Болярово » Общинска администрация » Нормативни документи » Нормативни документи
Правилници

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 1 от 18.01.2008 : ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Болярово.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет Болярово, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация на община Болярово за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общински съвет Болярово е орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

(3) Общински съвет Болярово изпълнява дейностите, задачите и взема решения по чл. 21 от ЗМСМА, както и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.

(4) В изпълнение на своите правомощия Общински съвет Болярово приема павилници, наредби, инсрукции и решения по въпроси от местно значение.

Чл.4. (1) Общинският съвет Болярово се състои от 11 съветници и заседава в заседателната зала на Община Болярово на ул.»Девети септември» № 37 по приет годишен план.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателя.

(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5. (1) Общинският съвет Болярово:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината ;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет ;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината ;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му;

6. определя размера на местните такси, данъците и цените на услуги;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства в тази област;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. създава кметства при условия и по ред ,определени със закон;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. одобрява символ и печат на общината;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22.решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;

23.осъществява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове.

(2) Решенията на ОбС по предходната ал.1, т.1,2,3,15,16,19 се вземат с мнозивство повече от половината от общия брой на съветниците, а по т. 4,10,11,12,17,18, 20,21,22,23 с мнозинство повече от половината присъстващи съветници;

(3) Решенията на общинския съвет по ал. 1, т. 5,6, 7 , 8, 9,13 и 14 се вземат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

(4) В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинския съвет Болярово приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения;

(5)Общинският съвет Болярово може да избере обществен посредник с мнозинство повече от 2/3 общински съветници;

(6)Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. (1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

(2) Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.7. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.8. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.9. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.8 се избира комисия от

3-ма общински съветници.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общински съвет Болярово.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.11. (1) Изборът на председател се извършва с бяла бюлетина по утвърден преди гласуването образец с имената на издигнатите кандидати.

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина, като не зачертава само името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

(4) Недействителни са бюлетините, когато:

1. са намерени в избирателната кутия без плик;

1. незачертани са две или повече имена;

2. върху тях са дописани думи и знаци;

3. не са по утвърдения образец.

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.12. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2, искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание на съвета и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда в 14 дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на ОбС, заседанията се ръководят от заместник-председателя или избран съветник.

Чл.13.(1)Общинският съвет Болярово избира заместник-председател по предложение на отделните групи общински съветници;

(2) Заместник-председтеля на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14 (1) Председателят на Общинския съвет Болярово:

1. свиква съвета на заседание;

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на общинския съвет;

4. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

5. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани.

6. подпомага съветниците в тяхната дейност;

7. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

8. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове;

9. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;

10. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет;

11. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет;

12. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

13. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

14. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване във в-к “Крайгранична искра” или на официалната Интернет страница на общината

15. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

16. следи за спазване на този правилник;

17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и този Правилник;

18. при формиране на делегации в чужбина внася състава й за гласуване от ОбС.

19. изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно в открито заседание, отчет за дейността на съвета и неговите комисии;

(2) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от заместник-председателя, а в негово отсъствие от избран от Общинския съвет съветник.

(3) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председателя.

Чл.15.(1)Председателят на общинския съвет получава основно месечно възнаграждение, което се определя от общинския съвет в размер 50 % от основното месечно възнаграждение на кмета на общината.

(2)Необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

(3) Председателят на Общинския съвет ползва правото на допълнително трудово възнаграждение за прослужено време и платени неприсъствени работни дни /платен отпуск/ съгласно всички разпоредби на КТ и подзаконовите нормативни актове.

Чл.16. Заместник-председателят на ОбС:

1.Подписва подробните протоколи от заседанията на ОбС при заместване;

2.Удостоверява с подписа си текста на нормативните актове на ОбС, както и приемането им по надлежен ред, непосредствено след текста на акта, при отсъствие на председателя на Общинския съвет;

3.Участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани, съвместно с председателя на общинския съвет

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.17. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.18.(1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писменно и устно, на следнащото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;

8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

(2) Възнаграждението на общинския съветник по ал.1, т.7 се определя с решение на общинския съвет за всяко участие в заседание на общинския съвет и на неговите комисии /подневно/, с мнозенство повече от половината от общия брой на съветниците.

(3)/изм. Решение № 46/31.03.2008 г./ Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.

Възнаграждението на общински съветник за едно заседание е в размер на дневната ставка, изчислена на база средна брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт. Общият размер за един месец не може да бъде повече от 50% от средна брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, считано от 01.01.2008 година.

(4). Общинския съветник не получава възнаграждение при самоволно напускане заседание на ОбС или негова комисия.

(5)Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.19. Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да провежда срещи с гражданите по населени места и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;

4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;

8. да докладва писменно на председателя за проведените срещи и поставените

за решаване въпроси.

Чл.20. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка пред общинския съвет;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца, с решение на общинския съвет, прието с мнозинство от повече от две трети от общия брой на съветниците;

6. при смърт;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на местожителството;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

(2) Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя, общинският съвет приема решение за прекратяване пълномощията на съветника, с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците.

(3) Решението по ал.2 може да се обжалва пред окръжния съд в 14-дневен срок.

Чл.21. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на общинския съвет.

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.22. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието

Чл.23. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи временно вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.24.(1)Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода.Той не може да представлява или защитава интересите на физическо, или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен, ако това не е в обществен интерес

(2)Общинския съветник не може да използва общинското имущество за лична изгода.

Чл.25. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си, или другиго имотна облага, или да причини другиму имотна вреда.

Чл.26. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.27. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.28. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.29. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание

Чл.30. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.31. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.32. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата на този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.33. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.29, от Правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.34. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.35. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.34 от този Правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Глава шеста

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.36. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои най-малко от 2-ма общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.37. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.38. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях

се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет;

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.

(5)Всеки общински съветник може да членува само в една политическа представителна група.

Чл.39. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.40. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл.41. (1) /изм. Решение № 46/31.03.2008 г.,изм.Решение 156/29.01.2009 г./ Постоянните комисии на общинския съвет са:

1.Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика в състав от 5-ма съветници;

2.Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав от 3-ма съветници;

3.Комисия по образование, култура, спорт, туризъм в състав от 3-ма съветници.

4.Комисия по здравеопазване, социална политика и вероизповедания в състав от 3-ма съветници.

5.Комисия по устройство на територията, благоустрояване, инфраструктура, околна среда и Европейски програми в състав от 3-ма съветници.

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.42. (1) Постоянните комисии имат за задача :

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.43. (1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от две.

(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.44. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.45. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл.46. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.47. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) По предложение на председателя постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(4)Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.48. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината, зам. кметове и секретаря.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.

(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(4) Ако докладната записка, включен в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.49. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.50. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.51. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.52. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.53. Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.54. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.55. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

(2) Експертите и консултантите по ал.1 получават възнаграждение.

(3) Размерът на възнаграждението по ал.2 се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.56. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и/или програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по годишни планове.

(3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.

Чл.57. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко единадесет пъти в годината.

(2) Времето на едно заседание е до изчерпване на дневния ред но не повече от 6 часа, което се разпределя с почивки по 20 минути за всеки 2 часа работа.

(3)Времетраенето може да се удължи с още един час по решение на ОбС.

Чл.58. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат по приетия план за годината. Когато важни обстоятелства налагат да се промени месецът на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците, чрез звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Най-малко 7 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните радиоуредби и КТ “Странджа”.

Чл.59. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка до 30 минути за едно заседание.

(4) Председателят на съвета разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

(5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 7 дневен срок.

Чл.60. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.58, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непридвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл.61. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 дневен срок преди неговото провеждане.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.62. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя или от избран от общинския съвет общински съветник.

Чл.63. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.64. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.65. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити и отговарят на изискванията на чл. 63.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от 1/3 от общинските съветници или кметът на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.66. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на

No. 1 от 27.03.2009 : ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - 2007 – 2011 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Болярово.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет Болярово, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация на община Болярово за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общински съвет Болярово е орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

(3) Общински съвет Болярово изпълнява дейностите, задачите и взема решения по чл. 21 от ЗМСМА, както и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.

(4) В изпълнение на своите правомощия Общински съвет Болярово приема павилници, наредби, инсрукции и решения по въпроси от местно значение.

Чл.4. (1) Общинският съвет Болярово се състои от 11 съветници и заседава в заседателната зала на Община Болярово на ул.»Девети септември» № 37 по приет годишен план.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателя.

(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5. (1) Общинският съвет Болярово:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината ;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет ;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината ;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му;

6. определя размера на местните такси, данъците и цените на услуги;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства в тази област;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. създава кметства при условия и по ред ,определени със закон;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. одобрява символ и печат на общината;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22.решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;

23.осъществява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове.

(2) Решенията на ОбС по предходната ал.1, т.1,2,3,15,16,19 се вземат с мнозивство повече от половината от общия брой на съветниците, а по т. 4,10,11,12,17,18, 20,21,22,23 с мнозинство повече от половината присъстващи съветници;

(3) Решенията на общинския съвет по ал. 1, т. 5,6, 7 , 8, 9,13 и 14 се вземат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

(4) В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинския съвет Болярово приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения;

(5)Общинският съвет Болярово може да избере обществен посредник с мнозинство повече от 2/3 общински съветници;

(6)Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. (1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

(2) Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.7. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.8. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.9. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.8 се избира комисия от

3-ма общински съветници.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общински съвет Болярово.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.11. (1) Изборът на председател се извършва с бяла бюлетина по утвърден преди гласуването образец с имената на издигнатите кандидати.

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина, като не зачертава само името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

(4) Недействителни са бюлетините, когато:

1. са намерени в избирателната кутия без плик;

1. незачертани са две или повече имена;

2. върху тях са дописани думи и знаци;

3. не са по утвърдения образец.

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.12. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2, искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание на съвета и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда в 14 дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на ОбС, заседанията се ръководят от заместник-председателя или избран съветник.

Чл.13.(1)Общинският съвет Болярово избира заместник-председател по предложение на отделните групи общински съветници;

(2) Заместник-председтеля на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14 (1) Председателят на Общинския съвет Болярово:

1. свиква съвета на заседание;

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на общинския съвет;

4. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

5. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани.

6. подпомага съветниците в тяхната дейност;

7. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

8. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове;

9. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;

10. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет;

11. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет;

12. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

13. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

14. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване във в-к “Крайгранична искра” или на официалната Интернет страница на общината

15. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

16. следи за спазване на този правилник;

17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и този Правилник;

18. при формиране на делегации в чужбина внася състава й за гласуване от ОбС.

19. изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно в открито заседание, отчет за дейността на съвета и неговите комисии;

(2) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от заместник-председателя, а в негово отсъствие от избран от Общинския съвет съветник.

(3) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председателя.

Чл.15.(1) /изм.Решение 188/27.03.2009 г./ Председателят на общинския съвет получава основно месечно възнаграждение определено с решение на Общинския съвет и допълнително трудово възнаграждение за прослужено време и обезщетения при условията, при които се получават от кмета на общината по КТ и подзаконовите нормативни актове.

(2) Отменя чл.15, ал.2 /Решение 188/27.03.2009 г./

(3) Председателят на Общинския съвет ползва правото на допълнително трудово възнаграждение за прослужено време и платени неприсъствени работни дни /платен отпуск/ съгласно всички разпоредби на КТ и подзаконовите нормативни актове.

Чл.16. Заместник-председателят на ОбС:

1.Подписва подробните протоколи от заседанията на ОбС при заместване;

2.Удостоверява с подписа си текста на нормативните актове на ОбС, както и приемането им по надлежен ред, непосредствено след текста на акта, при отсъствие на председателя на Общинския съвет;

3.Участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани, съвместно с председателя на общинския съвет

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.17. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.18.(1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писменно и устно, на следнащото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;

8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

(2) /изм.Решение 188/27.03.2009 г./ Общинският съветник получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си с решение на ОбС съгласно разпоредбите на ЗМСМА с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(3)/изм. Решение № 46/31.03.2008 г./ Отменя чл.18, ал.3 /изм.Решение 188/27.03.2009 г./

(4). Общинския съветник не получава възнаграждение при самоволно напускане заседание на ОбС или негова комисия.

(5)Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.19. Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да провежда срещи с гражданите по населени места и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;

4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;

8. да докладва писменно на председателя за проведените срещи и поставените

за решаване въпроси.

Чл.20. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка пред общинския съвет;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца, с решение на общинския съвет, прието с мнозинство от повече от две трети от общия брой на съветниците;

6. при смърт;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на местожителството;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

(2) Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя, общинският съвет приема решение за прекратяване пълномощията на съветника, с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците.

(3) Решението по ал.2 може да се обжалва пред окръжния съд в 14-дневен срок.

Чл.21. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на общинския съвет.

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.22. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието

Чл.23. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи временно вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.24.(1)Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода.Той не може да представлява или защитава интересите на физическо, или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен, ако това не е в обществен интерес

(2)Общинския съветник не може да използва общинското имущество за лична изгода.

Чл.25. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си, или другиго имотна облага, или да причини другиму имотна вреда.

Чл.26. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.27. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.28. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.29. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание

Чл.30. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.31. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.32. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата на този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.33. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.29, от Правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.34. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.35. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.34 от този Правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Глава шеста

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.36. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои най-малко от 2-ма общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.37. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.38. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях

се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет;

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.

(5)Всеки общински съветник може да членува само в една политическа представителна група.

Чл.39. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.40. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл.41. (1) /изм. Решение № 46/31.03.2008 г.,изм.Решение 156/29.01.2009 г./ Постоянните комисии на общинския съвет са:

1.Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика в състав от 5-ма съветници;

2.Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав от 3-ма съветници;

3.Комисия по образование, култура, спорт, туризъм в състав от 3-ма съветници.

4.Комисия по здравеопазване, социална политика и вероизповедания в състав от 3-ма съветници.

5.Комисия по устройство на територията, благоустрояване, инфраструктура, околна среда и Европейски програми в състав от 3-ма съветници.

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.42. (1) Постоянните комисии имат за задача :

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.43. (1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от две.

(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.44. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.45. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл.46. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.47. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) По предложение на председателя постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(4)Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.48. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината, зам. кметове и секретаря.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.

(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(4) Ако докладната записка, включен в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.49. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.50. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.51. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.52. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.53. Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.54. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.55. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

(2) Експертите и консултантите по ал.1 получават възнаграждение.

(3) Размерът на възнаграждението по ал.2 се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.56. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и/или програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по годишни планове.

(3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.

Чл.57. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко единадесет пъти в годината.

(2) Времето на едно заседание е до изчерпване на дневния ред но не повече от 6 часа, което се разпределя с почивки по 20 минути за всеки 2 часа работа.

(3)Времетраенето може да се удължи с още един час по решение на ОбС.

Чл.58. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат по приетия план за годината. Когато важни обстоятелства налагат да се промени месецът на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците, чрез звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Най-малко 7 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните радиоуредби и КТ “Странджа”.

Чл.59. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка до 30 минути за едно заседание.

(4) Председателят на съвета разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

(5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 7 дневен срок.

Чл.60. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.58, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непридвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл.61. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 дневен срок преди неговото провеждане.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.62. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя или от избран от общинския съвет общински съветник.

Чл.63. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.64. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.65. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити и отговарят на изискванията на чл. 63.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от 1/3 от общинските съветници или кметът на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.66. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.67.(1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изка

No. 1 от 08.12.2011 : ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - 2011 – 2015 година

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Болярово.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет Болярово, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация на община Болярово за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общински съвет Болярово е орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

(3) Общински съвет Болярово изпълнява дейностите, задачите и взема решения по чл. 21 от ЗМСМА, както и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.4. (1) Общинският съвет Болярово се състои от 11 съветници и заседава в заседателната зала на Община Болярово на ул.»Девети септември» № 37.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателя.

(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5. (1) Общинският съвет Болярово:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината ;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет ;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината ;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му;

6. определя размера на местните такси, данъците и цените на услуги;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства в тази област;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. създава кметства при условия и по ред ,определени със закон;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. одобрява символ и печат на общината;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22.решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;

23.осъществява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове.

(2) Решенията на ОбС по предходната ал.1, т.1,2,3,15,16,19 се вземат с мнозивство повече от половината от общия брой на съветниците, а по т. 4,10,11,12,17,18, 20,21,22,23 с мнозинство повече от половината присъстващи съветници;

(3) Решенията на общинския съвет по ал. 1, т. 5,6, 7 , 8, 9,13 и 14 се вземат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

(4) В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинския съвет Болярово приема правилници, наредби, инструкции, решения по въпроси от местно значение, декларации и обръщения;

(5)Общинският съвет Болярово може да избере обществен посредник с мнозинство повече от 2/3 общински съветници;

(6)Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. (1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

(2) Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.7. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.8. На свое заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.9. (1) За произвеждането на избор с тайно гласуване по чл.8 се избира комисия от

3-ма общински съветници.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общински съвет Болярово.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.11. (1) Изборът на председател се извършва с бяла бюлетина по утвърден преди гласуването образец с имената на издигнатите кандидати.

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина, като не зачертава само името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

(4) Недействителни са бюлетините, когато:

1. са намерени в избирателната кутия без плик;

1. незачертани са две или повече имена;

2. върху тях са дописани думи и знаци;

3. не са по утвърдения образец.

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.12. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2, искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание на съвета и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда в 14 дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на ОбС, заседанията се ръководят от заместник-председателя или избран съветник.

Чл.13.(1)Общинският съвет Болярово избира заместник-председател по предложение на отделните групи общински съветници;

(2) Заместник-председтеля на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14 (1) Председателят на Общинския съвет Болярово:

1. свиква съвета на заседание;

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на общинския съвет;

4. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

5. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани.

6. подпомага съветниците в тяхната дейност;

7. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

8. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове;

9. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;

10. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет;

11. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет;

12. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

13. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

14. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване във в-к “Крайгранична искра” или на официалната Интернет страница на общината

15. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

16. следи за спазване на този правилник;

17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и този Правилник;

18. при формиране на делегации от общински съветници за чужбина внася състава й за гласуване от ОбС.

19. изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно в открито заседание, отчет за дейността на съвета и неговите комисии;

(2) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от заместник-председателя, а в негово отсъствие от избран от Общинския съвет съветник.

(3) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председателя.

Чл.15.(1) Председателят на общинския съвет получава основно месечно възнаграждение определено с решение на Общинския съвет и допълнително трудово възнаграждение за прослужено време и обезщетения при условията, при които се получават от кмета на общината по КТ и подзаконовите нормативни актове.

(2) Председателят на Общинския съвет ползва правото на допълнително трудово възнаграждение за прослужено време и платени неприсъствени работни дни /платен отпуск/ съгласно всички разпоредби на КТ и подзаконовите нормативни актове.

Чл.16. Заместник-председателят на ОбС:

1.Подписва подробните протоколи от заседанията на ОбС при заместване;

2.Удостоверява с подписа си текста на нормативните актове на ОбС, както и приемането им по надлежен ред, непосредствено след текста на акта, при отсъствие на председателя на Общинския съвет;

3.Участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани, съвместно с председателя на общинския съвет

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.17. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.18.(1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писменно и устно, на следнащото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;

8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

(2) Общинският съветник получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си с решение на ОбС съгласно разпоредбите на ЗМСМА с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(3) Общинския съветник не получава възнаграждение при самоволно напускане заседание на ОбС или негова комисия.

(4)Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.19. Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да провежда срещи с гражданите по населени места и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;

4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;

8. да докладва писменно на председателя за проведените срещи с граждани и поставените за решаване въпроси.

Чл.20. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка пред общинския съвет;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца, с решение на общинския съвет, прието с мнозинство от повече от две трети от общия брой на съветниците;

6. при смърт;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на местожителството;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

(2) Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет за мандата без уважителни причини, по предложение на председателя, общинският съвет приема решение за прекратяване пълномощията на съветника, с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците.

(3) Решението по ал.2 може да се обжалва пред окръжния съд в 14-дневен срок.

Чл.21. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на общинския съвет.

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.22. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието

Чл.23. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи временно вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.24.(1)Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода.Той не може да представлява или защитава интересите на физическо, или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен, ако това не е в обществен интерес

(2)Общинския съветник не може да използва общинското имущество за лична изгода.

Чл.25. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си, или другиго имотна облага, или да причини другиму имотна вреда.

Чл.26. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.27. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.28. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.29. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание

Чл.30. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.31. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.32. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата на този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.33. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.29, от Правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.34. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.35. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.34 от този Правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Глава шеста

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.36. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои най-малко от 2-ма общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.37. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.38. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях

се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет;

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.

(5)Всеки общински съветник може да членува само в една политическа представителна група.

Чл.39. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.40. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл.41. (1) Постоянните комисии на общинския съвет са:

1.Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда в състав от 5-ма съветници;

2.Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, устройство на територията в състав от 3-ма съветници;

3.Комисия по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм в състав от 3-ма съветници.

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.42. (1) Постоянните комисии имат за задача :

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.43. (1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от две.

(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.44. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.45. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл.46. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез представител на звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от представител на звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.47. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) По предложение на председателя постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(4)Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.48. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината, зам. кметове и секретаря.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.

(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(4) Ако докладната записка, включен в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.49. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.50. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.51. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.52. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.53. Становището на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.54. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(4) Общинският съвет прекратява дейността на временната комисия.

Чл.55. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

(2) Експертите и консултантите по ал.1 получават възнаграждение.

(3) Размерът на възнаграждението по ал.2 се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на писмен договор. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.56. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по годишни планове.

(3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.

Чл.57. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко единадесет пъти в годината.

(2) Времето на едно заседание е до изчерпване на дневния ред но не повече от 6 часа, което се разпределя с почивки по 20 минути за всеки 2 часа работа.

(3)Времетраенето може да се удължи с още един час по решение на ОбС.

Чл.58. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат по приетия план за годината. Когато важни обстоятелства налагат да се промени месецът на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците, чрез представителя на звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Най-малко 7 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните радиоуредби и КТ “Странджа”.

Чл.59. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка до 30 минути за едно заседание.

(4) Председателят на съвета разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

(5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от представителя на звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 7 дневен срок.

Чл.60. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.58, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непридвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл.61. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от представителя на звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 дневен срок преди неговото провеждане.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от представителя на звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.62. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя или от избран от общинския съвет общински съветник.

Чл.63. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.64. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.65. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити и отговарят на изискванията на чл. 63.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от 1/3 от общинските съветници или кметът на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.66. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.67.(1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

(5) Председател

горе