Болярово » Общинска администрация » Бюджет

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

на Община Болярово, област Ямбол, за 2008 година

Параграф Функция Обект Населено място Общо Средства от РБ-ДД Средства от РБ-МД Собствени средства
    ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА          
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
5100 І ОР - сграда кметство Малко Шарково 4 000     4 000
5100 І ОР - сграда кметство Странджа 3 000     3 000
5100 I ОР - сграда кметство Ситово 2 500     2 500
5100 I ОР - сграда кметство Мамарчево 6 500     6 500
      Всичко 16 000     16 000
               
ОБРАЗОВАНИЕ
5100 ІІІ ОР – СОУ “Д-р Петър Берон” Болярово 20 000 20 000    
5100 ІІІ ОР – ЦДГ “Здравец” Болярово 10 000   10 000  
5100 ІІІ ОР – ОУС “Стефан Караджа” Ст. Караджово 10 000 10 000    
      Всичко 40 000 30 000 10 000  
               
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
5100 V Съфинансиран проект „Реконструкция на сградата на втори блок на ЦДГ в гр.Болярово в център за социални услуги и рехабилитация” Болярово 122 090 48 836   73 254
5100 V Съфинансиран проект „Микродом за възрастни хора” Воден 78 200 31 280   46 920
      Всичко 200 290 80 116   120 174
               
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5100 VI Съфинансиран проект „Популяризиране на екотуризма в общините Болярово и Кофчаз” Воден 31 000   31 000  
5100 VI Съфинансиран проект „Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” Болярово 16 000   16 000  
      Всичко 47 000   47 000  
               
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
5100 VІІІ Път ІV-79028 (Малко Шарково-Шарково)   38 000   38 000  
5100 VІІІ Път ІV-79008 (Граница на общ. Елхово-Ситово-Шарково)   25 600   25 600  
5100 VІІІ Път ІV-79303 (ІІІ-5308-Денница-Оман)   41 000   41 000  
5100 VІІІ Път ІV-79044 (Воден-Крайново)   30 000   30 000  
      Всичко 134 600   134 600  
      ОБЩО 437 890 110 116 191 600 136 174
               
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
5201 І Компютър – 6 бр. Болярово 5 000   3 500 1 500
5201 І Принтери – 3 бр. Болярово 1 000   1 000  
5201 І Ксерокс – 1 бр. Болярово 1 000   1 000  
5201 I Скенери – 2 бр. Болярово 1 000   1 000  
      Всичко 8 000   6 500 1 500
               
    ОБРАЗОВАНИЕ          
5201 III Лазерно многофункционално устройство – 1 бр. Болярово 1 200   1 200  
      Всичко 1 200   1 200  
               
ПРИДОБИВАНЕ НА ДР. ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
5203 IV Скенер Болярово 20 000     20 000
      Всичко 20 000     20 000
               
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5203 VI Обезопасяване на мостове Ст. Караджово 5 000     5 000
5203 VI Обезопасяване на мостове Крайново 3 000     3 000
5203 VI Обезопасяване на мостове Голямо Крушево 2 000     2 000
5203 VI Обезопасяване на мостове Шарково 2 000     2 000
     
Всичко
12 000     12 000
               
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
5206 V Клуб на пенсионера Голямо Крушево 5 000     5 000
      Всичко 5 000     5 000
               
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5206 Тротоарни настилки и отводнителен канал по ул. “Н.Вапцаров” Болярово 6 000     6 000
5206 Изграждане на детска спортна площадка Мамарчево 10 000     10 000
      Всичко 16 000     16 000
               
    ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
5206 VІІ Изграждане на параклис Вълчи извор 10 000   10 000
      Всичко 10 000     10 000
      ОБЩО 72 200   7 700 64 500
               
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5301 Програма за управление на отпадъците Болярово 4 000     4 000
      Всичко 4 000     4 000
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
5301 VІІІ Програмен продукт за горите Болярово 3 000     3 000
      Всичко 3 000     3 000
               
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5309 Реконструкция на ВВМ Болярово 17 000   17 000  
5309 Стр. надзор за обект “Водоснабдяване” Воден 7 000   4 984 2 016
      Всичко 24 000   21 984 2 016
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
5309 VІІІ Общински пазар Болярово 14 000   14 000  
      Всичко 14 000   14 000  
      ОБЩО 45 000   35 984 9 016
      Цяло ОБЩО 555 090 110 116 235 284 209 690