Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.07.2008]

ПРИХОДИ ПО МЕСТНИ БЮДЖЕТИ

Касово изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2008 година

Приходи по местни бюджети

Касово изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2008 година

Янка Микова

Приходите по местни бюджети в общината за първото шестмесечие на 2008 г. са 487763 лв.

Данъчните приходи от 01.01.2008 г. до 30.06.2008 г. са 97480 лв. Неданъчните приходи са в размер на 390283 лв., като включват и общинските такси, които са 81284 лв.

При по-подробен анализ можем да отбележим, че при данъчните приходи от имуществените данъци най-голям дял има данъкът при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 59132 лв., следван от данъка върху недвижимите имоти 21329 лв. и данъка върху превозните средства – 10767 лв.

От неданъчните приходи сериозно постъпление имат приходите и доходите от собственост – 136449 лв. Най-големи постъпления в бюджета има от наемите на земя – 82725 лв., след тях са нетните приходи от продажба на услуги – 47164 лв. Събраните общински такси до 30.06.2008 г. са 81284 лв., като най- много са събраните средства от таксата за битови отпадъци – 48197 лв., от направените административни услуги в касата са постъпили 18092 лв. Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви възлизат на 2628 лв.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ