Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.05.2012]

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ИЛИ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На 23 май 2012 година в залата на Младежки дом- град Болярово от 10.00 часа се проведе Обществено обсъждане за поемане на общински дълг във връзка с реализацията проекти , финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.(ИПП)

На него присъстваха кметът на общината Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева, секретарят Мария Чанева, общинският съветник Янко Анев, служители на общинската администрация, учители, граждани.

Заместник- кметът госпожа Нина Терзиева представи на вниманието на присъстващите проектите , за чието осъществяване е необходимо да се поеме общински дълг.

Проектът „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ „Д-р Петър Берон“ чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност“ се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество“,

Операция 4.1.: „Дребномащабни местни инвестиции“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010. Той беше представен на специална пресконференция на 27.04.2012г. С него се предвижда внедряване на мерки за повишаване енергийната ефективност на СОУ,,Д-р Петър Берон; удовлетворяване на нормите за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата за преминаване към по-висок енергиен клас; реализиране на мерки за намаляване на нормализирания разход на енергия в размер на 476,27 MW/h / годишно, което е икономия от 74,44 %;осигуряване на необходимите хигиенни норми на топлинен комфорт и осветеност в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия; да се подобри и образователната и работна среда в СОУ,,Д-р Петър Берон на 250 ученика на възраст от 7 до 18 години и 28 души персонал; да се осигури равен достъп до провеждане на общообразователно обучение на групите в неравностойно положение, вкл. роми.;

Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР - 792125, 44 лв.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 983741, 92 лв.

Собственно съфинансиране – 191616,48 лв.

Вторият проект е „Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово“. Финансирането му е по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество“.Операция 4.1.: „Дребномащабни местни инвестиции“,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010. Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/045

Проектът е насочен към внедряване на мерки за предотвратяване от наводнения с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве; да се подобрят възможностите за развитие на община Болярово; развитие на екологичната инфраструктура за възстановяване на естествената околна среда и опазване на екологичния потенциал на река Поповска; подобряване качеството на живот на населението на град Болярово;подобрена информираност и обществена подкрепа за прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.

Обмен на опит за съвременните подходи за опазване на речните екосистеми и предотвратяване на щетите от наводнения.

Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР 85% - 454 867,87 лв.Национално съфинансиране 10% - 53 513,87 лв. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 100% - 535 138,67 лв.

Собствен принос – 26 756,93 лв.

Разгледан беше и проект „Повишаване качеството на живот в община Болярово и община Алпуллу и осигуряване на възможности за отдих и спорт“. Източникът на финансиране е Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013 г. (ИПП). Приоритетна ос 2: „Повишаване качеството на живот“. Ключова област на интервенция 1.: „Опазване на околната среда, природата, културното и историческо наследство“. Договор № 2007CB16IPO008 – 2009 – 1.Проектът цели повишаване на социалното и икономическо развитие на община Алпулу, Турция и община Болярово, България; осигуряване достъп до спорт и отдих, което е качествено разширяване на съществуващите дейности, които пораждат растеж и хоризонтално разширяване на двете общности; да подпомага общинските администрации на Алпулу и Болярово да преодолеят постоянния дефицит на финансови ресурси за инвестиции в инфраструктурата за отдих и спорт. Проектът осигурява подходящи съоръжения за футболни и други спортни клубове в Алпулу, Кофчаз и Болярово за да се практикуват спортове, докато едновременно дават възможност на 10 безработни да бъдат временно заети като помощници в строителните дейности. Проектът също дава достъп на инвалиди, всички общности и гости на общини Болярово, Алпулу и Кофчаз до зелените площи за отдих.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е - 599 503,15 ЕВРО. За община Болярово (партньор по проекта) – 365 106,98 ЕВРО. Бенефициент – Сдружение „Равновесие„ (водещ партньор) – 46 006,57 ЕВРО. За община Алпуллу РТурция (партньор по проекта) – 188 389,60 ЕВРО

Община Болярово предвижда да кандидатства за кредитиране пред фонд ФЛАГ. При прилагане на компесаторния механизъм максималната цена на кредита ще е от 1,676 % до 2,051 %.

Начините на обезпечаване са : учредяване на залог върху вземанията на община Болярово по подписаните договори за финансиране, общински приходи и др. под.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ