Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.05.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00- 444/08.05.2012г.

Отдел УСУТ при община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че със Заповед № РД-5-239 от 08.05.2012 г. е одобрен проект за Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на ПИ с идентификатор № 69208.28.387, местност „Костови алчаци” в землището на с. Стефан Караджово, община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131, на основание чл.215 от ЗУТ, в 14 дневен срок могат да обжалват заповедта пред Административен съд Ямбол чрез общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ