки;

5. порнографски материали;

6. оръжия;

7. други материали с отклонение от моралните норми в страната;

8. определена религия или религиозна общност.

(3) Не се допуска разполагането на елементи по чл. 21, които:

1. съдържат невярна или подвеждаща информация;

2. рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;

3. накърняват правата и доброто име на граждани и/или юридически/физически лица.

Чл.26.Външната реклама може да бъде:

1. светлинна и друга реклама по покривите;

2. крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети – осветени отвътре, рекламни пана за лепене на плакати (осветени и неосветени );

3. реклама по калкани и фасади на сгради над партерните етажи;

4. реклама към градския партер: магазини, заведения и други обекти с обществено – обслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата или по тротоара;

5. реклама по подвижния състав на градския транспорт – автобуси, таксита и други.

Чл.27.Несветещата реклама се поставя на не по – малко от 50 см. от нивото на терена. Нейните параметри следва да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.

Чл.28.Светеща реклама е тази, която използва собствен източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама, е поставено върху покрив, неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ/силует, пластично оформление и други на сградата.

Чл.29.Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на Общината върху:

1. сгради, обявени за паметници на културата, както и във визуалния обсег на възприятието им, освен в случаите, разрешени от НИПК;

2. склуптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;

3. природни забележителности и резервати;

4. национални и градски паркове, с изключение на периферните им части, прилежащи към главни пътища и магистрали;

5. всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност;

6. фасади на жилищни сгради, с изключение на калканни стени и покриви;без съгласието на съсобствениците и непосредствените съседи.

7. ажурни и декоративни огради;

8. стени на гробищни паркове, както и в самите тях;

9. стълбове на далекопроводната електрическа мрежа;

10. елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

11. сгради на представителните държавни и общински институции.

Чл.30.Разполагането на реклами към павилионите се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл.31.(1) Безплатни съобщения физкултурни, спортни, хуманитарни ,политически и други прояви се поставят само на определените от кмета места , в имоти общинска и държавна собственост /афишни колонки, информационни табла и др. съоръжения/,а на сгради,огради и други съоръжения – с разрешение на собственика или управителя на имота.

(2) Афишните колонки могат да носят само безплатни съобщения за физкултурни, спортни, хуманитарни и политически прояви. Върху тях не могат да се поставят други материали преди завършване на проявата, за която първите информират.

Чл.32. (1) Рекламно-информационните елементи могат да бъдат поставени въз основа на одобрени проекти:

1. върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава 1 м. и не закрива отвори по фасадите;

2. пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или под прозоречния парапет;

3. вертикално по фасадата на сградата.

4. хоризонтално над входове на сгради.

(2) Надписите са елемент от проекта за графично и цветово оформление на обекта, за който са предназначени.Одобряването на този проект се извършва от органа, който одобрява архитектурния проект за обекта.

Чл.33.Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея, не трябва да надвишават нейните граници, нито да бъдат разположени на повече от 25 см от нея.

Чл.34.Надписът се премахва от собственика /ползвателя/ и мястото се привежда в първоначалния му вид в срок до един месец след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен.

Чл.35. (1)Информационно-указателните табели не са указателни знаци по Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

(2) Всяко физическо или юридическо лице има право да разположи до 6 броя информационно-указателни табели, свързани с един негов обект.

(3) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1,5 кв.м, като вертикалният ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0,80 м, а долният хоризонтален – на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

Чл.36. (1) Рекламни материали с временен характер /знамена, транспаранти и други/, могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни прояви.Те могат да бъдат инсталирани за срок не по-дълъг от един месец.

(2) Върху сгради и съоръжения могат да бъдат разполагани временни надписи за събития, които се извършват в сградата или на територията на общината

Чл.37.Безплатна временна информация може да бъде поставена върху общинска и държавна собственост с разрешение от кмета на общината по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.

Чл.38.Рекламни материали /знамена, транспаранти /, надписи и информационно-указателни табели с временен характер по чл.36 ал.1 се демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.

Чл.39. (1) Елементи по чл.21 се разполагат на територията на община,въз основа на разрешение за поставяне,издадено от кмета на общината, при спазване на съответните разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му относно реда за тяхното поставяне след представяне на документи, съгласно чл. 19 ,т.1-т.4 ,снимка и конструктивно становище при необходимост.

(2) Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви по чл.31.

Чл.40.Кметът на общината може да откаже разполагането на елементи по чл.21 върху терени общинска собственост в случаите, когато:

1.елементите не отговарят на изискванията на наредбата;

2.заявителят е нарушавал системно и грубо изискванията на тази наредба или сключените с общината договори при или по повод разполагането на елементи по чл.21;

3.вече има издадено друго разрешение за разполагане на елементи по чл.21 върху или в непосредствена близост до мястото, посочено от заявителя.

4.когато искането за разполагане на елементи по чл.21 върху общински имот не е в интерес на общината.

(2) Отказът за разполагане на рекламно-информационни елементи се прави в писмен вид,като се посочат мотивите за отказа.

Чл.41. (1) Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на рекламно-информационни елементи се извършва въз основа на договор за наем, който се сключва от кмета на общината по реда и при условията на наредбата по чл.8,ал.2 от ЗОС на общината.

(2) Ползването на имоти, съоръжения и превозни средства, включени в уставния фонд, съответно в капитала на фирми и търговски дружества с повече от 50% общинско участие, за разполагане на рекламно-информационни елементи се извършва въз основа на наемен договор, който се сключва от ръководителя на съответното предприятие при спазване изискванията на тази наредба.

(3) Ползването на афишни колонки и табла, общинска собственост, за поставяне на краткотрайни рекламно-информационни елементи, е безплатно и си извършва без сключване на договор.

ГЛАВА ШЕСТА

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.42.Ползването на преместваемите обекти по чл.5,ал.1, т.1.1,т.1.8,т.2 и т.3 се допуска след:

1. За обекти по чл.5, т.2 и 4 след издаване на разрешение за ползване, съгласно чл.2, т.1 на Наредба №6 за разрешаване ползването на строежите в Р България.

2. За обекти по чл.5, т.3 след издаване на разрешение за ползване чл.2, т.3 на Наредба №6 за разрешаване ползването на строежите в Р България.

3.За всички останали стационарни обекти – след издаване на удостоверение от общинската администрация,че строежът може да се ползва по предназначение .

Чл.43.За обекти по чл.5,ал.1, т.2.4 и т.3 ползването им се допуска след оглед на оперативна комисия от представители на общинската администрация,ПАБ и ХЕИ .

Чл.44.Всички такси за издаване на разрешение за поставяне и удостоверение за ползване са съгласно ЗМДТ.

ГЛАВА СЕДМА

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45. (1) За нарушаване разпоредбите на тази наредба на виновните лица се налагат глоби в размер от 50 до 500 лв.

(2) Лицата, които при извършване на търговска дейност допуснат да бъдат замърсени, повредени или унищожени елементи и съоръжение на благоустройствената инфраструктура, се наказват с глоба от 200 до 500лв.

Чл.46.(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.47.Административно-наказателните производства се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ГЛАВА ОСМА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1.Съществуващи обекти ,разрешени по чл.197 от ЗТСУ и чл.56 от ЗУТ, които не са посочени в одобрената схема за разполагане на преместваеми съоръжения, подлежат на премахване, съгласно чл.20, ал.1 от тази наредба в 10 /десет / месечен срок, въз основа на констативен акт и заповед за премахване на кмета на общината.

§.2.По реда и сроковете на предходните алинеи подлежат на премахване съоръженията ,установени в нарушение на чл.11.

(1) За констатираните случаи, неотговарящи на одобрения проект, нарушаващи цялостта на съществуващата настилка, ползващи съоръжения от подземния кадастър по неправомерен начин, се назначава комисия със Заповед на Кмета на общината. Същата констатира нарушението с констативен акт и определя размера на депозита , съгласно ЗМДТ.

§.3.Настоящата наредба е приета от Общинския съвет на община Болярово, на основание чл.22,ал.1 от ЗМСМА ,във връзка с чл.56,ал.2 от Закона за устройство на територията, с Решение № ______по протокол № ___

§.4. Наредбата влиза в сила след приемане от Общински съвет-Болярово.

§.5. Организацията по прилагане и контрола за изпълнение на тази наредба се възлага на кмета на община Болярово.

Председател на ОбС Болярово:______________

/ Димитър Желев /

Обнародвана във в.”Крайгранична искра” в бр. 18 от 30.11.2005 година

No. 17 от 26.05.2011 : ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО И ПРАЗНИКА НА ГРАД БОЛЯРОВО

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с:

1. Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община Болярово.

2. Отличията на Община Болярово

3. Статута на празника на Болярово .

Чл.2. Символите на Община Болярово са:

1. Герб на Община Болярово.

2. Знаме на Община Болярово

3. Печат на Община Болярово

Чл.3. Отличията на Община Болярово са:

1. Звание „Почетен гражданин на Болярово”

2. Почетен знак на Община Болярово

3. Плакет „ Община Болярово”

Чл.4. 1/Имената на удостоените с отличия на Община Болярово се вписват в специални почетни книги с три раздела:

- за Почетни граждани на Болярово

- за носители на Почетен знак на Община Болярово

- за плакет „ Община Болярово

2/ Почетната книга с номерирани листа и изобразен герб на община Болярово на предната корица.

3/ Почетната книга се води от назначено със заповедна кмета на общината лице

4/ В книгата се вписват трите имена на удостоения, номера на решението на общинския съвет, основанията и поводът за това.

ГЛАВА ВТОРА

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

РАЗДЕЛ І

ГЕРБ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Чл.5. Гербът на община Болярово изразява идентичността на общината и е символ на местното самоуправление и местната администрация. В него в стилизиран вид са изобразени дъбови листа, символ на оптимизма, зъбни колела-символ на зараждащата се промишленост, житен клас – символизиращ хляба / и растениевъдството като преобладаващ сектор на местната икономика/ и три лъча, символизиращи минералните извори.

Чл.6. Гербът е елемент в знамето и печата на Община Болярово. Гербът е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Болярово

Чл.7. Гербът в пластичен вариант се поставя задължително:

(1) на фасадата на сградата на общината

(2) в заседателната зала на общинската администрация

(3) в пленарната зала, където се провеждат заседанията на Общинския съвет

(4) в кабинета на кмета и председателя на Общинския съвет

РАЗДЕЛ ІІ

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Чл.8. Знамето на Община Болярово има правоъгълна форма със съотношение на широчина към дължина 3:5.

(2) При вертикално окачено знаме, прикрепено към напречник, максималната му дължина може да достигне до пет широчини.

(3) Размери: 18 см Х 30 см

24 см Х 40 см

90 см Х 150 см

129 см Х 215 см

Чл.9. Знамето е изработено от:

(1) текстил – тъкан плат сплитка лито. Платът е изтъкан от основни и вътъчни нишки с еднаква дебелина от 100% химична коприна / полиестерна – ПЕК, или полиамидна – ПАК, или вискозна – ВИК/.

(2) шевни конци – състав еднакъв с този на плата

Чл.10. Знамето се издига в центъра на града, в близост до сградата на Община Болярово.

Чл.11. Знамето е прикрепено към дръжка, изработена от твърда дървесина.

Чл.12. Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на кмета на Общината.

Чл.13. Знамето на Общината се поставя:

(1) в заседателните зали на Общинския съвет и общинската администрация;

(2) в кабинета на Председателя на ОбС;

(3) в кабинета на Кмета;

Чл.14. Участието на знамето в чествания, тържества и други може да се осъществява в следните случаи:

Национален и официални празници на Р България.

Празник на Болярово и населените места в общината

Тържествени заседания на Общинския съвет

Чл.15. Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.14 се съобразява с изискванията на държавния протокол на Република България:

1. При вариант – знаме на РБългария, знаме на Европейския съюз и знаме на Общината – в средата се поставя националното знаме, вляво – на Общината, вдясно – на Европейския съюз, гледано срещу тях.

2. При издигане на Общинското знаме, заедно със знамената на побратимен град от друга държава, почетно място се дава на Общинското знаме, което се поставя от лявата страна, гледано срещу тях.

Чл.16. Знамето на Общината е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното знаме на Република България.

РАЗДЕЛ ІІІ

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Чл.17. Печатът на Община Болярово има кръгла форма. В централната му част е изобразен гербът на Болярово. Около него, в горната половина на кръга е разположен надпис „Република България”, а в долната – надпис „Община Болярово”.

Чл.18. Печатът на Община Болярово се съхранява от Кмета.

Чл.19. Печатът на Община Болярово се полага след подписа на Кмета на общината върху оригиналите на:

1. Споразумения, договори и други официални документи с важно, дългосрочно и представително за Община Болярово значение.

2. Пълномощни за представяне на Община Болярово в международни прояви и в отношенията с други държави и побратимени градове.

3. Декларации от името на Община Болярово.

4. Удостоверения за удостояване с отличията на Община Болярово.

5. Други документи с представителен за общината характер или изискуеми по закон.

ГЛАВА ТРЕТА

ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

РАЗДЕЛ І

ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БОЛЯРОВО”

Чл.20. Званието „Почетен гражданин на Болярово” е най-високото отличие на Общината. С него се удостояват физически лица – български и чуждестранни граждани – с изключителни заслуги и принос към града и неговите граждани/ и/или република България /, в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града и общината.Със званието могат да се удостояват и: носители на високи държавни и международни отличия, както и дарители, чийто жестове са с непреходна стойност за града и общината.

Чл.21. Предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин” се внасят до Председателя на Общинския съвет от структури на гражданското общество, Кмета на общината, общинските съветници.

Чл.22. Предложенията трябва да бъдат обосновани, мотивирани и да съдържат всички необходими сведения за лицето.

Чл.23. Предложенията за удостояване на български или чуждестранни граждани със званието „Почетен гражданин на Болярово” се внасят за разглеждане в Общинския съвет от комисия в състав: кметът на общината или упълномощен от него зам.кмет, председателят на Общинския съвет и секретаря на Общината. Предложенията се внасят със задължително писмено становище на комисията.

Чл.24. Предложенията за удостояване със званието се приемат от Общинския съвет при тайно гласуване с мнозинство повече от половината от всички общински съветници, без дебати.

Чл.25. На удостоените знакът „Почетен гражданин” се връчва заедно с Решението на Общинския съвет за удостояване, оформено в подходящ вид, и с Грамота на ОбС, в която се отбелязват трите имена на притежателя, поводът и заслугите за удостояване с отличието.

Чл.26. Знакът „Почетен гражданин” и съответните документи се връчват от Председателя на Общинския съвет или Кмета на общината на специална церемония.

Чл.37. Удостояването със званието може де се извърши и посмъртно.

Чл.28. Имената на удостоените със званието се вписват в специална Почетна книга, която се съхранява в Общинския съвет.

Чл.29. В Книгата се вписват трите имена на удостоения, номера на решението на ОбС, мотивите, основанията и поводът за това.

РАЗДЕЛ ІІ

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Чл.30. Почетният знак на Община Болярово е в посребрен вариант с надпис на гърба „Почетен знак”.Поставя се върху подложка в кадифена кутийка. Върху лицевата страна на капака на кутията има изображение на герба.

Чл.31. Отличието може да се връчва на български и чуждестранни граждани, юридически лица и институции, които имат значителен личен принос в развитието на града и заслуги към неговите граждани, за действия и прояви на висока гражданска отговорност, по определени поводи, свързани с важни събития от общински или национален характер, във връзка със значими юбилеи и за дарителство.

Чл.33. Предложения за удостояване с Почетен знак се правят от кмета на Община Болярово и от председателя на Общинския съвет.

Чл.34. Предложенията се приемат с решение на Общинския съвет, при тайно гласуване с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

Чл.35. На отличените Почетният знак се връчва заедно с Решението на Общинския съвет за удостояване, оформено в подходящ вид, и с Грамота на ОбС, в която се отбелязват трите имена на притежателя, поводът и заслугите за удостояване с отличието.

Чл.36. Почетният знак се връчва от Кмета на Община Болярово или от Председателя на Общинския съвет.

Чл.37. Името на удостоения се вписва в Почетна книга.

Чл.38. В Книгата се вписват трите имена на удостоения, номера на решението на ОбС, мотивите, основанията и поводът за това.

РАЗДЕЛ ІІІ

ПЛАКЕТ „ОБЩИНА БОЛЯРОВО”

Чл.39. Отличието Плакет „ Болярово” е в комбиниран вариант – злато и сребро с надпис на гърба Плакет „Болярово”. Поставя се върху подложка в кадифена кутийка . Върху лицевата страна на капака на кутията има изображение на герба.

Чл.40. Отличието Плакет „ Болярово” може да се връчва за значителни заслуги към общината и град Болярово, по определени поводи, свързани с осъществяване на международното сътрудничество на Община Болярово и с важни събития от общински или национален характер, във връзка с юбилейни чествания и други подходящи случаи.

Чл.41. Плакет „ Болярово” може да се връчва като индивидуално и като колективно отличие.

Чл.42. Удостояването с отличието Плакет „ Болярово” се извършва със заповед на Кмета на Община Болярово по негова инициатива или по инициатива на Председателя на Общински съвет – Болярово.

Чл.43. Плакетът се връчва от Кмета на общината или от Председателя на Общинския съвет заедно с грамота на Община Болярово , в която се отбелязват трите имена на притежателя, поводът и заслугите за удостояване с отличието.

Чл.44. Имената на отличените с Плакет „ Община Болярово” се вписват в специална Почетна книга.

Чл.45. В Книгата се вписват трите имена на отличените, номера на заповедта на кмета, мотивите, основанията и поводът за това.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАЗНИК НА БОЛЯРОВО

Чл.46. Официалният празник на Болярово е на 26 октомври – Димитровден.

Чл.47. Празникът на Болярово се провежда под патронажа на Кмета на Общината и се организира от комисия от служители в общинската администрация, определена със заповед на Кмета.

Чл.48. Подготовката и провеждането на Празника на Болярово се финансира от:

1. Бюджета на Община Болярово

2. Спонсорство и реклама

3. Други източници

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.49. Забранява се използването на тиражирани варианти на символите на община Болярово за политически, религиозни, етнически и шовинистични послания или по начин, който уронва престижа й.

Чл.50. Забранява се използването на знамето или елементи от него във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

Чл.51. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба виновните физически и юридически лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 100 до 500 лева.

(2) При повторно нарушение се налага глоба от 500 до 1000 лева.

Чл.52. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

Чл.53. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.54. За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ГЛАВА ШЕСТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:

“Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същия вид нарушение предвидено в наредбата;

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. На лица, осъдени за умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда, или петнящи с действията си доброто име на града, общината и държавата, почетното звание може да се отнеме с решение на Общинския съвет, взето с явно гласуване при обикновено мнозинство.

§ 2. Настоящата наредба се приема на основание чл. 16 и чл. 21, ал.1, т.21 и 22 от ЗМСМА.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 440/25.03.2011 г. на Общински съвет Болярово.

§ 4. Наредбата влиза в сила след обнародването и във вестник „Крайгранична искра”.

Председател на ОбС Болярово:____________________

/Атанас Дженков /

Обнародвана във в.”Крайгранична искра” бр. 5 на 26.05.2011 година.

No. 4 от 31.03.2005 : за съставянето, изпълнението и отчитането

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.2. (1) Общинският бюджет е:

1.самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;

2.документ за политиката на общината;

3.ръководство за оперативната дейност;

4.средство за комуникация.

(2) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на второстепенните разпоредители.

(3) С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл.3. (1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Общинският съвет определя в разходната част на бюджета на общината бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

(3) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.

Чл.4. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.

Чл.5. (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.

(2) Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на бюджета на общината.

(3) Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

РАЗДЕЛ II

Финансова политика на общината

Чл.6.(1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в стратегическия план, мандатния план на общинската администрация и оперативните годишни цели.

(2)Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.

(3) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:

 устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия,

 отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги,

 поддържа стабилно финансово състояние.

Чл.7. (1) Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали периоди.

(2) Текущите разходи и приходи се преразглеждат и/или актуализират на всяко тримесечие.

(3) Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.

(4) Бюджетният излишък в края на годината може да се използва за капиталови нужди, само ако няма неразплатени текущи разходи.

 Извършването на капиталови разходи става с решение на общинския съвет.

 Бюджетният излишък се състои от икономии в разходите и преизпълнение на приходите спрямо тези, заложени в бюджета.

(5) Текущите разходи не могат да се финансират с дълг .

(6) Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на годината.

(7) Общината поддържа активите си на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна.

Чл.8. (1) Общината поддържа тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно. Прогнозите трябва да бъдат консервативни, за да могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия.

(2) Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по администриране на данъчните приходи.

(3) Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на услугите с постъпленията от таксите и цените на услуги.

(4) Общината най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги, както и на дадените облекчения.

(5) Размерите на таксите и цените на услуги се актуализират ежегодно, като се отразява като минимум инфлационното влияние върху разходите.

(6) Общината поддържа публичен регистър на всичките си активи, включително наземна, подземна и надземна инфраструктура, с описание на тяхното състояние, полезен живот и необходими разходи за поддръжка.

(7) Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите разходите за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

Чл.9. (1) Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и сигурност.

(2) Общината финансира текущите си разходи единствено с текущи приходи.

(3) Режийните разходи се разпределят по функции с оглед определяне на пълните разходи за всяка услуга. Разпределянето става по методология, разработена в сътрудничество с ръководителите на второстепенните разпоредители.

(4) Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.

Чл.10. (1) Инвестиционната политика на общината се осъществява съгласно приета от Общинския съвет седемгодишна инвестиционна програма Инвестиционната политика на общината се разработва от общинския съвет с оглед достигането на стратегическите цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране, както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането на проекта или актива в експлоатация..

(2)Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики:

- Има стойност над 500 лева,

- Представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена негова част или придобиване на земя .

- се финансира изцяло или частично с общински финансови източници или общината е отговорна за използването му независимо от източника на финансиране.

(3) Общината използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.

(4) Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането им .

Чл.11. (1) Общината провежда консервативна финансова политика с оглед осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект. Общината прибягва до поемане на дълг по-скоро като изключение от финансовата практика.

(2.)Общината поема дългосрочен дълг в случаите, когато инвестиционната програма не може да се финансира с бюджетни приходи. Общината не може да поема дългосрочен дълг за текущи разходи.

(3) Общинският съвет и кметът са длъжни да предоставят и оповестяват на местната общност или на финансовите институции всякаква финансова и проектна информация, имаща отношения към дълга.

(.4). Общинският съвет с решение създава общински кредитен съвет, който подпомага кмета и общинския съвет в дейността на общината по поемане на дълг. В съвета участват кметът, председателят на общинския съвет, съветници и независими външни консултанти, нямащи интерес от кредитната дейност на общината.

(5) Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да надвишават 25% от собстените приходи.

(6) Общината ползва всички собствени приходи като източник за изплащане на дълга.

(7) Общината не може да използва като обезпечение на общински дълг частна общинска собственост, когато тя се ползва за предоставянето на услуги, несвързани с предназначението на дълга.

(8) Издаването на общинска гаранция е изключение от финансовата практика. Общината гарантира дълг на трети лица само и единствено при наличие на следните условия:

- проектът е включен в инвестиционната програма,

- общинският съвет е одобрил поемането на дълг за проекта,

- финансиращата институция е първокласна банка. (9)Общината не може да учредява залог или ипотека като обезпечение на дълг на трети лица.

(10) Общината поема краткосрочен дълг единствено за финансиране на временен бюджетен недостиг като поетият дълг трябва да се възстанови в рамките на годината, в която е поет.

(11) Общината финансира временния бюджетен недостиг приоритетно с:

- извънбюджетни средства,

- безлихвени заеми от държавния бюджет,

- банкови заеми.

(12) Кметът има право да тегли небанкови заеми (извънбюджетни и от държавния бюджет) с период на възстановяване до 3 месеца (за извънбюджетните) и до 6 месеца (за заемите от държавния бюджет). Когато източник са извънбюджетните средства заемането не трябва да влияе на нормалното финансиране на дейностите по извънбюджетните средства. Ако заемът от извънбюджетните средства възпрепятства дейността, финансирана чрез тях, то решението за поемане на дълга се взема от общинския съвет.

(13) Общинският съвет определя лимит на краткосрочния дълг с източник банкови заеми за една бюджетна година като включва лихвените разходи в бюджета и упълномощава кмета да поема дълг.

Чл.12. (1) Общината може да поддържа резерв за неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за преодоляване на временен бюджетен недостиг.

(2.)Общината може да формира и целеви резерви.Видът и размерът им си определят от Общинския съвет.

РАЗДЕЛ III

Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл.13. (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

1. преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

2. преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;

3. проучване на потребностите на местната общност;

4. формулиране на годишните цели и задачи ;

5. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;

6. анализ на общинската собственост.

(2) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните дейности.

(3) Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.1 се вписват в бюджетния календар.

Чл.14. Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.15. (1) Кметът на общината утвърждава бюджетен календар (план – график).

(2) Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.

(3) Копие от бюджетния календар се предоставя на председателя на общинския съвет, председателите на постоянните комисии, кметовете на кметства, кметски наместници, и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.16. (1) Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.

(2) Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, и за реда за представяне на мнения и предложения.

Чл.17. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.

(2) Кметът на общината внася за сведение в общинския съвет информация по ал.1.

Чл.18. Проектът на бюджета включва:

1. текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;

2. текущ бюджет на местните дейности;

3. капиталов бюджет.

Чл.19. (1) Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл.11,т.1 на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери (ДДФЛ и обща допълваща субсидия) за делегираните от държавата дейности и при спазване на бюджетната класификация.

(2) Към средствата по ал.1, може да се включи преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности.

(3) С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.

(4) Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.

(5) Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер до 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(6) Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.

Чл.20. (1) Съставянето на проект на текущ бюджет на местните дейности се извършва след месец юли на предходната година.

(2) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.

(3) Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.

(4) Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:

1.прогнозата за местните данъчни приходи, съгласувана с Главна данъчна дирекция;

2. приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;

3. общата изравнителна субсидия.

(5) Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната година;

(6) Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.

(7) Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.

(8) При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се определя от общинския съвет при приемането на бюджета).

(9) Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.

Чл.21. В капиталовия бюджет се включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Чл.22. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;

2. предложенията на местната общност;

3. прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.

4. задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:

1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

2. определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;

3. средства от програми и проекти;

Чл.23. (1) Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

РАЗДЕЛ IV

Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

Чл.24. (1).Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

(3) Публичното обсъждане се провежда по населени места, кметства и бюджетни звена чрез срещи, пресконференции, кръгли маси, фокус-групи и дискусионни форуми с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

(4) За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.25. Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет.

Чл.26. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл.27. При недостиг на средства за местните дейности, общинският съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.

Чл.28. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок, както и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл.29. Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.30. Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Чл.31. Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок , разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности - при условията на предходния член.

Чл.32. След изтичането на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

РАЗДЕЛ V

Изпълнение на общинския бюджет

Чл.33. (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, и чрез ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл.34. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци.

Чл.35. Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения, в срок до 30 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

Чл.36. Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на общината.

Чл.37. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.38. Не се допуска извършването на разходи и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.39. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Чл.40. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

Чл.41. (1)При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може да:

1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

3. се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит в случай, че общинския съвет го е упълномощил за това.

(2) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:

1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;

2. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

Чл.42. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

1. представителни разходи;

2. разходите за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет;

3. режийни разноски за ученическо столово хранене;

4. за поевтиняване на храната за ученическо столово хранене, и други специфични за общината лимити.

Чл.43. Кметът на общината внася в срок до 20 септември в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл.44. Кметът на общината и кметовете на кметства информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджетите им.

Чл.45. (1). При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.

(2) Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.

(3) Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:

1. съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;

2. целеви трансфери от министерства и агенции;

3. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;

4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;

5. разпределение на резервирания кредит в случай, че общинския съвет е упълномощил за това кмета на общината;

РАЗДЕЛ VI

Извънбюджетни средства на общината

Чл.46. Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон или са предмет на определено волеизявление – дарения, завещания, местен референдум и други средства предоставени от физически и юридичеки лица и организации.

Чл.47. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с бюджета на общината .

Чл.48. В случаите, когато бюджета на общината не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

Чл.49. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

Чл.50. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

РАЗДЕЛ VII

Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл.51.(1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

Чл.52.(1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

(2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл.53.(1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.24.

Чл.54. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.55.(1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

(2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

(3) Кметът на общината представя информацията по ал.2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл.56.(1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ VIII

Общински дълг

Чл.57.(1) Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината.

(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа и договори за заем с банки и други финансови институции.

Чл.58.(1) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:

1. извънбюджетни средства и фондове на общината;

2. банки и други финансови институции;

3. други източници.

(2) Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.

Чл.59. Дългосрочен общински дълг може да се поема с решение на общинския съвет само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.

Чл.60.(1) Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общинския съвет.

(2) Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти, които съдействат за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината и са допуснати за разглеждане от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Чл.61.(1) Предложенията за финансиране по чл.60 се внасят за разглеждане в комисията придружени от следните документи:

1. описание на програмата или проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, степен на готовност за реализация, очаквани срокове за реализация, социално-икономически анализ на очакваните резултати, анализ на въздействието върху околната среда;

2. описание на финансовите параметри – източниците за финансиране, размер на средствата, срокове и начини за усвояване, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно-управленски и други услуги, източници за погасяване, анализ на финансовото състояние преди и прогноза за състоянието след реализация на програмата или проекта, влияние на финансирането и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината;

3. схема за осъществяване на вътрешноведомствен контрол по отношение на изпълнението на програмата или проекта.

(2) Комисията изготвя списък на постъпилите предложения по ал.1 и анализ на степента, в която са покрити следните критерии:

1. значимост на проекта за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината;

2. минимални административно-управленски и други разходи при реализацията;

3. степен на готовност за реализация и за усвояване на средствата;

4. възможност за формиране на приходи или икономии на разходи при реализацията, които да бъдат използвани като потенциални източници за обслужване или за облекчаване обслужването на дълга; този критерий не се прилага при проекти със социална насоченост.

Чл.62. Класираните от комисията проекти се внасят в общинския съвет от кмета на общината.

Чл.63. (1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.

(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметките за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.

(3) Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер до 50 на сто от нея.

Чл.64. Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава 25 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.

Чл.65. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост.

Чл.66. (1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и с друга/и община/и за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.

(2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.

Чл.67. Кметът на общината предоставя на финансовите институции финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата е приета с Решение № 167/11.02.2005 г. на Общински съвет – Болярово.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила след оповестяването и във вестник “Крайгранична искра”.

Председател на ОбС Болярово:_________________

/ Димитър Желев /

Обнародвана във в-к “Крайгранична искра” бр.3/31.03.2005 година.

No. 3 от 09.05.2003 : ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се уреждат:

(1) Редът и условията за регистрация, откриване и функциониране на търговски обекти и извършване на амбулантна търговия на територията на община Болярово.

(2) Редът за отдаване, организация и експлоатация на общински места за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Болярово.

Чл.2.(1) Търговски обекти, подлежащи на регистрация , по смисъла на тази Наредба са: магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки; заведения за хранене и развлечения; хотели и други места за настаняване; работилници, ателиета и други обекти за извършване на услуги; павилиони, будки, каравани, маси, сергии, съоръжения за разносна и развозна търговска дейност,складове за търговия на едро, аптеки, книжарници, бензиностанции, газстанции, търговски кантори и офиси, в които се извършва търговия, атракционни съоръжения и др.

(2) Според вида си търговските обекти са:

- стационарни- построени с архитектурен проект в масивни сгради;

- изместваеми- павилиони, кабини, щандове, маси - разположени по тротоари, улични платна, площади и градинки.

Чл.3.Търговските обекти могат да се разкриват и експлоатират от физически и юридически лица, регистрирани според съществуващото законодателство в страната и според тази Наредба и отговарящи на всички изисквания на специалните нормативни актове, в зависимост от предмета на осъществяваната от тях дейност.

Глава втора

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл.4.(1) Регистрирането на търговските обекти се извършва след подаване на заявление до кмета на общината от собственика или упълномощено от него лице.

(2) Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

1.документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние на фирмата, удостоверение /документ за правоспособност/ за занаятчийска дейност и упражняване на свободна професия, или карта за регистрация на земеделски производител.

2.документ, доказващ собствеността, правото на ползване на обекта /под наем, или на друго основание/.

3.удостоверение за данъчна регистрация и БУЛСТАТ, когато лицето е търговец.

4.за преместваеми обекти, изградени по чл.56 от ЗУТ - разрешение за поставяне, издадено по ред установен с Наредба на ОбС.

5.становище от отдел “СУТ и БКС”, относно ползване обекта по предназначение, отговарящ на нормите на ЗУТ за безопасност на посетителите.

(3) В заявлението се посочва работното време на обекта и почивните дни.

Чл.5.(1) Длъжностно лице от отдел “Икономическо развитие на територията” проверява редовността на документите към заявлението.

(2) В седемдневен срок от подаване на заявлението кмета на общината е длъжен да се произнесе по искането с издаване на удостоверение.

(3) В случаите, когато към заявлението не са приложени необходимите документи, на молителя се изпраща съобщение да отстрани пропуските в седемдневен срок.

(4) Ако в срока по ал.3 пропуските не бъдат отстранени, кметът на общината издава заповед с мотивиран отказ, която се съобщава на молителя по реда на ГПК.

(5) Отказът за регистрация може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл.6.(1)Търговските обекти се вписват в специален регистър “Търговски обекти”.

(2)За всеки отделен обект в регистъра “Търговски обекти” задължително се вписват следните обстоятелства:

1.номер на удостоверението за регистрация

2.адрес на търговския обект

3.вид на търговския обект

4.предмет на дейност на търговския обект

5.работно време на обекта

6.данни за собственика на имота.

7.данни за търговеца - фирма, седалището и телефона на търговеца

8.данни за лицето, отговорник за търговския обект

9.срок на регистрация

10.данни за предишни регистрации и промени по тях

11.установени нарушения и наложени санкции на търговеца

Чл.7.(1)Регистърът за “Търговски обекти “ се води от длъжностно лице, определено с писменна заповед на кмета на общината.

(2)Длъжностното лице издава удостоверение по образец за регистрация на търговския обект.

(3)С удостоверението по ал.2 кмета на общината, или упълномощеното от него лице, утвърждава работно време, което е задължително за търговеца. Същото следва да бъде съобразено с изискванията на Наредба № 1 на Общинския съвет Болярово.

(4)Удостоверението се издава:

1.безсрочно - когато имотът е собственост на лицето, извършващо търговската дейност.

2.за срока на договора, когато имотът се използва по силата на друго основание.

Чл.8.(1)За издаване на удостоверение за регистрация, както и за издаване на заверен препис от удостоверение за регистрация, молителят заплаща такса, определена с решение на Общинския съвет.

(2)При смяна на предназначението, собственика, наемателя, или ползвателя, се извършва нова регистрация по реда на тази Наредба, като таксата се заплаща в пълен размер.

Чл.9.(1)Удостоверението за регистрация се поставя от търговеца на видно и достъпно място в търговския обект.

(2)При изгубване на удостоверението за регистрация се подава молба до кмета на общината за издаване на дубликат.

Чл.10.(1)При преустановяване на дейността на обекта, или промяна на собственика, ползвателя или наемателя, издаденото удостоверение за регистрация се връща в отдел”ИРТ” на общината.

(2)Обстоятелствата по предходната алинея се отразяват в регистъра.

Глава трета

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл.11.(1)На видно място в търговския обект задължително се поставя постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца.

(2)На витрината на търговския обект могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието на обекта, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.

Чл.12.(1)На входа на търговските обекти задължително се поставя табела на български език, която да съдържа данни за:

1.регистрация на търговеца - фирма,седалище и адрес на управление;

2.работно време на търговския обект;

3.почивни дни на обекта;

4.името, фамилията и телефона на лицето, отговорно за търговския обект.

(2)Когато търговския обект е затворен, отговорникът обявява това на видно мястото, на входа на търговския обект.

Чл.13.(1)Търговецът задължително предлага на потребителите стоки с обявени цени и етикирани, съобразно изискванията на действащото законодателство.

(2) В хотелите и другите места за настаняване, както и в търговските обекти за услуги, на видно място се поставя ценоразпис на отделните видове услуги.

(3) В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват листове-меню с предлаганите храни, напитки и техните цени с указан грамаж.

(4) В обектите, в които се работи с мерки и теглилки, търговецът представя удостоверение за предварителна контролна заверка от компетентния орган съгласно Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

Чл.14.До удостоверението за регистрация на видно и достъпно място в търговския обект се поставя и удостоверение за категоризация на заведението за хранене и развлечения, както и лиценза за търговия с алкохолни напитки и разрешението за търговия с тютюневи изделия.

Чл.15.(1)Подържането и съхранението на хранителните стоки да се извършва съобразно тяхната стокова съвместимост и изискванията на ДВСК и ХЕИ.

(2)Витрините на търговските обекти трябва да бъдат аранжирани със стокова специализация и добър естетически вид.

Чл.16.За извършената продажба търговеца е длъжен да издава документ /фактура, фискална касова бележка от електронен касов апарат с фискална памет или електронна система с фискална памет за продажба на течни горива/, който да съдържа данните: за фирмата, Булстат,Дан.№ , датата на продажба, вида на стоката и цената, количество и обща стойност.

Чл.17.Търговецат е длъжен да подържа чистота вътре и около търговския обект.

Чл.18.Лицата, упражняващи търговска дейност са длъжни при писменна покана да се явят в общината и представят исканата информация от контролните органи.

Чл.19.Търговецът е длъжен да осигури и държи в търговския обект на разположение на контролните органи, следните документи, в зависимост от предмета му на дейност:

1.удостоверение за регистрация на търговския обект;

2.копие от съдебното решение за регистрация на фирмата;

3.лиценз за търговия с алкохолни напитки;

4.разрешение за търговия с тютюневи изделия;

5.в заведенията за хранене и развлечения и средствата за настаняване - удостоверение за категоризация на обекта;

6.копия от трудовите договори с наетия персонал;

7.санитарни разрешителни от ХЕИ и ДВСК;

8.здравни книжки на персонала;

9.санитарен журнал;

10.ветеринарно-сонитарен журнал;

11.копие от документа за произхода на стоката;

12.документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция по стандартизация и метрология;

13.други изискуеми от специални нормативни актове в зависимост от предмета на дейност на търговския обект;

14.Наредбата за търговска дейност на Общински съвет- Болярово;

15.Наредба № 1 на Общински съвет-Болярово за обществен ред.

Чл.20.Търговецът е длъжен да издава на купувача гаранционна карта, съгласно изискванията на ЗЗППТ при продажба на стоки, подлежащи на гаранционно подържане.

Чл.21.(1)Търговецът осигурява необходимите сертификационни и стандартизационни документи за всички стоки преди пускането им в продажба.

(2)При установено отклонение от стандартизационните документи, или изтичане срока на годност, търговецаът е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот.

Повторното им предлагане за продажба може да стане само с писменно разрешение на компетентните контролни органи.

Чл.22.(1) На територията на община Болярово се забранява:

1.извършване на търговска дейност без надлежна регистрация;

2.търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение;

3.продажбата на стоки с неустановен произход и на стоки, неотговарящи на изискванията на чл.21,ал.1;

4.продажбата и сервирането на алкохолни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 години, както и на лица в нетрезво състояние;

5.продажба на алкохолни, безалкохолни напитки и други продукти за консумация в обекти, които не са заведения за хранене и развлечения;

6.продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения, на младежки забави, спортни игри и други подобни;

7.ползването на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект за съхраняване на стоки и амбалаж;

8.попускане на лица до 16 години без родител в обектите, в които се сервира алкохол след 22,00 часа през летния сезон и 21,00 часа през зимния сезон, а за лица до 18 години след 24,00 часа през летния сезон и 22,00 часа през зимния сезон.

(2) Тези забрани се отнасят и за лицата, извършващи амбулантна търговия.

Глава четвърта

РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ

Чл.23. Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места / улици, площади, панаири, пазари и други подобни/, определени от общината и извършвана:

1. във и от превозни средства;

2. на сергии, палатки и други подобни.

Чл.24. За извършване на амбулантна търговия се издава разрешително от кмета на общината.

Чл.25.За издаване на разрешително за амбулантна търговия на открито се представят следните документи:

1.молба по образец;

2.удостоверение за актуално състояние на фирмата или друга регистрация;

3. копие от карта БУЛСТАТ и удостоверение за данъчна регистрация;

4. необходими други разрешения.

Чл.26.(1)Издаденото разрешение за амбулантна търговия е за срок не по-дълъг ат 1 месец. За ползвване на мястото се заплащат дължимите такси по ЗМДТ в размери, утвърдени от Общинския съвет Болярово.

(2) В разрешението задължително се посочват следните данни:

1. за търговецът;

2. за лицето, което го представлява;

3. мястото и вида на съоръжението;

4. вида на стоките, с които ще се търгува;

5. площ, която заема съоръжението.

(3) Разрешението за амбулантна търговия се съхранява от лицето, работещо на обекта.

Чл.27.Задължителни изисквания при извършване на амбулантна търговия на открито:

1.Да извършват дейността на точно определеното място;

2.Да разполагат работните съоръжения така, че да не затрудняват пътникопотока и безопасността на движението;

3.Да подържат чистота на територията на обекта и прилежащите площи;

4.Да заплащат дължимите такси;

5.Да не извършват търговска дейност без издадено разрешение и платена такса.

Глава пета

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28.За нарушение на разпоредбите на тази Наредба на виновните лица се налага глоба от 10 до 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго, а при повторно нарушение, и временно лишаване от правото да упражнява определена професия или дейност за срок до една година.

Чл.29.Който откаже да представи документи, или по какъвто и да е начин осуети извършвването на проверка от контролните органи по тази Наредба се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

Чл.30.(1)/Изм.Решение № 45 от 17.03.2004 г. на ОбС Болярово/Контролът по спазването на разпоредбите на тази Наредба и актовете за установяване на нарушения се осъществява от длъжностни лица в общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, кметовете и кметските наместници от района на общината.

(2)Наказателните постановления се издават от кмета на община Болярово, или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в Наредбата.

(3) Административнонаказателното производтво се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. “повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателно постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

§.2. По смисъла на чл.21, ал.1,т.8 “летен сезон” е времето от 01.05. до 30.10.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.3.В срок до 01.01.2004г. всички собственици на функциониращи търговски обекти са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата.

§.4.Тази Наредба се издава на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и ЗЗППТ и влиза в сила от 01.06.2003 година. Същата да бъде публикувана в страниците на в.”Крайгранична искра”.

§.Настоящата Наредба е приета с решение № 338 на Двадесет и осмото заседание на Общинския съвет гр. Болярово от 09.05.2003 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –БОЛЯРОВО:______________

/Димитър Желев/

No. 20 от 17.02.2012 : ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тази наредба се създава на основание чл.181, ал.6 от Закона за горите и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА .

Чл.2. Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност.

Чл.3. Организацията по управлението на горски територии се осъществява от Кмета на общината.

Чл.4. Гори и Горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на Чл.2 от Закона за горите.

Чл.5. Горските територии на общината изпълняват следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни ползи за обществото;

4. защита на природното и културното наследство;

5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;

6. регулиране на климата и усвояване на въглерода.

Раздел І

СОБСТВЕНОСТ

Чл.6 Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общината, както и тези, придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна или частна /собственост на физически или юридически лица/.

Чл.7(1) Горите и земите от общинските горски територии са общинска собственост.

(2) Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:

1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на Страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

4. включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за културното наследство.

(3). Частна общинска собственост са всички останали горски територии на общината.

Раздел ІІ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.8. Разпореждането с горските територии-собственост на общината се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел 2-ри на Глава трета от Закона за горите и на Глава четвърта от Закона за общинската собственост.

Чл.9 Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закона.

Чл.10 За нуждите на горското си стопанство и с цел увеличаване лесистността на землището, общината може да закупува горски и земеделски територии - собственост на физически лица, на юридически лица и на държавата.

Чл.11(1) Закупуването от общината на горски и земеделски територии се извършва въз основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост, след решение на общинския съвет.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет по ал. 1 Кмета на Общината приема решение за откриване на процедурата, в което се посочват:

1. Общините и землищата, в които Общината желае да закупи имоти;

2. методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите - предмет на сделката;

3. датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията;

4. начинът на плащане и евентуални обезпечения;

5. специални изисквания към участниците;

6. други условия.

(3) Решението по ал. 2 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин в срок, не по-малък от два месеца преди датата на разглеждане на предложенията.

(4) Заинтересуваните лица правят писмено предложение до Кмета на Общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата от продавача цена на имота и се прилагат:

1. документ за собственост;

2. скица на имота;

3. данъчна оценка на имота;

4. извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.

(5) В деня, определен за разглеждане на предложенията, Кметът на Общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.

(6) Въз основа на протокола по ал. 5 Кметът на Общината сключва договори с лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.

(7) Договорът по ал. 6 влиза в сила от датата на вписването му в службата по вписванията по местонахождението на имота.

Чл.12(1) Общината може да продава или заменя горски територии - частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

(2) Продажба по ал. 1 се извършва:

1. за прекратяване на съсобственост върху горски територии между Общината и други съсобственици;

2. когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 продажбата се извършва без провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.

(4) Горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени.

(5) Замяна по ал. 1 може да се извърши само в случай че тя е:

1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

2. начин за изпълнение на задължения на Общината, произтичащи от договор с държавата;

3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

4. необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между, Общината, държавата и горски сдружения.

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от Общината поземлени имоти вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии – собственост на общината.

(7) Не се допуска замяна, когато:

1. върху имотите - собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права;

2. разликата в стойността на имотите - предмет на замяна, определени по реда на наредбата и по чл. 86, ал. 2,от Закона за горите, е по-голяма от 5 на сто;

3. имотите - предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

4. в резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.

(8) В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора Кметът на Общината разваля договора по съдебен ред.

Чл.13(1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл.81 от Закона за горите.

(2) Влязлото в сила решение по алинея 1 се изпраща на съответната Дирекция по земеделие и гори за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Чл.14(1) Допуска се промяна на предназначението на горски територии – собственост на общината при условията на Закона за горите за:

1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;

2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;

4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила подробен устройствен план;

5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерски съвет.

(2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:

1 отбраната или сигурността на страната;

2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;

3. изграждане на обекти по ал. 1, т. 1 и 2.

Раздел ІІІ

СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Чл.15. Стопанисването на горските територии на Общината се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.

Чл.16.(1) Дейностите залесяване на горски територии; определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и износ; ; защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени с Наредбата на Министерския съвет по чл.95, ал.1 от Закона за горите.

(2) Залесяването включва дейности по създаване на гори:

1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали;

2. почистване и подготовка на почвата в площта за засаждане/залесяване с горски репродуктивни материали;

3. залесяване, презалесяване, попълване, отглеждане и инвентаризация на култури.

4. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

5. подпомагане на естественото възобновяване;

6. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

7. поливане и торене на горски култури;

8. кастрене на дървета в горски култури;

Чл.17(1) Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща дейности свързани предпазване повърхностния почвения слой и осигуряване на възможност за развитие на растителност, включително и чрез строеж на укрепителни технически съоръжения.

(2) Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои се извършва в съответствие с утвърдени горскостопански планове и програми.

(3) Залесяването и строежа на укрепителни противоерозионни съоръжения се извършва въз основа на утвърдени проекти и технологични планове.

(4) Общината възлага изпълнението на дейностите по чл. 17.ал.1 чрез открит конкурс, пряко договаряне или други, при условия и ред определени в Закона за горите и Закона за обществени поръчки.

(5) Дейностите по ал. 4 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности, в зависимост от вида им, местонахождението на обекта, в който ще се извършват, сезоните, обема на работата и сроковете за извършването.

(6) Дейността “създаване на горски култури“ се възлага в комплекс с другите лесокултурни дейности, чието извършване по преценка на възложителя ще осигури нормалното прихващане и растеж на културите.

Чл.18(1) Дейностите по чл. 16.ал.1 могат да се извършват от Общината с наети по трудов договор работници.

(2) Общината може да извършва дейностите по чл. 16, ал. 1 въз основа на одобрена от Общинския съвет или Кмета на Общината план-сметка, в рамките на утвърдения бюджет за съответната бюджетна година.

Чл.19(1) Сечите в горите на Общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредбата на МЗХ по чл.101, ал.3 от ЗГ.

(2) За извършването на сечта е необходимо:

1. насаждението да е маркирано;

2. да има одобрен технологичен план;

3. да е издадено позволително за сеч;

(3) При годишното планиране на насажденията за сеч приоритет имат насаждения, които:

1. сечта от преходната година не е приключила;

2. с влошено санитарно състояние;

3. с напреднал възобновителен процес;

4. с пълнота над 0.8 за провеждане на отгледни сечи;

5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им;

(5) Маркирането на насажденията за сеч включва дейностите по определяне на дърветата са сеч и се превежда съгласно Наредбата за сечите.

(6) Маркирането, на насажденията, предвидени за сеч, може да се извършва от общинските служители, инженер и техник-лесовъди, инженер и техници по горско стопанство.

(7) Общината може да възлага извършването на дейностите по ал.19.(5) на лицензирани за тази дейност физически и юридически лица чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и ред определени в Закона за горите и Закона за обществени поръчки.

Раздел ІV

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НА НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКИ

Чл.20(1) Ползвания от горските територии на общината са ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

(2) Ползванията от горските територии на общината са възмездни.

(3) Размерът на цените за ползвания от горските територии на общината се определя с решение на Общинския съвет.

Чл.21(1) Ползването на дървесина от горските територии на общината, което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на разпоредбите от Глава пета, Раздел 1 от ЗГ, при условия и по ред, определени с Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона.

(2) Ползването на дървесина от горските територии на общината се осъществява по два начина:

1. чрез продажба на стоящи дървета на корен;

2. чрез добив и продажба на добитата дървесина;

Чл.22(1) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се извършва въз основа на годишен план, изготвен от сектор СГС към Общината по Закона за общинската собственост, одобрен от ОС и в съответствие със Закона за горите.

(2) В случаите, когато Общината е възложила управлението на горските територии – общинска собственост по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за горите, планът по ал. 1 се изготвя от лицето, с което е сключен договора.

(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на Община.

(4) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 1 октомври на предходната година и се публикува на интернет страницата на съответната община.

(5) Процедурите за възлагане на добива и за продажба на дървесина се провеждат при наличие на изготвен годишен план за съответната Община.

(6) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии общинска собственост се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на Общината.

Чл.23(1) Общината, може да сключва с търговци дългосрочни договори за срок до 10 години за:

1. добив на дървесина;

2. продажба на дървесина.

(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2.от ЗГ.

(3) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал. 1, е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на Общината.

(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1-3 се определят с Наредбата по чл. 95, ал. 1. от ЗГ.

Чл.24(1) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на Общината, което представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 2 на ЗГ, при условията и по ред, определени с наредбата по чл.95, ал.1 от Закона.

(2) Ползвания на недървесни горски продукти, когато представляват стопанска дейност, се извършва само, ако това е предвидено в утвърден горскостопански план и се извършват при условия и ред, указани в писмено позволително, издадено след заплащане по одобрен от Общинския съвет ценоразпис.

(3) Размерът на цените за недървесни горски продукти, добити от гори общинска собственост, се определят с решение на Общинския съвет.

Раздел V

ПАША В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Чл.25(1) Пашата на селскостопански животни в горските територии на общината, се извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 3 на ЗГ, след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Общинския съвет.

(2) Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в която се посочват горските територии в които е забранена пашата на селскостопански животни.

Раздел VІ

ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Чл.26(1) Защитата на горските територии на Общината,която обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, се осъществява по реда на Глава шеста от ЗГ.

Чл.27(1) Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори и включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди.

(2) Защитата на горските територии от болести и вредители и други повреди се организира и осъществява от Общината, на което територията е предоставена за управление, за тяхна сметка, освен в случаите на масово развитие на болести или каламитети в горските територии, когато защитата се организира и контролира от лесозащитните станции за сметка на държавния бюджет.

(3) Дейностите по защита в общинските горските територии могат да възлагат на държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите, или на лесозащитните станции.

Чл.28(1) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират сметка на държавния бюджет за и са задължителни за изпълнение.

(2) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от Общината, за нейна сметка.

(3) Ежегодно, Областният управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии за областта.

(4) По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и

извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от100 м от границите на общинските горските територии.

(5) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжнида спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

(6) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

(7) Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на общината, както и на лицата, извършващи дейности в тях.

(8) Кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

Раздел VІІ

ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ НА ОБЩИНАТА

Чл.29 Достъпът до горите на Общината се осъществява при условията и по ред, определени в Глава седма от ЗГ.

Чл.30(1) Достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при спазване указанията на горската администрация и собственика на горската територия, освен в случаите, предвидени в закона за горите.

(2) Достъпът до и от горските територии, предоставени за управление на други ведомства във връзка с националната сигурност и отбраната, се определя с акт на ръководителя на съответното ведомство.

(3) Достъпът до горските територии, включени в защитени територии, се извършва при условията и по реда на закон за горите, освен в случаите, когато със заповедите за обявяване или плановете за управление той не е забранен или ограничен при определени условия.

(4) С разрешение, издадено по закон за горите, се осигурява достъпът до горски територии, в които се провежда добив на дървесина и за това обстоятелство е поставена обозначителна табела.

(5) Разрешението по ал. 3 се дава в писмена форма от директора на лесничейството.

Чл. 31 В имотите в горските територии не може да се извършва ограждане или други действия, които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен или административен акт.

Чл. 32(1) Кметът на Общината със заповед може временно, за срок до три месеца, да ограничи или да забрани достъпа до определена горска територия:

1. с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча;

2. в интерес на здравето и безопасността на гражданите.

(2) Заповедта по ал.1 се оповестява публично на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Община.

(3) Въз основа на заповедта по ал.1 кметството, по чиято инициатива е ограничен достъпът до горската територия, поставя бариери или обозначителни табели.

(4) Достъпът на собственици на горски територии до имотите им може да бъде ограничено само в случаите на ал. 1.т.2.

Чл.33(1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга, могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности.

(2) Обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за изпълнение на дейностите по ал. 1, се удостоверява със:

1. документ, издаден от Кмета на Общината или на Държавното ловно стопанство без заплащане на такса- когато дейността се извършва от стопанството или е възложена от него;

2. разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място на ловуване;

3. документ, издаден без заплащане на такса от Кмета на Общината - в останалите случаи.

(3) Движението на превозните средства по ал.1, когато не е свързано с изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловностопански дейности, е допустимо само когато:

1. е дадено разрешение за това от кмета на общината.

2. е по пътища и трасета, които са специално обозначени за такива цели.

(4) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо

преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от Кмета на Общината.

(5) Документите за достъп на превозните средства по ал. 1 са:

1. със срок на действие до приключване на съответната горскостопанска, селскостопанска и ловностопанска дейност;

2. безсрочни - за собствениците или ползвателите на имоти по ал. 4.

(6) Лицата, които издават документи за достъп по закон за горите, съхраняват копие от тях в срок до една година от издаването им.

(7) Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън посочените в ал.1, се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по ал.11. Управлението на велосипеди, както и ездата в гората са разрешени само по горските пътища и по обозначените за целта трасета.

8) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да ограничават достъпа до горските пътища, включително чрез ограждане или по друг начин, ограничаващ свободното им ползване.

(9) Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии се определят с наредба на Министъра на земеделието и храните и Министъра на вътрешните работи.

Чл. 34(1) Забранява се движението на пътни превозни средства и ездата по обозначените туристически пътеки, освен когато туристическата пътека съвпада с горски път или е част от обозначено трасе.

(2) Обозначаването на нови туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва със решение на Общинския съвет.

Чл.35(1) Организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии на общината, както и в територии, които граничат с тях, могат да се провеждат след получаване на разрешение от директора на съответната регионална дирекция по горите.

(2) Искането за издаване на разрешение се подава най-малко 14 дни преди датата на мероприятието, като се посочат мястото на провеждане и очакваният брой участници и се приложи писмено съгласие на кмета на общината.

(3) Разрешението се издава в срок до 7 дни преди датата на провеждане на мероприятието и в него могат да бъдат определени допълнителни условия за провеждане на мероприятието, които са задължителни за организатора.

(4) Организаторът на мероприятието по ал. 1 осигурява:

1. пожарната безопасност на провежданото мероприятие;

2. почистването на територията и премахването на поставените преместваеми обекти.

Чл.36 Ограниченията и забраните по тази глава не се прилагат в случаите, когато съответните дейности се извършват в изпълнение на служебните задължения на органи на държавно управление съгласно закона за горите и на служители, които изпълняват своите функции съгласно специалните норми.

Раздел VІІІ

СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ

ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА, БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Чл.37(1) Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението, се извършва при условията и по ред, определени в Глава осма от ЗГ.

(2) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на

предназначението на територията се учредява за изграждане на:

1. стълбове за въздушни електропроводи;

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:

а) автомобилни горски пътища;

б) заслони за обществено ползване;

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;

г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

4. подземни електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически

съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели и други елементи на техническата инфраструктура.

(3) Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок от кмета на общината след решение на общинския съвет - за поземлени имоти в горски територии - общинска собственост;

(4) Не се разрешава изграждането на обекти по ал. 1, т. 3, букви "б" - "е", когато това не е предвидено в приетите за съответната територия горскостопански планове, програми или планове за управление на защитени територии.

Раздел ІХ

ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.38(1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.

(2) В съответствие с разпоредбата на чл.188. ал1. от ЗГ, Общината организира опазването на горските си територии, като възлага на служителите на Общината за опазване на общинските горски територии;

(3) Правата и задълженията на лицата по алинея 2 са в съответствие с Раздел 1 на Глава тринадесета от ЗГ.

(4) Лицата по ал. 1:

1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;

2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на

съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;

3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;

4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат

действия за неговото ограничаване и потушаване;

5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;

6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;

7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;

8. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;

9. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения в горските територии;

10. задържат вещите- предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за тяхното извършване;

11. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии.

(5) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 се легитимират със служебни карти.

(6) Служебните карти и удостоверенията по ал.3 се издават от съответната регионална дирекция по горите по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(7) Лицата, изпълняващи функции по опазване на горските територии, имат право да носят и употребяват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и лично късо нарезно оръжие.

(8) При изпълнение на служебните си задължения служителите, назначени за опазване на горските територии общинска собственост, носят униформено облекло и отличителни знаци, които не могат да се преотстъпват.

Чл.39 Лицата по чл. 35. ал. 1 могат да упражняват правомощията по чл. 35. ал. 2 върху съответните територии, за които са им издадени заповеди за опазване на горските територии- общинска собственост, както и правомощията за опазване горски територии на територията на цялата съответната Община, съгласно чл. 190. ал. 2. т. 1 - 8 от Закона за горите.

Чл. 40 Служителите в общинските гори са задължени да оказват съдействие на служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, както и на горските инспектори при изпълнение на служебните им правомощия дадени им от Закона за горите (чл.201 ал. 7).

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНАТА

Раздел І

Структура

Чл. 41 (1) За управление на горските територии общинска собственост в състава на общинската администрация се създава структурно звено по смисъла на чл.181, ал.1 т."а" от Закона за горите към отдел “Управление на собствеността и териториалното устройство”

(2)Структурното звено осъществява управлението, организацията, опазване, координацията и контрола в горските територии общинска собственост, както и в такива, предоставени на общината за управление.

(3) Структурното звено се ръководи от лице с висше лесовъдско образование /лицензиран инженер лесовъд/.

(4)Ръководителят на структурното звено е пряко подчинен на Кмета на общината.

(5)Ръководителят на структурното звено след оправомощаване от кмета на общината, издава позволителните за сеч в горските територии общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор.

(6)Броят на служителите в структурното звено се определя с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(7)За служители в структурното звено се назначават лица с висше или средно лесовъдско образование по специалностите „горско и ловно стопанство", „горско стопанство и дърводобив", „помощник лесовъд", „горско стопанство", „горско ловно стопанство и дърводобив" или други приравнени към тях от Министерство на образованието и науката специалности.

Раздел ІІ

Опазване и контрол в горските територии общинска собственост

Чл. 42. (1) Опазването на горските територии-общинска собственост обхваща действията по предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.

(2) Непосредственото опазване на горските територии- общинска собственост се

извършва от служителите в структурното звено - лесничеи.

(3)За извършване на охраната на общинските горски територии общината може:

1. да сключва договори с Министерството на вътрешните работи за опазване на

горските територии общинска собственост или предоставени им за управление.

2. да сключва договори с юридически лица, регистрирани по Закона за частната

охранителна дейност, за опазване на горските територии - общинска собственост.

Чл. 43. Горските територии общинска собственост се разделят на горско стопански райони и охранителни участъци. Техния брой и разпределение се определя със заповед на кмета на общината по предложение на Ръководителя на структурното звено

Чл. 44. (1) Лесничеите в структурното звено:

1.опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;

2.следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването

на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;

3.проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;

4.следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат

действия за неговото ограничаване и потушаване;

5.следят за появата на болести, вредители и други повреди;

6.опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите

на защитените територии и защитените зони;

7.сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при

установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;

8.дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;

9.издават превозни билети за дървесина добита от горските територии - общинска

собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;

10.маркират преди транспортиране с контролна горска марка и експедиционна горска

марка собственост на общината дървесината добита от горските територии общинска

собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;

11.издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране

на нарушения в горските територии;

12.задържат вещите - предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за

тяхното извършване;

13.уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за

извършване на незаконно строителство в горските територии.

(2)Лесничеите в структурното звено са пряко подчинени на ръководителя му.

(3)Служителите в структурното звено имат правомощията по ал.1 т. 1-8 и извън поверените им за опазване горски територии на територията на общината.

(4)Служителите в структурното звено могат да осъществяват правомощията си върху горските територии на територията на общината и извън установеното им работно време.

(5)При изпълнение служебните си задължения служителите в структурното звено носят униформено облекло с отличителни знаци и имат право на огнестрелно оръжие, което не могат да преотстъпват.

(6)Вида на отличителните знаци и униформеното облекло на служителите в се определя с решение на Общинския съвет.

(7)При изпълнение служебните си задължения служителите от структурното звено се легитимират със служебни карти, издадени от регионалната дирекция по горите.

(8)Кметът на Общината подава заявление до директора на регионалната дирекция по

горите за издаване на служебни карти на служителите в структурното звено.

Чл. 45. Оправомощени лесничеи в структурното звено извършват маркиране на дървесина, добита извън горските територии.

Чл. 46. (1) При осъществяване на служебните си задължения служителите в структурното звено , взаимодействат със служителите от ДГС, РДГ, РПУ и РСПБЗН.

Раздел ІІІ

Планиране на дейностите в структурното звено

Чл. 47. (1) Ръководителят на структурното звено ежегодно изготвя годишен план за обемите на предвидените ползвания от горските територии - общинска собственост.

(2) Годишния план за ползванията от горските територии - общинска собственост се публикува на интернет страницата на общината.

Чл. 48. Ръководителят на структурното звено представя информация:

1. за размера на планираните залесявания, отглеждане на култури, противопожарни мероприятия, противоерозионни дейности, строеж на пътища, отглеждане на млади насаждения

2. за планирания обем дървесина за ползване;

3. за планиран обем на страничните ползвания;

4. вида и планираните процедури;

Чл. 49. (1) В срок до 31 януари ръководителя структурното звено изготвя отчет за извършените дейнос

ЗАПОВЕД

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5- 103/ 17.03.2009г.

Във връзка с постъпило искане от Георги Колев Тончев ЕГН 5007059062 от с.Ситово, ул.”Черно море” №1 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово - Протокол № 1 от 16. 03.2009 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План-План за регулация на УПИ ХХ кв.297 по КВС на с.Ситово ,Община Болярово

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

ХХ/ ЗИ /Христо Христов/

ЗАПОВЕД

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5- 102 / 17.03.2009г.

Във връзка с постъпило искане от Иван Костадинов Новаков ЕГН 4403315765 от гр.Сливен, ул.” Братя Миладинови” № 12-А-45 и Красимир Димитров Димитров ЕГН 5711065800 от гр. Сливен, ул.” Братя Миладинови” №16 ап.11 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово - Протокол № 1 от 16. 03.2009 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План-План за регулация на ПИ № 43 кв. 10 по рег. план на с.Камен връх Община Болярово.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

ХХ/ ЗИ /Христо Христов/

ЗАПОВЕД

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5- 101/17.03.2009г.

Във връзка с постъпило искане от Янко Георгиев Симеонов ЕГН 5408149041 от гр. Болярово ул.”Кирил Маджаров” №1 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово - Протокол № 1 от 16. 03.2009 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План-План за регулация и застрояване на ПИ № 300 кв.36 по рег. план на гр. Болярово.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

ХХ/ ЗИ /Христо Христов/

No. 10 от 12.03.2006 : заусловията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд.

/2/ Общинския жилищен фонд включва общинските жилища и незастроените общински парцели, предназначени по предвижданията на устройствените планове за индивидуално или групово жилищно или вилно строителство.

Чл.2 /1/ Управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба и конкретните решения на Общинския съвет.

/2/ Организацията и контрола на дейностите по ал. 1 се осъществяват от Кмета на Общината.

/3/ Кметовете на кметства и кметски наместници контролират дейностите по ал. 1 на територията на съответните населени места.

Чл.3 /1/ Жилищната собственост на Общината по своето предназначение са:

1. жилища за отдаване под наем,

2. резервни жилища,

3. ведомствени жилища,

4. жилища за продажба.

/2/ Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на Общината се приема списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на всяка една от групите по ал. 1.

/3/ При необходимост, през текущата година Общинския съвет може да извършва промени в списъка по предложение на Кмета на Общината.

ГЛАВА II

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

РАЗДЕЛ I.ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Чл.4 /1/ В общинските жилища за отдаване под наем се настаняват нуждаещите се от жилище граждани, определени в чл. 43 от закона за общинската собственост.

/2/ Жилищните нужди се установяват по реда на настоящата Наредба, установен в глава II, раздел Установяване на жилищни нужди.

Чл. 5 /1/ Жилища за отдаване под наем са новопостроените и наличните свободни жилища, определени с решението на Общинския съвет по чл. 3, т. 1.

/2/ Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди, както и пренаемане на общински жилища.

Чл. 6. Не се настаняват в общински жилища граждани или членове на техните семейства, които:

1.са самонастанили се в общински жилища и от момента на освобождаването на жилището не са изтекли пет години,

2.притежават на територията на Общината годен за постоянно обитаване жилищен или вилен имот.

Чл.7. Установяват се следните норми за настаняване в общински жилища:

1. за едночленно семейство – 25 кв.м. жилищна площ

2. за двучленно семейство – 40 кв.м. жилищна площ

3. за тричленно и четиричленно семейство – 55 кв.м. жилищна площ,

4. за семейства с пет или повече членове – до 15 кв.м. жилищна площ в повече за следващите членове.

При определяне на жилищната площ се взема в предвид и детето, което ще се роди.

/2/ Право на настаняване в по-голямо жилище, над установените в ал.1 норми, имат семейства, в които има членове със заболявания, посочени в списък на Министерство на здравеопазването. Правото се доказва с документ, издаден от съответната лекарска комисия.

/3/ За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнителна стая:

1.за хабилитирани научни работници, които не притежават кабинет или ателие за упражняване на научни и творчески дейности,

2.на млади семейства,

3.на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в продължение на две или повече години и продължават да живеят пълнолетни

низходящи или възходящи, които не притежават жилищен или вилен имот в страната.

Чл.8 /1/ В едно жилище се настанява само едно семейство.

/2/ Две или повече семейства могат да се настаняват по изключение в едно жилище само с тяхно изрично писмено съгласие.

Чл.9/1/ Когато поради намаляване броя на членовете в семейството, същото не покрива нормите за настаняване, установени с настоящата Наредба в едномесечен, а в случай на смърт – в тримесечен срок наемателите подават молби за настаняване в друго общинско жилище.

/2/ Ако наемателите не подадат молба в посочените срокове пренастаняването се извършва служебно.

/3/ Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта по ал.2 наемателите не заемат определеното им жилище заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.

/4/ За заеманата наднормена жилищна площ за всеки допълнителен квадратен метър се заплаща в двоен размер наемната цена.

Чл.10/1/ Настаняването под наем се извършва със заповед на Кмета на Общината.

/2/ В заповедта се посочват:

1.трите имена, единния граждански номер на настаненото лице,

2.броя на членовете на семейството на настанения, техните имена и родствената връзка,

3. вида и местонахождението на жилището,

4. срока на настаняване,

5. наемната цена и срока, до който същата се заплаща.

/3/ Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството на настанения.

/4/ Преди издаване на заповедта членовете на семейството подават декларация за семейно и имотно състояние.

/5/ Заповедта се връчва на настанения срещу подпис.

Чл.11/1/ След влизане в сила на заповедта по чл.10, ал.1 се сключва наемен договор с настаненото лице.

/2/ Наемния договор се сключва при условията на Закона за задълженията и договорите и има минимум следните реквизити:

1.страни,

2.подробно описание на предоставения под наем имот – общинско жилище,

3.срока, за който се предоставя жилището,

4.наемната цена, която се дължи; в какви срокове,

5.санкции и неустойки за недобросъвестно ползване на имота,

6.прекратителни условия,

/3/ предаването на общинското жилище се извършва с приемно – предавателен протокол.

/4/ Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се обезсилва, без да е необходимо издаването на друг административен акт.

Чл.12/1/ Наемателите на общински жилища могат да заменят помежду си жилищата, в които са настанени при спазване на нормите за жилищна задоволеност, установени в настоящата Наредба.

/2/Замяната се извършва със заповед на Кмета на Общината въз основа на молба с нотариално заверени подписи от заинтересованите страни.

/3/ Не се допуска принудително изпълнение на заповед за замяна.

/4/ Ако замяната не се осъществи в едномесечен срок от датата на влизане в сила на заповедта по ал.2, тя се счита за отменена.

Чл.13/1/ Преместването на наематели на едно общинско жилище в друго свободно общинско жилище се допуска по тяхна молба със съгласието на Кмета на кметството или от кметския наместник.

/2/ Настанителната заповед се издава от Кмета на Общината

РАЗДЕЛ II УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

Чл.14/1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл.43 от Закона за общинската собственост имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

1.не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване,

2.не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, 3.не са прехвърляли имоти по т.1 и 2 на други лица след 13 март, 1990г., с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел, 4.не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни,вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от цената, определена съобразно критериите, установени в глава III, раздел Критерии за образуване на продажни цени на жилищата от настоящата Наредба,

5.една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода на пазарната наемна

цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл.7, ал.1 от настоящата Наредба,

6.имат адресна регистрация в населеното място,

7.не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано поради недобросъвестно изпълнение на задълженията по наемния договор и стопанисването на общинския имоти, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището.

/2/ Обстоятелствата по чл.14, ал1, т.1-5 се установяват с декларация на гражданите, а по т.6 и 7 – от комисия назначена от Кмета на Общината по реда на чл.18, ал.1.

Чл.15./1/ Стойността на притежаваното имущество по чл.14, ал.1, т.4 се определя, както следва:

1.за моторни превозни средства, селскостопански машини и други – по застрахователната им стойност;

2.за земеделски земи – по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи; за жилищни и вилни имоти извънтези по чл.14, ал.1, т. 1 и 2 – съобразно критериите, установени в глава III раздел Критерии за образуване на продажни цени на жилищата,

3.за дялово участие в търговски дружества – в размер на 50 на сто от цената на придобиването,

4.за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към тях терени и съоражения – по оценки, извършени от лицензирани оценители,

5.за акции, котирани на фондовата борса – по пазарната им цена.

/2/ Оценките на притежаваното недвижимо имущество по ал.1 се извършват от съответните служби на общинската администрация по местонахождение на имота , за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 на сто от стойността на имота, по сметка на Община.

/3/ В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, включително и тези по жилищно- спестовните влогове и дивидентите.

Чл.16/1/ лицата и семействата, които не отговарят на условията по чл.14, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1.граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;

2.незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища не жилищни помещения, като бараки, изби, непригодени тавански помещения и др.;

3.живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

4. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;

5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.7, ал.1

/2/ Заемането на помещенията по ал.1, т.2 и 3 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите.Повторното им обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.

/3/ При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на :

1.семейства с две и повече деца;

2.самотни родители на непълнолетни деца;

3.семейства, в които един от членовете е с призната степен на инвалидност;

4.млади семейства

5 семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.

Чл.17/1/ В Общината се съставят и поддържат картотеки на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл.14

/2/ Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден от Кмета на Общината, в които се посочват:

1.броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;

2.жилищните условия, при което живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида / жилищни, нежилищни/, размера и собствеността на обитаваните помещения;

3.извършени сделки с недвижими имоти по чл.14, ал.1, т.3;

4.притежаваното имущество по чл.14, ал.1, т.4

5.общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.;

6.данни за предишни вписвания в картотеките.

/3/ По решение на Общинския съвет картотеки на нуждаещи се от жилища граждани могат да се съставят и поддържат и в кметствата.

Чл.18/1/ Кметът на Общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещи се граждани, в която се включват служители от общинската администрация и експерти /лекари, инженери, архитекти и др./.

/2/Кметът на Общината определя правилата за работа на комисията.

/3/ Комисията по ал.1 разглежда в двумесечен срок подадените молби и декларации, вземат решение за включване или не включване на гражданите в картотеките и определят степента на жилищната нужда на отделните семейства /лицата/ по групи и подгрупи съгласно чл.16.

/4/ Решението на комисията се съобщава и се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл.19 Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ си от жилище и когато:

1.е повикан на срочна военна служба;

2.учи в друго населено място или извън страната;

3.работи в друго населено място или извън страната;

Чл.20/1/ Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни при промяна на данните по чл.16, ал.2, т. 1 и 2 и на условията по чл.14 да уведомяват в едномесечен срок писмено Общината чрез попълване на нова декларация.

/2/ Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено Общината в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.

Чл.21/1/ Изваждат се от картотеката;

1.придобилите имоти по чл.14,ал.1, т.1 и 2;

2.включените в строителството по чл.20, ал.2;

3.настанените в жилище, което не отговаря на нормите за жилищно задоволяване по чл.7, ал.1.

/2/ Гражданите, посочили неверни данни или не съобщили в декларациите обстоятелствата, свързани с условията по чл.14, ал.1,чл.16, чл.18, ал.2, т.1, 2 и 6 и чл.17, ал.2 носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката за срок от 2 години.

/3/ Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.18, ал.1. Решението се съобщава и се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл.22. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинската картотека до 5 години след изваждането им от картотеката.

Чл.23/1/ Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира всяка година. Тя не се променя в течение на годината освен при условията на чл.17, ал.1 и служебно от комисията по чл.18 с протокол.

/2/ Въз основа на определената към 31 декември на предходната година поредност по групи и подгрупи, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисията по чл.18 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.

/3/ При изготвяне на списъка по ал.2 се вземат предвид броя и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.

/4/ Проектосписъкът по ал.2 се обявява до 20 януари на информационното табло в Общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.

/5/ Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от Кмета на Общината. Утвърдения от него списък може да се обжалва пред Общинския съвет в 7-дневен срок от утвърждаването му. Общинския съвет се произнася по жалбите на следващото си заседание, но не по-късно

от един месец след изтичане на срока за обжалване, и решението му е окончателно.

Чл.24/1/ Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл.23, ал.2 се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл.71 ал.1.

2/ Настаняването на граждани те от списъците по чл.23, ал.2 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаване на нови списъци за следващата година.

/3/ Гражданите, включени в списъците от предходната година и не получили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл.14, на групите по чл.16 и на данните по чл.17.

Чл.25/1/ Гражданите, настанени под наем в жилища по чл.43 от Закона на общинската собственост, представят ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по чл.14, ал.1, чл.16 и 17.

/2/ При изменение на данните и условията по чл.16 и 17, водещо до промяна на жилищните нужди, определени с нормите по чл.7, ал.1 наемателите се пренастаняват в други жилища

РАЗДЕЛ III. РЕЗЕРВНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Чл.26 В резервните жилища се настаняват граждани според изискванията и реда на чл.45 от Закона за общинската собственост за срок не повече от две години.

Чл.27/1/ Обстоятелствата и жилищната нужда по чл.45, т.1 и 2 от закона за общинската собственост се установява от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.

/2/ В хипотезата на чл.45, т.1 от Закона за общинската собственост комисията се свиква в срок от 24 часа и извършва оглед на място и изготвя предложение до нуждаещите се в конкретно жилище

/3/ В случаите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост обстоятелствата, които могат да доведат до настаняване в общинско жилище от резервния фонд трябва да са такива, че непосредствено да заплашват живота и здравето на нуждаещите се.

Чл.28./1/ С решение на Общинския съвет в резервния жилищен фонд могат да се настаняват за срока на мандата им, кметове, зам. кметове и кметски наместници, които нямат жилище в съответното населено място.

/2/ Настанителната заповед се издава от Кмета на Общината въз основа на прието от Общински съвет решение.

Чл.29./1/Резервния общински фонд задължително разполага по всяко време с минимум две незаети, самостоятелни жилища за критични нужди.

/2/ Установения с ал.1 баланс може да бъде нарушен само при тежки масови природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца.

/3/При форсмажорни обстоятелства при настаняването в резервни жилища могат да не се спазват нормите за жилищна заетост, установени с тази Наредба.

/4/Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, застрашени са от самосрутване, вредни са в санитарно-хигиенно отношение или загрозяват и поради това, че не могат да се поправят или заздравяват подлежат на премахване по реда на закона за устройство на територията.

РАЗДЕЛ IV. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ТЯХ.

Чл.30./1/В общинските ведомствени жилища се настаняват временно, до прекратяване на трудовите им правоотношения, служители на общинската администрация.

/2/Настаняването по предходната алинея се извършва само, ако служителите или членовете на семействата им нямат жилище в съответното населено място и представляват дефицитни на специалисти.

Чл.31.Кметът на Общината назначава комисия в състав: зам.кмет, служител в отдел “Общинска собственост” и ръководителя на съответното звено в общинска администрация в което работи настанявания. Комисията прави мотивирани становища във връзка с постъпилите молби за настаняване във ведомствени жилища.

Чл.32.Наемните правоотношения с настанените във ведомствено жилище се прекратяват с прекратяването на трудовите /служебните/ правоотношения на общинския служител.

Чл.33./1/От ведомствения жилищен фонд могат да бъдат определени със заповед на Кмета на Общината жилища за настаняване на гости на общината за пренощуване.

/2/Реда и начина на ползване на тези жилища се определя със заповед на Кмета на Общината.

ГЛАВА III

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА

Чл.34.Цените на общинските жилища се определят на базата на следните критерии:

1.местонахождение на жилищната сграда,

2.строителната система за изграждане на сградата,

3.степен на изграденост на инженерната инфраструктура,

4.степен на благоустроеност на района,

5.транспортни връзки,

6.амортизационния срок на сградата,

7.годините на експлоатация на сградата,

8.площта и обема на жилището и идеалните части към него,

9.наличие на складови и тавански помещения,

10.етажа, на които се намира жилището,

11.изложението на жилището,

12.физическото и техническото му състояние,

13.направените подобрения.

Чл.35.Цените на общинските жилища се определят от лицензиран оценител при съблюдаване на критериите в чл.36

Чл.36.Общинските жилища, в които са настанени правоимащи да ги закупят наематели се оценят по глава седма от Правилника за прилагане на закона за общинската собственост.Така определената цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на жилищата.

Чл.37.Свободните /изградени и новопостроени/ общински жилища се продават по пазарна оценка на цена не по-ниска от данъчната оценка на жилището.

РАЗДЕЛ II. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл.38 Общинския съвет определя:

1.жилищата, които могат да се продават на правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ,

2.тези, които могат да се продават на лица, чиито жилища се предвиждат да бъдат отчуждени по реда на глава III от Закона за общинската собственост.

Чл.39.Предложенията за решенията по предходния член се внасят от Кмета на Общината.

Чл.40.Не могат да се продават:

1.общинските жилища в сгради общинска собственост, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, образователни, здравни и търговски нужди,

2.резервните жилища,

3.общински жилищни сгради, предвидени за премахване или освидетелствани по реда на Закона за устройство на територията,

4.жилища, за които има изрично решение на Общинския съвет.

Чл.41.Продажбата на общински жилища се извършва по писмено искане на наемателите до Кмета на Общината.Към искането се прилагат настанителна заповед и декларация за семейно и имотно състояние.

Чл.42./1/Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство могат да се продават на едно от семействата или в съсобственост.

/2/ Не могат да се продават жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство.

Чл.43./1/В едномесечен срок от подаване на молбата от лицето се изготвя мотивирана докладна записка до Общинския съвет, както и оценка на жилището.

/2/ Въз основа на решението на Общинския съвет Кметът на Общината издава заповед и я връчва на заинтересованото лице. В едномесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената и на дължимите данъци, такси и други разноски.

/3/Срока по предходната алинея не тече, ако лицето не е уведомено по реда на гражданския процесуален кодекс.

/4/След плащане на сумите по ал.2 подлежи на вписване.

/5/Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от Кмета на Общината и преписката за продажба се прекратява.

Чл.44./1/Жилищата, освободени от наематели могат да се продават след решение на Общинския съвет при условия и ред, определени с Наредба за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

/2/След провеждането на търга или конкурса се издава заповед за определяне на спечелил кандидат – купувач. Когато бъдат извършени всички плащания, предвидени в тръжната процедура и заповедта влезе в сила се сключва договор за продажба.

/3/ Договорът по ал.2 подлежи на вписване.

РАЗДЕЛ III. ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Чл.45/1/Настоящия раздел определя специфични правила по отношение на разпореждането с общински застроени и не застроени терени, предназначени за жилищно строителство.

/2/ В случаите, когато не е предвидена специфична процедура се прилагат общите правила на разпореждане с общинската собственост, установени с Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

/3/ Ежегодно до 31 януари с решение на Общинския съвет се определят общинските парцели, предназначени за жилищно строителство, върху които Кметът на Общината може да изпълнява процедура по учредяване право на строеж съгласно предвижданията на подробните устройствени планове.

/4/При възникнала необходимост списъкът на тези парцели може да се актуализира през цялата година с решение на Общинския съвет.

Чл.46./1/Правото на строеж на граждани с установени жилищни нужди може да се учреди без провеждане на търг или конкурс по цени, определени при условията на глава III, раздел I от настоящата Наредба.

/2/Правото на строеж може да се учреди и на правоимащи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове или на жилищно – строително кооперации, чийто член – кооператор са такива лица.

/3/Сделката по предходните алинеи се сключва при условията на Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинското имущество, която касае учредяването на право на строеж.

ГЛАВА IV

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47 Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс се наказват по тази Наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл.48 За нарушаване на тази Наредба се налага административно наказание – глоба в размер на 200лв., освен ако със закон не е предвиден по – голям размер.

Чл.49 Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностните лица от отдел”Общинска собственост”.

Чл.50 За актовете, издадени от длъжностни лица на общинската администрация, наказателните постановления се издават от Кмета на Община.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба се издава на основание чл.45а от Закона за общинската собственост.

§2. Тази наредба отменя всички решения, разпоредби и други актове на Общинския съвет, които й противоречат.

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

Наредбата е приета от Общински съвет на община Болярово, с решение № 277 от 31.01.2006г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС БОЛЯРОВО:________/п/______

/Димитър Желев/

Обнародвана във в.”Крайгранична искра” в бр. 2-3 от 12.03.2006 година

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ -11- 68 от 18. 03.2009 година

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.121ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен Подробен Устройствен План- План за регулация и застрояване на ПИ №№ 0500 85, 050086, 050087, 050088, 050089, 050090, 050091 , Местност „Училищни ниви”, по КВС на землището на с.Малко Шарково, Община Болярово

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват одобрения ПУП- ПРЗ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред ЕРС чрез Кмета на Община Болярово

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

No. 8 от 29.07.2005 : УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на община Болярово

(2) Наредбата не се прилага за:

1. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;

2. горските пътища;

3. частните пътища, неотворени за обществено ползване.

Чл.2.(1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места.

Чл.3.(1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.

(2) Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.

(3) Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с кмета на общината след решение на общинския съвет.

(4) Областната администрация издава списък на общинските пътища.

Чл.4. Пътищата имат следните основни елементи:

1. обхват;

2. пътни съоръжения;

3. пътни принадлежности.

Чл.5.(1) Ограничителната ивица от двете страни на общинските пътища е с ширина един метър

(2) Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10 м., измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.

Чл.6.(1) Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места и селищните образувания, трябва да отговарят на граничните нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътища, определени в Наредба № 1/26.05.2000 г. на МРРБ.

(2) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговите функции и значение в транспортната система.

ГЛАВА ВТОРА

СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел I

Собственост

Чл.7. (1) Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.

(2) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:

1. свързват населените места в общината помежду им или с общинския или с областния център;

2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;

3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, жп гари, пристанища, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;

4. свързват населени места с обходни пътища от републиканската пътна мрежа.

Чл.8. Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:

1. при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична собственост на държавата или на общината - по предложение на кмета на общината или на Изпълнителна агенция “Пътища”;

2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища – по силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица;

3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;

4. при изграждане от общината на нови общински пътища.

Чл.9.(1) Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.

(2) Общинските пътища са публична общинска собственост.

Чл.10. Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:

1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по съответния ред за публична държавна собственост, съответно – за публична общинска собственост;

2. при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за общинската собственост;

3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за прехвърляне на собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост на пътя в частна.

Чл.11.(1) Промяната на собствеността на пътя се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и представят в Министерството на регионалното развитие от:

1. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Пътища” след съгласуване с кмета на общината – за промяна в публична държавна собственост на пътища,публична общинска собственост;

2. кмета на общината след съгласуване с Изпълнителна агенция “Пътища” - за промяна в публична общинска собственост на пътища, публична държавна собственост или на пътища, частна собственост и обратно /или на общинските пътища в частни/

(3) Преписката по ал.2 съдържа:

1. решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост между държавата и общината или за промяна на собствеността на частни пътища в собственост на общината или обратно;

2. обяснителна записка с мотиви и обосновка за необходимостта от промяната на собствеността на пътя;

3. съгласувателни писма и писмено съгласие на заинтересуваните страни;

4. проект на доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Раздел II

Обществено ползване на пътищата. Концесии

Чл.12.(1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закона за общинската собственост и Закона за движение по пътищата.

(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

(3) В договора по ал.2 се определя вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

(4) Договора по ал.2 се сключва от кмета на общината.

Чл.13.(1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети лица се издават от кмета на общината, по предложение на сектор “КАТ – Пътна полиция” при РДВР.

(3) Когато с разрешенията по ал.2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.

Чл.14.(1) Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и по реда на Закона за общинската собственост и наредбата на общинския съвет по Чл.71 ал. 1 т. 2 от ЗОС.

(2) Концесията може да се предоставя за изграждане, експлоатация или/и поддържане на конкретен общински път или на отделни негови участъци.

(3) Концесионната територия обхваща обектите по ал.2 и съответстващите им площи от основните елементи на пътя – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности.

Раздел III

Отчуждаване. Ограничения на собствеността

Чл.15.(1) Недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

(2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно на ЗГ и ППЗГ.

Чл.16.(1) Земи извън границите на урбанизираните територии – собственост на Държавата, на физически или на юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на общински пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.

(2) Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно – на ЗГ и ППЗГ.

(3) В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината.

(4) В договора по ал.3 се определят условията и срока за ползване на земята, размера на наема или на правото на ползване и дължимото обезщетение, ако такова е предвидено.

(5) Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от пет години, след което земите се възстановяват съобразно тяхното предназначение от общината и се връщат на собственика.

Чл.17.(1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по Чл.16.

(2) Завземането на земите в случаите по ал.1 се извършва със заповед на кмета на общината.

ГЛАВА ТРЕТА

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел І

Общи положения

Чл.18.(1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на Чл.26 от Закона за пътищата и тази Наредба.

(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета на общината.

(3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.

(4) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец, утвърден с Наредбата за специално ползване на пътищата пътища.

(5) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени от общинския съвет.

Чл.19.(1) Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:

1. не са налице условията по Чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;

2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;

3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;

4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.

(2) Отказите по ал.1 се мотивират писмено.

Чл.20. Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата .

Раздел ІІ

Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура

Чл.21.(1) Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

(2) Търговски крайпътни обекти са и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата.

(3) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, Раздел III от Закона за устройство на територията.

(4) Разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от една година.

Чл.22. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени:

а) схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;

б) напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.

Чл.23.(1) Разрешението по Чл.18, ал.1 от ЗП се издава, когато:

1. не са налице основанията за отказ по Чл.19, ал.1;

2. са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на нормите за проектиране към нея;

3. отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на наредбата по т.2, като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления;

4. съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;

5. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по Чл.14 от Закона за движение по пътищата;

6. проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.

(2) Не се разрешава изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, в обхвата на кръгови кръстовища, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Чл.24.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за устройство на територията.

(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.

(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на Чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата по Чл.18, ал.2 от Закона за пътищата.

Чл.25. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, определена от общинския съвет и се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа.

Раздел ІІІ

Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя

Чл.26.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за поставяне по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

(2) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от една година.

Чл.27. Към искането за специално ползване по Чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. технически или работен проект за конкретното съоръжение.

Чл.28.(1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

1. не са налице основанията за отказ по Чл.19, ал.1;

2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 500 м от пътни възли и кръстовища за общинските пътища;

3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;

4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка;

5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 200 м.

(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

1. в зони с ограничена видимост;

2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;

3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;

4. в тунели и на разстояние по-малко от 200 м.;

5. в средната разделителна ивица;

6. изградени като премостващи конструкции над общинските пътища;

7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи.

Чл.29.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за устройство на територията.

(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.

(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на Чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата.

(4) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.

Чл.30. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа.

Раздел ІV

Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

Чл.31.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, Раздел III от Закона за устройство на територията.

Чл.32. Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се изисква при:

1. полагане на проводи и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на пътното платно до края на ограничителната строителна линия;

2. пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения;

3. реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя.

Чл.33. Към искането по Чл.31 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя.

Чл.34.(1) Разрешение за специално ползване чрез прокарване на подземни и надземни проводи в обхвата на пътя се допуска, при условие, че проводът или съоръжението са проектирани така, че по време на експлоатация и в случаи на авария няма да застрашават елементите на пътя и безопасността на движението.

(2) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

(3) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл.26, ал.4 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на техническата служба на общината се заплаща съответната такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при извършване на ремонт.

Раздел V

Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Чл.35. Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават по образец, утвърден от кмета на общината.

Чл.36. Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:

1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;

2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;

3. извършване на други неупоменати дейности в Чл.26, ал.1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.

Чл.37. Към искането по Чл.35 заинтересуваното лице прилага:

1. проект или схема за временна организация на движението;

2. копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията;

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл.38. (1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните пътища - от собствениците им.

(2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Изпълнителна агенция “Пътища” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.

Чл.39. Кметът на общината :

1. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа.

2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.

3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.

4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.

5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата.

6. съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

Чл.40.(1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

(2) В обхвата на пътя се забранява:

1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;

2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;

3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;

4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;

5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;

6. влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;

7. косенето на трева и пашата на добитък.

Чл.41.(1)За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забранява:

1. в обхвата на пътя без разрешение:

а) засаждане или изсичане и изкореняване на дървета или храсти;

б) поставяне на пътни знаци;

в) прекъсването, отклоняването или спирането на движението;

г) изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на пътни знаци или рекламни материали;

д) поставяне на възпоменателни знаци и табели.

е) движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.

2. в обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение:

а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;

б) прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;

в) добиването на кариерни и други строителни материали;

г) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и земи от горския фонд.

(2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:

а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;

б) изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения;

в) изграждането, реконструкция и експлоатация на подземни или надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

г) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на търговски крайпътни обекти;

б) експлоатацията на крайпътни обекти.

(3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността на движението.

ГЛАВА ПЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел І

Общи положения

Чл.42. Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.

Чл.43. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.

Чл.44. Изпълнителна агенция “Пътища” и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени в Закона за пътищата и ППЗП.

Чл.45.(1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

(2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците да се съгласува с РПУ и кмета на общината и да се извършва при условия и ред, определени с Наредба №16 от 23.07.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Чл.46.(1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

Раздел ІІ

Съгласуване на проекти

Чл.47.(1) На задължително съгласуване подлежат:

1. проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;

2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

а)общински и републикански пътища;

б)частни пътища с общински;

в)прилежащи територии с общинските пътища.

3. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища.

(2) Съгласуването на проектите по т.1 и т.2 буква “а” се извършва от Директора на Областно пътно управление – Ямбол

(3) Съгласуването на проектите по т.2 букви “б” и “в” и т.3 се извършва от кмета или главния архитект на общината.

(4) Съгласуването се извършва служебно от органите, одобряващи проектите по ЗУТ, в 14-дневен срок след представянето на проекта.

Чл.48.(1) При съгласуването кметът или главният архитект може да постави допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.

(2) Кметът или главният архитект на общината може да откаже съгласуване на проектите по ал.1 в следните случаи:

1. ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използуване за дейности от обществен характер;

2. при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;

3. когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;

4. когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

(3) При несъгласуване на проекта, кметът на общината представя писмена обосновка с мотивите на това свое решение.

Раздел ІІІ

Зимно поддържане

Чл.49. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

Чл.50. При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:

1. снегозащита на пътищата;

2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;

3. снегопочистване;

4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;

5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.

Чл.51.(1) За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмета на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, включваща почистване от сняг и лед и третиране против заледяване на пътната настилка и съоръжения.

(2) Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със Закона за обществените поръчки.

Чл.52.(1) В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл.16, ал.1.

(2) Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.

Раздел ІV

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата

Чл.53. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от специализирано звено към общинската администрация.

Чл.54. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

1. списък на пътните отсечки и дължината им;

2. вид, основа;

3. широчина на пътните платна;

4. вид на покритието (конструкцията);

5. банкети, канавки;

6. водоотводни съоръжения;

7. участъци с концентрация на ПТП;

8. други данни.

Чл.55. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:

1. категория “А” – неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;

2. категория “Б” – необходимост от ремонтно-възстановителни работи;

3. категория “В” – не е необходим ремонт;

4. категория “Г” – не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.

Чл.56. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

1. връзка с други селища;

2. население на селищата, които обслужва;

3. среднодневна интензивност на движението;

4. осигурено допълнително финансиране; период от време от последен ремонт;

5. период от време от последно преасфалтиране;

6. квадратура на участъците за ремонт.

(2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината.

Раздел V

Програма за развитие на пътната мрежа

Чл.57. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

Чл.58.(1) Програмата се изготвят на база анализираната информация от раздел ІV.

(2) Критериите по чл.56 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.

(3) Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.

Чл.59.(1) Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.

(2) Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.

Чл.60. Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10 годишен период - за реконструкция (рехабилитация) на всички общински пътища.

Чл.61.(1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

(2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.

(3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.

Чл.62. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове.

Чл.63. След приемането на Програмата, кметът на общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона за обществените поръчки, за които е осигурена финансиране.

Раздел VІ

Финансиране

Чл.64.(1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от международни финансови институции и чрез проекти.

(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година.

Чл.65.(1)Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.

(2) С Решение на общинския съвет за финансиране на Програма за рехабилитация на уличната мрежа, могат да се емитират общински облигации, тип “публична емисия”, чрез подписки за записване на облигациите.

(3) Необходимите средства за погасяване на задълженията на емисията по обем и източници се осигуряват ежегодни с приемането на общинския бюджет.

(4) Кметът на общината се упълномощава да извършва необходимите действия във връзка с емисията на общинските облигации.

ГЛАВА ШЕСТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.66.(1) Наказват се с глоба от 50 до 100. лв. физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя.

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;

2. паша на добитък и опожаряване на растителност;

3. превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

4. поставяне и складиране на материали, които не са свързани и експлоатация на пътя;

5. влачене на дървета и други предмети;

6. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 100 до 250 лв.

Чл.67. Наказват се с глоба от 100 до 1000 лв., ако деянието не представлява престъпления, физически лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности:

1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежности на пътя;

2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или общинската администрацията;

3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършващи в обхвата на пътя.

4. извършване в обхвата на пътя:

а) дейности застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение;

б) дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.

5. извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията, управляваща пътя:

а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените места и в населените места без регулационен план;

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, напоителни и други канали;

в) откриване на нов и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти;

г) изграждане на рекламни съоръжения и по

горе