Болярово » Общината » Икономика » Животновъдство

 

Животновъдство

 

   Животновъдството като основен подотрасъл се развива предимно в частните стопанства. Животинската продукция - месо, мляко, вълна - трудно се реализира, особено в пограничните селища, където липсват изкупвателни пунктове. На територията на общината липсват млекопреработвателни и други предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Планинският и полупланинският релеф, естествените ливади, както и многобройните и обширни пасища, особено в южните райони на общината,  благоприятстват развитието на екологично пасищно животновъдство. Характерно за този пограничен край е отглеждането на говеда, овце и кози. Свиневъдството и птицевъдството са застъпени главно в личните дворове. Природните дадености и ресурси са добра предпоставка за инвестиране в този отрасъл чрез създаване на елитни стада с млекодайно и месодайно направление. Има създадени малки ферми на територияна на Болярово, Малко Шарково, Воден, Стефан Караджово, Дъбово, Попово, особена в Ситово, където се отглеждат над 500 животни едър рогат добитък. Във връзка с политиката и изискванията на ЕС - животновъдството да бъде изнесено извън населените места - се оказва необходимото съдействие и подкрепа както на животновъдите, така и на земеделците. За тяхното подпомагане ОбС гласува да се предоставят терени за ползване, общински земи и пасища за определен срок. По този начин се дава възможност на животновъдите, които нямат собствена земя, реално да ползват общинска земя, за са могат да получат субсидии.