Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.05.2012]

ОБЯВЛЕНИЕ 14

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-507/22.05.2012 г.

Отдел „ТСУ” при община Болярово на основание чл.149 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е издадено разрешение за строеж № 33/21.05.2012г. за строеж ”Постройка за селскостопански нужди” в УПИ ІІ-438 кв.9 по ПУП на с.Шарково, община Болярово, област Ямбол.

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването могат да обжалват разрешението за строеж пред началника на РДНСК гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ