Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.06.2012]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛОВНО- РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „СТРАНДЖА“

Лора Величкова

На 7 юни 2012 година от 10 часа се проведе общото събрание на ЛРС „Странджа”, на което се отчете дейността на дружеството за изминалата 2011 година и се дискутираха текущи проблеми и бъдещи действия.

Гости на събранието бяха: г-н Станимир Сотиров ( директор на Държавно горско стопанство), инж. Атанас Зотов ( представител на контролно звено по охрана на дивеча и горите- Сливен), Петър Димитров(началник на Криминална полиция- Елхово), главен инспектор М. Милев ( ГПУ- Болярово).

Председателят на ЛРС „Странджа”- Болярово общинският кмет Христо Христов откри събранието като поздрави присъстващите делегати от ловните дружинки и призова всички да почетат с едноминутно мълчание починалите членове.

За председателстващ на събранието беше избран Ончо Ончев, а за протоколист Филка Кръстева.

Ръководителят на ЛРС „Странджа” Димитър Драгоманов представи отчета за дейността на УС през 2011 година. От него станаха ясни основните показатели, препоръките и слабостите на изминалия ловен период.

По отношение на ловностопанската дейност в отчетния доклад се казва,че общата площ, която стопанисва ЛРС „Странджа”- гр.Болярово, е 50911 хектара В ловните райони предоставените за стопанисване от ДГС се извършват следните основни мероприятия по стопанисване на обитаващите видове дивеч: установяване на запаса на едър и дребен дивеч и планиране на ползването; грижа за дивеча през зимата и размножителния период; разселване на дивеч в природата; регулиране числеността на хищниците и скитащите кучета; изготвяне на графици за ползване и организиране на ловните излети.

Под ръководството на ДГС –Елхово Сдружението на 17 март 2012 година проведе пролетната таксация на дивеча.Тези пролетни запаси от дивеч са важно условие за неговото правилно стопанисване. Количествата едър дивеч се установяват на база целогодишно наблюдение,посещението на хранилките през есенно-зимния период,наблюденията по време на ловните излети,а за дивата свиня и отсрела от предходната година. Запасите от дребен дивеч се установяват чрез пробни площи и обхождане на определен маршрут.Съобразно количествата дивеч се определят и площите за специализираната фуражна база и количествата фуражи.На база на пролетните запаси и коефициента на прираст се изготвят проектопланове за ползване.

Подхранването на дивеча е една от основните ловно-стопански дейности произтичащи от ЗЛОД и новия Правилник. Намаляването на зимните загуби и успешното възпроизводство на дивеча през пролетта и лятото зависят изключително от това ловно -стопанско мероприятие.Когато подхранването се извършва правилно-хранилките са построени на подходящи места,почистват се от сняг и се зареждат редовно зимните загуби се свеждат до минимум.Например при яребицата,ако зимните загуби са ниски през пролетта и лятото този вид значително увеличава своето количество. Хранилките за фазани,яребици и кеклици трябва де се изграждат на места където са естествените укрития на тези видове.Когато снежната покривка е продължителна,концентрирания фураж примесен със слама може да се хвърля и в самите укрития.От наблюденията ние стигнахме до извода,че дивечовите ниви не изпълняват напълно функциите си.

След годишния отчет ,бяха представени и отчета на контролно-реизионната комисия от председателят й Дойчо Янев и предложението за бюджет за 2012 година от счетоводителя на сдружението Филка Кръстева. Те ,както и отчетния доклад на ръководителя на ЛРС „Странджа” бяха дискутирани и единодушно приети, а по последна точка от дневния ред делегатите гласуваха молбата на крайновската ловна дружинка за стопанисване от 10 годишен период на ловната край селото.

С изказвания взеха отношение председателят на сдружението Христо Христов, който говори по незасегнатите до момента въпроси като бъдещото стопанисване на горския дивеч, предстоящата проверяваща европейска мисия във връзка с прекарания шап, мерките, взети от общинското ръководство относно скитащите кучета и др.

От гостите отношение взеха инж- Зотов, който отговори на въпроси на делегати, Петър Димитров, разяснявайки изискванията за притежание на оръжие, строгите мерки, относно употребата на алкохол и необходимите документи за разрешение за лов. Станимир Сотиров и Димитър Драгоманов също отговориха на поставените от присъстващите въпроси. От делегатите въпроси поставиха и взеха отношение Николай Симеонов( ловна дружинка Горска поляна), Стоян Станков(председател на крайновската ловна дружинка), Петко Георгиев (ловна дружинка Стефан Караджово).

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ