Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.04.2012]

СЪЗДАВАТ ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА

Общо 150 са консултантите, обучени по международно признати стандарти, които ще координират усилията си с педагогически съветници, учители и директори на училища, за да подпомогнат учениците в техния самостоятелен избор на образование или професия. Те ще създават ефективни модели за сътрудничество между училищното образование и пазара на труда, Съобщиха от пресцентъра на образованието, младежта и науката.

Три са основните целеви групи при изграждането на Система за кариерно ориентиране в училищното образование. Първата група са ученици от І до ІV клас. При тях се цели създаването на представа за професиите на хората в населеното място, в което живеят, и за уменията, необходими за тяхното упражняване. Втората целева група са ученици от V до VІІІ клас. Те ще придобиват знания за света на труда и умение за избор на образование и професия. Децата ще бъдат обучавани как да планират учебното и личното си време и как да вземат решения за продължаване в гимназиалната степен на образование. Третата целева група са ученици от ІХ до ХІІ клас. При тях ще се подпомага формирането на умения за планиране на кариерното им развитие, за решаване на вътрешни конфликти и възможностите за професионална реализация, съобразена с динамиката на пазара на труда.

Системата за кариерно ориентиране в училищното образование ще включва Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. Това е информационно-търсеща система, която ще предоставя информация за институциите в системата на средното и висшето образование, както и психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и професия.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ