Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.05.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Лора Величкова

На 23 май 2012 година от 10,00 часа в залата на Младежки дом в град Болярово се проведе встъпителна пресконференция за проект : “Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово“, а изпълнението му се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.,Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество“,Операция 4.1.: „Дребномащабни местни инвестиции“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини ”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010.

Кметът на Община Болярово – господин Христо Христов подчерта значението на проекта за предотвратяване на наводненията и подобряване качеството на живот в Община Болярово. Изказа и готовността на общинската администрация и на екипа по проекта да се извършват всички дейности в пълно съответствие с одобрената документация.

Г-жа Пенка Атанасова- ръководител на проекта, чрез презентация, запозна подробно присъстващите с целите, дейностите и очакваните резултати.

Общата стойност на проекта е 535 138,67 лв., от които приносът на Община Болярово е в размер на 26 756,93 лв, а срокът за реализиране на проекта 24 месеца.

Основните дейности, които е планирано да се реализират са : Сформиране на екип за управление на проекта, дейности по публичност, избор на консултант за разработване на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител, НСН, отчитане и въвеждане на обекта в експлоатация.

Дейностите по СМР на инвестиционният проект целят основно техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово. Обхвата на строително ремонтните дейности, ще се извърши съобразно разработения, съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, работен проект, придружен от подробни количествени сметки на проектантите по отделните части, надлежно съгласуван и одобрен по реда на ЗУТ и разрешение за строеж. Изпълнението на СМР ще се осъществи под прякото наблюдение и контрол на избрания независим строителен надзор, авторски надзор от проектанта и представител на възложителя.

В края на проекта се очаква да бъде подобрена проводимост на речното русло, и да бъдат почистени 977,00м участък на дъното и бреговете на река Поповска от съществуващата растителност; отстранен повърхностния хумусен пласт , оформени откосите (бреговете) и изградени предпазни диги, да бъде извършено залесяване със свежи върбови отрезки засадени на кота високи води на разстояние 1,00 – 1,50 м от водния откос.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ