Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.05.2012]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00- 469/15.05.2012 г.

Отдел „ТСУ” при община Болярово на основание чл.149, ал.1от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е издадено разрешение за строеж на обект ”ПРЕУСТРОЙСТВО НА GSM БАЗОВА СТАНЦИЯ В GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ НА „МОБИЛТЕЛ” ЕАД JAM0004 BOLIAROVO” находящ се в УПИ V, кв.25 по ПУП, с единтификатор 05284.501.1001 по КК на гр.Болярово, област Ямбол

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването му могат да обжалват разрешението за строеж пред началника на РО НСК при РДНСК гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ