Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.04.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 91-00-261/17.04.2012 г.

Отдел „УСУТ” при община Болярово на основание чл.128, ал.1от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5- 207 /17.04.2012 г., е разрешено изработването на Проект за ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 69208.141.717 по КК на с.Стефан Караджово, община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ