Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.04.2012]

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 30.03.2012 г. от 15.00 часа се проведе заседание на Общинската комисия по безопасност на движението в община Болярово.

На заседанието присъстваха : госпожа Нина Терзиева-заместник-кмет на община Болярово и председател на комисията по безопасност на движението, господин Жельо Желев- секретар на комисията, адвокат Георги Дженков, полицейски инспектор Г. Арабаджиев – представител на КАТ при РУ”Полиция”-град Елхово и г-н П. Петров.

В началото председателят на комисията запозна присъстващите членове с Решение № 946/22.12.2011г. на Министерския съвет на Република България, след което те и обсъждиха на конкретни мерки по изпълнението на Решението. Г-жа Терзиева докладва, че са изпратени писма до всички учреждения на бюджетна издръжка на територията на община Болярово с искане да се представят копия на приетите мерки за предпазване на служителите им от пътнотранспортни произшествия и наранявания. До момента на провеждане на заседанието не е получена исканата информация.

По предложение на п.инсп. Арабаджиев комисията единодушно прие да препоръча на кмета на община Болярово да се осигури апарат за тестване на съдържанието на концентрат за нуждите на община Болярово и прегледи на шофьорите. Това предложение се отнася и за училищата на територията на общината.

По следващата точка от дневния ред- членовете на комисията разгледаха и дискутираха и приеха единодушно Протокол от работата на назначена със заповед на кмета на община Болярово комиссия за определяне на местоположението на пешеходните пътеки по улиците на територията на община Болярово, съгласно изискванията на Наредба№1 от 2001г. за организиране на движевието при обезопасяване на всяка пешеходна пътека, съгласно Указанията за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътищата, отворениза общественно ползване и по улиците в населените места.

Комисията единодушно прие следните предложения: частта от Протокола за определяне на местоположението на пешеходните пътеки по пътищата ІІ и ІІІ клас от РПМ, преминаващи през населени места на територията на община Болярово да се изпрати на Областно пътно управление; да се предложи на кмета на община Болярово да се извърши преглед на определените граници на населеното място – град Болярово в района на бензиностанцията. При възможност да се включи този район в регулацията, за да се въведе ограничение на скоростта до 50 км/като в населено място/ и , за да се изгради пешеходна пътека в участъка към пътя за кръста на м.”Бахтепе”.

Последва обсъждане на организацията и работата по изготвяне на програма на община Болярово по безопасност на движението и мерки за подобряване на състоянието за мандат 2011-2015г.

Госпожа Терзиева докладва, че са изискани предложения от кметове и кметски наместници във връзка с изготвянето на програмата.

Комисията единодушно реши да се съберат предложения от всички кметове и кметски наместници , да се изискат предложения и от КАТ при РУ”Полиция”-град Елхово, да се обобщя и да се разгледат на следващо заседание, за да се изведат приоритетните проблеми.

Г-н Ж.Желев постави като особено важен необходимостта от ограничаване на скоростта по обходния път на гр.Болярово на 60 км в час във връзка с преминаващата техника на земеделски производители и пресичането на стада с животни.

Комисията взе единодушно следните решения: да се предложи на ОПУ да се ограничи скоростта на движение по обиколния път на 60 км в час и да се обозначи със знак № А21-възможна поява на домашни животни; да се предложи на кмета на община Болярово да се да се обозначи със знак № А21-възможна поява на домашни животни ІV-класния път на входа на град Болярово в посока с.Ст.Караджово.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ