Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.06.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

№ АБ-11- 557 /05.06.2011 г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11- 557 /05.06.2011 г.

Отдел „ТСУ” при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен ПУП-ПЗ за имот 000539 –голина, недървенопроизводствена площ, отдел 331, подотдел «1» по ЛУП от 1990г, частна държавна собственост по КВС на с.Мамарчево, община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да разгледат проекта в общинска администрация отдел „ТСУ” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска администрация в 14 дневен срок след обявлението му.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ