Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.04.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Лора Величкова

На 27 април 2012 година от 8.30 в залата на Младежкия дом в град Болярово се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект„“Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ,,Д-р Петър Берон“, гр.Болярово, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, а изпълнението му се финансира от Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010, Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/049

Кметът на община Болярово – господин Христо Христов подчерта значението на проекта за младите хора и за цялото население на община Болярово. И изказа готовността на общинската администрация и на екипа по проекта да се извършат всички дейности в пълно съответствие с одобрената документация.

От името на учениците, учителите и персонала в СОУ”Д-р П.Берон” директорът на училището, господин Васил Гаджуров изказа своята благодарност , обещанието за съдействие и за опазване на обновените сгради.

Госпожа Нина Терзиева – заместник-кмет на община Болярово, чрез презентация, запозна присъстващите подробно с проекта, целите, дейностите и очакваните резултати.

Общата стойност на проекта е 983 741, 92 лева, от които 792 125,44 лева – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и собствен принос на община Болярово в размер на 191 616, 48 лева. Продължителността на изпълнение е 24 месеца.

Основна цел е да се осигури общинска образователна инфраструктура - СОУ”,Д-р Петър Берон”, гр.Болярово с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие.

Основните дейности, които е планирано да се реализират са : сформиране на екип по проекта, изпълнение на мерки за публичност, избор на изпълнители за извършване на реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ,,Д-р Петър Берон“, гр.Болярово, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”и за осъществяване на строителен надзор, изпълнение на енергийно-ефективна реконструкция и ремонт на СОУ,,Д-р Петър Берон“, гр.Болярово, отчетност и одит.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са : Подмяна на 852,44 м2 съществуващата дограма с нова PVC дограма;монтаж на външна топлоизолация - 1905,5 м2;топлинно изолиране на покривна конструкция: /по ската на покрива - 458 м2; покривната конструкция на пристройката- 533 м2; покрива на кухнята, физкултурния салон и топлата връзка- 1127 м2/;монтаж на термостатични вентили на 35 бр.;монтаж на външна топлоизолация на под 1127 м2.,намаляване на нормализирания разход на енергия в размер на 476,27 MW/h / годишно, което е икономия от 74,44 %;от спестените енергийни разходи, вредните емисии в атмосферата ще бъдат намалени със 162,93 t СО2 / годишно, спрямо нормализирания разход на енергия;осигурен топлинен комфорт в сградата, в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия.

Този документ е създаден в рамките на проект „ Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ”д-р Петър Берон” гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ