Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.05.2012]

РАВНОСМЕТКА И ПОГЛЕД НАПРЕД

Бинка Величкова

Синдикатите са доказали убедително през годините своята благотворна роля в организационния живот и социалната реализация на българското учителско съсловие. Те са своебразна форма на защита, когато правата му се накърняват (по едни или други причини). А в днешното все по-трудно време синдикатът се превръща в необходима и надеждна опора.

На 4 май 2012 г. се проведе отчетно- изборната конференция на Общинския координационен съвет на синдиката на българските учители от община Болярово.

Гости на конференцията бяха: кметът на общината Христо Христов, София Минева- началник отдел „Хуманитарни дейности и европрограми”, както и общинският съветник Янко Анев.

Конференцията беше умело ръководена от Нели Христова- синдикален председател в СОУ „Д- р Петър Берон”- град Болярово. Отчетен доклад за дейността на Общинския координационен съвет на СБУ за периода 2007- 2012 представи председателят му Димитър Дичев, директор на ОУ „Стефан Караджа”- село Стефан Караджово. Той акцентува върху основните дейности, извършени през тези пет години по линия на синдикалната политика в общината. Но наблегна на онова, което в национален мащаб все още остава непостигнато – например заплатите на учителите в България да надвишават с 20 процента средната заплата за страната. А и редица още заложени приоритети, които обаче остават нереализирани. Г-н Дичев коментира в своя доклад множество възлови проблеми: за делегираните бюджети; средствата за така нареченото кариерно развитие на учителя и за представително облекло; концепцията за отговорността; за общуването (между учители, директор, ученици, родители и институциите); въпросът за образованието като приоритет и на отделната личност, а не само на училището.”Без солидарност и разум не може да бъде намерен верният път”- прозвуча патетично финалът на този наистина изчерпателен доклад, в който намериха верен анализ всички засегнати проблеми.

Изслушан беше и докладът на Контролно-ревизионната комисия. От него стана ясно,че приходите ( от членски внос) са на стойност 5249, 52, а разходите 4574, 10 лв.

Със свои изказвания в хода на конференцията се включиха Мария Маринова, Бинка Вилчкова и Елена Манчева (от ЦДГ „Снежанка”- село Воден, филиал на ЦДГ „Здравец”), градивно провокирани от доклада на г-н Дичев.

А после думата поиска и кметът на община Болярово Христо Христов. В своето изявление той изтъкна , че няма равнопоставеност между трите синдикални организации – на СОУ „Д-р Петър Берон”, ОУ „Стефан Караджа” и ЦДГ „Здравец” с нейните филиали- и по отношение на условията, и по отношение на средствата. Но внесените проекти дават надежди за подобряване на живота в доста от тези социални звена. Г-н Христов изтъкна като положителен тенденция стремежът към запазване на училищата и в по-малките населени места на страната.

Предстои му среща с колективите на детските градини в общината, където ще бъдат разисквани социални и организационни въпроси. Кметът подкрепя и идеята за по- специфична програма за работа с ромските деца в с. Стефан Караджово. Накрая той наблегна на актуалното изискване за лоялността между синдикатите и институциите като цяло.

За председател на Общинския координационен съвет на СБУ беше преизбран г-н Димитър Дичев. Той влиза и като член на Изпълнителния комитет, а останалите четирима членове след проведения избор са: Нели Христова, Султанка Димитрова, Дора Карагьозова, Минчо Стоянов. За членове на контролно-ревизионната комисия бяха избрани: Йорданка Димитрова, Иванка Тагарева, Калина Янева.

Неслучайно г-н Дичев се обърна към участниците в конференцията с препоръката в името на плурализма и солидарността. Мъдри думи, които трябва да бъдат запомнени!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ