Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.04.2012]

УСКОРЯВАТ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

За ускоряване обявяването на процедурите по Наредбата за ползване на дървесината и дейностите в държавните и общински територии, за да се задоволи необходимостта от дървен материал на преработватели и ползватели в бранша, призова министър Мирослав Найденов Директорите на шестте предприятия предоставиха информация на министъра за производствените програми на всяко едно от горските предприятия за 3-то тримесечие на годината. Бяха обсъдени и разчетите за следващите месеци.

По време на разговорите бяха обсъдени и предложените текстове от сформираната работна група за промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Министър Найденов беше информиран за етапа, до който е достигнала работната комисия в изработването на консенсусни текстове и постигането на съгласие между всички заинтересовани страни.

На срещата присъстваха и главният секретар на Изпълнителната агенция по горите инж. Валентина Маринова, директорът на Дирекция „Управление на собствеността и държавно участие” Ангел Кинанов и инж. Виржиния Хубчева, началник отдел „Държавни горски предприятия”.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ