Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.05.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул.”Димитър Благоев” №7

Кмет тел.: 04741 / 62-50, 62-51; факс: 04741 / 69-00; моб.тел:0879/996066 Е:mail: boliarovokmet@abv.bg

З А П О В Е Д

№ РД – 5 - 242/14.05.2012 г.

На основание на чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл.46 т.1, чл. 50 т.4, от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011.и Решение № 95 /10.05.2012. на ОбС- гр. Болярово

О Т К Р И В А М :

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции и обекти на територията на община Болярово при следните условия:

1. Продавач: Община Болярово със седалище и адрес на управление: 8720 гр. Болярово, ул. „Д.Благоев” № 7, телефон за връзка: 047416908, факс: 047416430 , електронен адрес: boliarovokmet@abv.bg, служебно лице за контакт: инж. Георги Чакъров – лесовъд.

2. Вид на процедурата: Открит конкурс. Размерът на гаранциите за участие по обособени позиции и обекти са посочени в т. 3 на настоящата заповед. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на Възложителя, съответно: БАНКА ДСК ЕАД, ГР.ЕЛХОВО, офис БОЛЯРОВО

В1С: STSABGSF

IBAN: ВС70STSA93003308800459

или в касата на общината.

3. Предмет на процедурата: Продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции с начални цени без ДДС , гаранции за участие както следва:

Обект 1 /отдели - 176”г,д,ц”, 177”5”, 177”а,б,г,д,ж”, 178”в,г,ж,з” в землището на с.Странджа /

Обособена позиция № 1

Отдел Дърва за

огрев

пл.м3 Начална цена

36,00лв./пл.м3 без ДДС Срок за изпълнение Размер на гаранцията

3%

176”г” 409

176”д” 91

176”ц” 399

177”5” 32

177”а” 116

177” б” 22

177”г” 328

177” д” 86

177” ж” 130

178”в” 87

178” г” 353

178” ж” 443

178” з” 340

Общо 2836 102 096,00 до 30.11.2012 г. 3 060.00 лв.

Обект 2 /отдели - 192”б,г”,193”ж,з”,194”м”,196”ж”

в землището на с.Воден /

Обособена позиция № 2

Отдел Дърва за

огрев

пл.м3 Начална цена

34,00лв./пл.м3 без ДДС Срок за изпълнение Размер на гаранцията

3%

192”б” 443

192” г” 251

193”ж” 355

193” з” 330

194”м” 287

196”ж” 233

Общо 1899 64 566,00 до 30.11.2012 г. 1 940.00 лв.

Обект 3 /отдели - 229”в,д,е,м”,231”в,г”

в землището на с.Крайново /

Обособена позиция № 3

Отдел Дърва за

огрев

пл.м3 Начална цена

36,00лв./пл.м3 без ДДС Срок за изпълнение Размер на гаранцията

3%

229”в” 1937

229” д” 410

229” е” 174

229”м” 626

231”в” 322

231”г” 507

Общо 3976 143 136,00 до 30.11.2012 г. 4 290.00 лв.

Обект 4 /отдели - 267”а”,274”е,ж”,275”г,ж”

в землището на с.Шарково /

Обособена позиция № 4

Отдел Дърва за

огрев

пл.м3 Начална цена

34,00лв./пл.м3 без ДДС Срок за изпълнение Размер на гаранцията

3%

267”а” 249

274”е” 1312

274” ж” 443

275”г” 730

275”ж” 891

Общо 3625 123 250,00 до 30.11.2012 г. 3 700.00 лв.

4. Срок на изпълнение:

Срокът за изпълнение на възложената дейност по ползване на дървесината за всеки от обектите е 30.11.2012год.

5. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:За участие в процедурата се допускат юридически и физически лица регистрирани в публичният регистър по чл.241 от ЗГ за който не са налице обстоятелствата по чл.58 ал.1 т.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

5.1.Представяне на всички изискуеми документи, надлежно оформени, в т.ч. и внесената гаранция за участие за съответния обект

6. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Кандитатите определени за КУПУВАЧИ внасят гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата на търга цена. Гаранцията за изпълнение се представя под форма на парична сума, внесена по сметка на възложителя .

7. Критерий за оценка на офертите: Най-висока висока достигната цена за съответния обект и обособена позиция.

8. Възможност за подаване на оферти: Кандидатите могат да участвуват за една или повече обособени позиции.

9. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи за участие:

а). комплект от тръжните документи се получава от касата на община Болярово , гр. Болярово, ул. „Д.Благоев” № 7 , ,всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок , за закупуването им до 12,00 ч. на 28.05.2012 г., срещу заплащане на цена от 50,00 (петдесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на община Болярово .

б). при провеждане на търг и на втора дата,тръжни документи се закупуват всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за закупуването им до 16,00 ч. на 01.06.2012 г., срещу заплащане на цената.

10. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават в деловодството на община Болярово,стая №13 всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за подаването им до 16,00 ч. на 28.05.2012 за първа дата и до 10,00 ч. на 04.06.2012 г. за втора дата.

Офертите могат да бъдат подадени и по електронен път при спазване на условията и по реда на Закона за електронния документ и електронен подпис в горе посочените срокове.

11 . Място, дата и час за провеждане на конкурса:

а) първа дата за провеждане на търга е 29.05.2012 г. от 15,00 ч., в административната сграда на община Болярово.

б) втора дата за провеждане на търга е 04.06.2012 г. от 15,00 ч. в административната сграда на община Болярово но само за непродадените от първата дата Обекти, при същите условия и цени обявени от ПРОДАВАЧА;

12. Допълнителни изисквания към купувача:

Купувачът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за извършване на дейността по ползване на дървесината, които са определени от Продавача и са посочени в „Условията за провеждане на открит конкурс”, където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества.

Купувачът не може да предвижда участие на подизпълнители.

13. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. З от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. В ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), като, чрез нея одобрявам и утвърждавам конкурсните документи за участие в процедурата, съгласно чл. 16, ал. 1 от цитираната в тази точка Наредба.

14. Екземпляр от заповедта да се предостави на деловодството на община Болярово, да се качи на електронната страница на община Болярово,както и да се постави на таблото за обяви на община Болярово.

15. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник - кмета на община Болярово-Нина Кръстева Терзиева.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:_______________

ХРИСТО ХРИСТОВ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ