Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.05.2012]

ПРОЕКТ НАРЕДБА № 11

НАРЕДБА № 11

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВОВносител: от Ника Кръстева Терзиева - зам. - кмет , Община Болярово

МОТИВИ:

Причини, които налагат приемането на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово

.В Държавен вестник бр.92 от 22.11.2011 г. бе обнародвано изменение и допълнение на Закона за защита на животните, където чл.40 е допълнен с нова алинея 5, която гласи : „За изпълнение на програмите по ал.1 общинските съвети приемат наредби за овладяване популацията на безстопанствените кучета". Параграф 18 от ПЗР към закона посочва, че в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети изготвят и приемат наредбите по чл.40, ал.5.

Цел на Наредбата :

Целта на наредбата е да регламентира условията и реда, по които ще се изпълняват мерките, заложени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово" , приета с Решение № 466/2011 г. на Общински съвет -Болярово.

Текстовете, изписани в проекто-наредбата целят точно да се регламентират взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни - домашни любимци и останалите жители на гр. Болярово.

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата :

За прилагане на новата Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово не се изискват финансови средства.

Очаквани резултати :

В резултат на прилагането на наредбата, която следва мерките и задачите на програмата по чл.40, ал. 1 от Закона за защита на животните, се очаква постигане основната цел, заложена в самата „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово ", а именно : Чрез прилагане на комплекс от мерки да се овладее популацията а безстопанствените кучета на територията на Община Болярово , постепенно да се намали техната популация до брой , гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда и имиджа на град Болярово.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз :

Нормативният акт не противоречи на правото на Европейския съюз.

Правни основания: чл.21, ал.1, т.12, т.24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните и в изпълнение на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово 2011-2014 г.", приет с Решение № 466, взето с Протокол от 29.04.2011 г. на Общински съвет Болярово - чл. 8, чл. 11, ал. З и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК.

Фактически основания: Необходимост от създаване на нов местен нормативен документ, свързан с контрола и изпълнението на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово ", във връзка с изменение и допълнение в чл.40 от Закона за защита на животните /обн.ДВ, бр. 13/2008/.

Проект

НАРЕДБА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Раздел I Общи положения

Чл.1. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово " .

(2) Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета и на територията на Община Болярово чрез :

т.1. Улов и обработка на безстопанствените кучета .

т.2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане.

(3) Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни - домашни любимци и останалите жители на гр. Болярово.

(4) Наредбата се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Болярово

2. Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради;

3. Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;

4. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета ;

5. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти;

6. Ръководителитя на приюти за кучета;

7. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на Община Болярово.

Раздел II Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на кучетата – домашни любимци

Чл.2. Собствеността върху куче се удостоверява посредством :

1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена идентификация на кучето.

2. Договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, Закона за ветеринарномедицинската Дейност /ЗВМД/ или от други физически июридически лица, в това число или по наследство. Дози документ важи само до момента, в който кучето навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на ветеринарномедицински паспорт.

Чл.З. Продажбата или дарение на куче на лица под 18 год. се извършва единствено с нотариално заверена декларация от родител или настойник.

Чл.4. Регистрация на кучета - домашни любимци

(1) Задължения на собствениците на домашни кучета по тяхната регистрацията :

1. Собствениците на кучета - домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации - ваксинация и обезпаразитяване.

2. За кучета - домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето - домашен любимец, съгласно чл. 4. ал. 1, т. 4 от настоящата наредба, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.

3.Всеки собственик на куче - домашен любимец в срок до 7 (седем) работни дни след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, подава декларация за притежаване на куче по образец в общинска администрация Болярово.

4Въз основа на подадената декларация от собственика и представен ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се въвеждат в „Административната електронна база данни (картотека/регистър) на домашните кучета в Болярово" , и се заплаща „такса за притежаване на куче". Картотеката се води от служител в звено “ Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”, отдел УСУТ в Община Болярово. Размерът на таксата е регламентирн в Закона за местните данъци и такси, а размерът й се определя с решение на Общински съвет - Болярово.

5.Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължителна.

6.Всеки собственик на домашно куче, регистрирано/декларирано в общинска а.администрация Болярово през предходни години, е длъжен в срок до 31-ви март на календарната година да заплати "такса за притежаване на куче" в съответната администрация. Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от заплащане на „такса за притежаване на куче", са длъжни само да ги пререгистрират в съответната районна администрация (да препотвърдят обстоятелството, че все още те са собственици на кучето), за което представят ветеринарномедицинския паспорт с отразените в него задължителни ветеринарни манипулации за периода и получават документ за извършената административна пререгистрация - годишно удостоверение.

7. При установяване, че собственикът на куче не го е декларирал в съответния срок по т. 4 и/или има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият се санкционира.

8. При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми писмено районната администрация, извършила картотекирането/регистрацията , с цел електронния картон да бъде закрит и архивиран.

(2) Задължения на общинската администрация, ветеринарните лекари и управителите на обекти, в които се отглеждат дългосрочно, кастрират, временно настаняват или продават кучета:

1. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Болярово, идентифицират домашните кучета при тяхната ветеринарна регистрация, чрез издаване на ветеринарномедицински паспорт. Стойността на съответната услуга се заплаща от собственника на животното.

2. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Болярово, съгласно чл.174, ал.4 от ЗВМД ежемесечно изпращат в ОДБХ и в общината данните за предходния месец от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче.

3. Представители на общинска администрация Болярово в звено “ Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”, служител “БКС” - отдел УСУТ в Община Болярово извършват административната регистрация/електронно картотекиране на домашните кучета. Същите, при установяване нарушения по чл.4, ал.1, т.8 и т.9 имат право да санкционират нарушителя. Обстоятелството по санкционирането се отразява надлежно в съответния картон в електронния регистър.

4. Представителите на общинска администрация или практикуващите ветеринарни лекари, самостоятелно или съвместно извършват проверки за установяване нарушения по реда на чл.4 и налагат санкции на нарушителите, определени по тази наредба.

Чл.5. Отглеждане на кучета - домашни любимци

Собствениците на домашни кучета са длъжни :

(1) Да се грижат за животните и да не ги изоставят.

(2) Предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.

(3) Да идентифицират своите животни и за издаването на ветеринарномедицински паспорт на животното и редовното му обезпаразитяване и ваксиниране.

(4) Да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

(5) Да осигурят стерилизацията/кастрацията на своето животно, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

Чл.6. В случай, че собственикът на кучето - домашен любимец по обективни причини не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

Чл.7. Реда за отглеждането на кучета - домашни любимци в жилища в режим на етажна собственост, в т.ч. мазета, приземни етажи, тавански и други помещения, както и прилежащи площи се определя с вътрешен правилник за етажната собственост.

Ч л. 8. При отглеждане на кучета - домашни любимци в жилищни сгради, се осигурява площ, съгласно изискванията на Закона за защита на животните.

Чл.9. (1) Собственикът на имот, върху който се отглеждат едно или повече кучета (домашни или безстопанствени), е длъжен да осигури освен индивидуалното настаняване на всяко животно, съгласно чл.34 от ЗЗЖ, но и ограда с достатъчна плътност и височина, осигуряваща безопасността на преминаващите други животни и хора.

(2) Ползването на несобствен имот, върху който да се настаняват и отглеждат кучета (домашни или безстопанствени), се удостоверява с нотариално заверен договор, в който се упоменава целта на ползване на имота, броя животни, които ще се настанят, статута на животните (домашни и/или безстопанствени), поемане на отговорността (ангажимента за осигуряване на ограда) по предходната алинея. При липса на нотариално заверен договор, и неосигурени изискванията по предходната ал.1, собственикът на имота се санкционира по реда на чл.9, ал.1.

(3) За всяко животно, отглеждано по реда на предходните алинеи е необходимода има:

1. За домашно куче : Редовно издаден ветеринарномедицински паспорт за всяко куче с отразено името на собственика на кучето и Удостоверение от общината за административна регистрация на всяко куче и платена годишна такса за притежаване на куче; регистрация по чл.137 от ЗВМД за развъдник и документ за платена такса в общината по чл.35, ал.5 от ЗЗЖ.

2. За безстопанствено куче : Декларация, издадена по реда на чл.47,ал.З от ЗЗЖ за спазване разпоредбите на чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ или Регистрация по реда на ЗВМД за обект приют или временен приют, изграден върху имота.

РАЗДЕЛ III

Присъствие на куче - домашен любимец на обществени места

Чл. 10. (1) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче -домашен любимец е длъжен:

1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето - домашен

любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2. Да не оставя кучето - домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и

непосредствен контрол върху поведението му.

3. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче - домашен любимец с други

животни и хора.

4.Да не използва кучето - домашен любимец за комерсиални цели - просия,

фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други животни.

5.Да събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето - домашен

любимец.

6. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето - домашен любимец:

а. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

б.Удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче за текущата или предходната година или копие от него. Всяко издадено удостоверение от общината е валидно до 31-ви март на следващата календарна година от издаването му.

(2) Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя документите на кучето - домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

Чл.11. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета - домашни любимци:

1.На територията на детски градини, ясли и училища

2..На територията на здравни заведения;

3.На територията на обособени детски и спортни площадки;

3. На територията на градските паркове и градини, или определени части от тях,които не са определени със заповед от кмета на общината за разхождане на кучета -домашни любимци;

4. На места, обозначени от общината със забранителни знаци.

(2) Преминаването на кучета - домашни любимци, водени от своя собственик, водач или стопанин през градските паркове и градини, които не са определени със заповед от кмета на общината , е допустимо само при строго спазване изискванията на чл.12, ал.1 от настоящата наредба.

Чл.12. (1) Собственикът, водачът или стопанинът на куче - домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, американски булдог, както и едри кучета с агресивен характер - с неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.

(2) От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора;

(3) При пътуване със средствата на масовия градски транспорт собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да води кучето - домашен любимец на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в градския транспорт са освободени кучета - домашни любимци по ал. 2 на чл. 13. Имат право на пътуване само животни, регистрирани съгласно изискванията на чл. 4, ал.1 от настоящата наредба, за които в момента на пътуването могат да бъдат показани редовни документи (ветеринарномедицински паспорт и удостоверение за платена годишна такса).

Чл.13. (1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче - домашен любимец над 10 кг. на обществени места;

(2) Когато лицата по предходната алинея не могат да упражнят необходимия надзор, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно /дееспособно/ лице в случаи на разхождане на куче -домашен любимец над 10 кг. на обществени места.

Раздел IV

Изисквания към оторизираните структури ча улов и обработка на безстопанствени животни и към управителите на приюти за настаняване на безстопанствени кучета .

Чл.14. (1) Безстопанствените и скитащите кучета (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач, и не притежават надлежна идентификация) подлежат на залавяне от служителите на приюта,външна специализирана структура/организация, упълномощена от Кмета на Общината, и на последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидении в националното законодателство и местни нормативни уредби.

Чл.15. (1) Куче - домашен любимец, заловено от служителите на специализираното звено на приюта за кучета, се връща на собственика му след представяне на ветеринаромедицинския паспорт на животното, удостоверение за платена «такса за притежаване на куче» за съответната календарна година, и след заплащане на глоба.

(2) При повторно залавяне на домашно куче, което вече е било освобождавано по реда на ал. 1 кучето се кастрира, а на собственика се налага глоба.

т. 1 .Собственикът получава животното след представяне на ветеринаромедицинския паспорт на кучето, удостоверение за платена «такса за притежаване на куче» за съответната календарна година.

т.2.В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, кастрираното куче се маркира по надлежния ред, настанява се в приют или се връща на мястото на залавянето му като се вписва в Регистъра за безстопанствени животни.

Чл.16. (1) Собствениците на умрели домашни кучета :

1. Уведомяват писмено съответната районна администрация по местоживеене за вписване на обстоятелството в Регистъра за домашни кучета;.

Чл.17. (1) Сигнали за трупове на кучета , намерени на улични платна, в междублокови пространства и други открити обществени места, се подават в общинска администрация и/или в приюта за безстопанствени кучета . Не се приемат анонимни сигнали.

(2) Специализираното звено от приюта за безстопанствени кучета, в срок до 24 часа след приемане на сигналите по ал.1, прибират труповете за последваща преработка от екарисаж.

(3) В случаите на прибрани трупове на кучета от служителите на приюта за животни , животните се идентифицират за собственост, като безстопанствените се предават за последваща преработка, а при установяване на собственик /наличие на татуировка, микрочип или др./, се

предприема необходимото за издирване на собственика. Установеният собственик се санкционира с глоба и се задължава да загроби животното .

Чл.18. Ръководителите на оторизираните структури за улов и обработка на безстопанствени кучета и управителите на приюти за животни по чл.44, ал.1 от Закона за защита на животните, до 10-то число на календарния месец изпращат на кмета на съответната районна администрация данните от регистъра по чл.47, ал.7 от ЗЗЖ, отнасящи се за предходния месец.

Чл.19. (1) Организациите и лицата по чл.49 от ЗЗЖ - поели надзора и грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им, са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето в ОП „ЗВК" извършените обезпаразитявания и ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват в Регистъра за безстопанствените кучета.

(2) Забранява се храненето на безстопанствени кучета с изключение на случаите, в които хранещият не е зоодоброволец със сертификат от Кмета на Община Болярово за полагане грижи за безстопанствените кучета или не е подписал декларация по чл.47, ал.З от ЗЗЖ.

Раздел V

Мерки при агресивно поведение от страна па куче- безстопанствено или домашен любимец

Чл.20 (1) При подаден писмен сигнал или регистриран сигнал в Община Болярово за случай на нападение срещу човек или друго животно от куче безстопанствено или домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се прилагат разпоредбите на чл.114, ал.З от Наредба № 41/10.12.2008 г. на МЗХ и се извършва проверка на място от представители на мобилната група по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба, които процедират, съгласно изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и настоящата наредба;

(2) При нанесени от кучето (безстопанствено или домашен любимец) телесни повреди, мобилнатагрупа/специализираното звено изготвя протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски показания;

1. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче от порода, подробно изброени в чл. 13, ал. 1, както и от друго едро домашно агресивно куче с известен собственик, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

2. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче, с неизвестен собственик и/или адрес на отглеждане, районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на предходната т. 1.

З. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на безстопанствено куче, екип на приюта залавя кучето и то бива настанено в общинския комплекс, където се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето и излиза с протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. Комисията включва : ръководител улов на безстопанствени животни, ветеринарен лекар от комплекса, представител на организация за защита на животните. След приключване работата на комисията, се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ.

Раздел VI

Административно - наказателни разпоредби

Чл. 21. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са специалист “БКС”, кметове и кметски наместници по населени места, служители на МВР и други упълномощени от кмета на общината длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации съдействат на органите по ал. 1 на чл. 21 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл.22. (1) Контролните органи по чл.21 , ал. 1 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

1. Установяват самоличността на собственика на животно - домашен любимец ;

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на общинска полиция.

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. При отказ от страна да бъдат отстранени нередностите по даденото предписание, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;

(4)Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Болярово или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.23. (1) За констатирани нарушения по чл.4, ал.1, т. 7 от настоящата наредба, нарушителят заплаща в касата на съответната районна администрация по една пълна такса (в размер на актуалната стойност на таксата към момента на установяване на нарушението) за всяка пропусната година и глоба в размер на 30 лв. При повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 200 лв

(2) . За констатирани нарушения на чл. 10 от настоящата наредба, на нарушителя се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 350 до 1000 лв.

(3) За констатирани нарушения по чл. 11 от настоящата наредба, на нарушителите се налага глоба до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 200 лв.;

(4) За констатирани нарушения по чл. 12, ал. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба с фиш до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 400 лв.;

(5) В случай, че стопанинът допусне нежелано размножаване и не осигури кастрация на животното - домашен любимец, съгласно чл. 5, ал. 5 от настоящата наредба, му се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение от 300 до 500 лв.

(6) За констатирани нарушения по чл. 15, от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 100.00 лв.

(7) За констатирани нарушения по чл. 17, ал. З от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 200 лв.

(8) За констатирани нарушения по чл. 20, ал. 2, т. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба, която за физическите лица е до 2 000 лв., а когато кучето е собственост на юридическо лице и/или грижите и отглеждането му се извършва от юридическо лице на същото се налага санкция в размер до 5 000 лв.

(9) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

(10) За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в предходните алинеи, на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение от 250 до 500 лв. За явно маловажни случаи, установени при извършването им, овластените по чл.21, ал.1 от настоящата наредба длъжностни лица налагат глоба от 10 лв. срещу издаване на квитанция.

(11) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.24. Глобите, събрани по реда на тази наредба и приходите от събраните такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и се използват целево за :

изграждане и поддържане на специализирани обособени площадки за разхождане на домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за доставка и монтаж на специализирани кошчета за кучешки екскременти; за общински кампании по кастрации, обезпаразитяване, чипиране и пр.; за други дейности и мероприятия, включени в Плановете за действие към Програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово.

Раздел VI

Допълнителни разпоредби §1. По смисъла на наредбата:

1. „животно - домашен любимец" е всяко куче или котка, което се отглежда в домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел;

2. "идентификация на животно" е еднозначното му характеризиране по данните от

неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;

3. „безстопанствени кучета " са тези животни, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач".

4. „кастрация" - отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките;

5. „агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно", ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

6. „търговия с животни - домашни любимци" са всички сделки, извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;

7. „приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

8. „мобилна група, специализирано звено " - комисия, сформирана със заповед на кмета на общината, в която участват представители на общинска администрация, общинска полиция, представител на неправителствена организация. Звеното извършва проверки за регистрацията на кучета - домашни любимци и на сигнали, относно нарушения изискванията на наредбата. Проверката може да се извърши при присъствие на половината от членовете на комисията, като при извършване на проверка на място, прли която поне единия от тях да е служител на Общинска полиция - Болярово.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово, приета с Решение № ...., взето с Протокол № .... от г. на Общински съвет - Болярово.

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Болярово.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ