Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.05.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00- 468 /15.05.2012 г.

Отдел „ТСУ” при община Болярово на основание чл.149, ал.1от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е издадено разрешение за строеж на обект ”Кабел 1kv от УПИ VІІ-88, кв.16 по плана на с.Попово до точка на присъединяване ТП-3 с.Попово, община Болярово”, находящ се в УПИ VІІ-88, кв.16, улици, УПИ ХІІІобщ. Кв.12 по плана на с.Попово, ПИ 46, ПИ 220, ПИ 10 по КВС на с.Попово, община Болярово, област Ямбол.

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването му могат да обжалват разрешението за строеж пред началника на РО НСК при РДНСК гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ