Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.06.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, Област Ямбол, п.к.8720, ул.”Димитър Благоев” №7

Кмет тел.: 04741 / 69-01, 69-02; факс: 04741 / 64-30; моб.тел: 0879996066

E:mail:boliarovokmet@abv.bg

З А П О В Е Д

№РД-5- 284 /01.06.2012 г.

На 01.06.2012г. беше представен и утвърден протокол на комисията за провеждане на открит конкурс ,,Продажба на маркирана широколистна дървесина на корен - общинска собственост“ заедно с документацията. Съгласно чл. 23 ал. 1 т. 1 от ,,Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти“ процедурата завършва със заповед на Възложителя за определяне на изпълнител.

На основание член 24, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 23, ал.1, т. 1 от ,,Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти“ от тях, моя Заповед № РД- 5 – 242/14.05.2012г. за провеждане на открит конкурс за ,,Продажба на маркирана широколистна дървесина на корен - общинска собственост“ и Протокол № 2 от 31.05.2012г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ