Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.03.2012]

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПК „НАПРЕДЪК”

Лора Величкова

На 30 март 2012 година от 10 часа ПК „Напредък” проведе своето годишно отчетно събрание. Събранието беше открито от председателя на потребителската кооперация господин Христо Петров. Той представи официалните гости - председателят на на Кооперативния съюз в Ямбол- Васил Бъчваров, кметът на община Болярово Христо Христов и председателят на Контролния съвет на ПК „Напредък” Филчо Цонков.

За председателстващ на събранието беше избран Янко Симеонов, а за протоколчик Христина Симеонова.

Председателят Христо Петров предложи да се започне с едноминутно мълчание в памет на починалите член- кооператори до момента.

След това се утвърдиха решенията на Управителния съвет: за приемане на нови членове, за освобождаване на желаещи и за прехвърляне на дялов капитал от починали членове на техни наследници.

Отчетният доклад за работата на Управителния съвет при ПК „Напредък”през 2011 г. представи председателят Христо Петров. Отчетът е разгледан и приет на проведеното на 27 февруари 2012 г. заседание на Управителния съвет на ПК „Напредък”. Към датата на събранието кооперацията има 325 член- кооператори и общо 15 480 лв. дялов капитал.

През изтеклата 2011 година работи в отрасъл „Търговия на дребно” до края на годината с два обекта. В отрасъл „Промишленост” с една фурна в град Болярово и девет броя ракийни казани по селата. В дейността за годината е развита и наемната дейност на отдадени търговски обекти в цялата община. През годината кооперацията е отдала двадесет обекта под наем.

През изтеклата 2011 година ПК „Напредък” провежда 7 заседания на Управителния съвет, на които са взети 40 решения. Извършени са 5 проверки на стоково- материалните ценности, основни средства, малоценни и малотрайни предмети. Проверките са завършили без излишъци и 149, 62 лв. и 748,52 липси, които са внесени в касата на кооперацията.

През 2011 година в „Търговия на дребно” е реализиран стокооборот 145 110 лв. при 206 830 лв. за 2010 година. Дейността приключва на загуба, но в сравнение с предходната година се наблюдава намаление на загубата в търговията на дребно с 3 229 лв.

Извършени са ремонти на сгради в селата- на търговска сграда в Горска поляна, изолация на покрив (ресторант „Казино”) , смяна на дограма и измазване фурна Болярово. Ремонтите са на обща стойност 13 549,20 лв.

В промишлената дейност кооперацията успя и тази година да запази производството на хляба. Друга дейност е ракияизваряването , но тя носи загуба на кооперацията поради слабата реколта през изтеклата година и високите акцизи.

По отношението на транспорта кооперацията разполага с два автомобила.

С 20 обекта, отдадени под наем през 2011 г. работи кооперацията и приходите от наема са 28 639 лева. Дейността приключва с 21 900 лв. печалба.

Икономическите резултати са през изтеклата 2011 година са: като цяло кооперацията приключва със счетоводна печалба 1732 лева и след данъчното преобразуване 4578. Кооперацията работи със собствени средства. В края на отчетния период в касата има налични 6312 лв., а в банковата сметка 75 039 лв.

Представен беше и отчета за едногодишната дейност на Контролния съвет за 2011 г. от неговия председател Филчо Цонков. Присъстващите член-кооператори приеха финансовия отчет на кооперацията за 2011 година, представен от главният счетоводител Н. Караджова и предложението за разпределението на печалбата за 2011 г. по този отчет. След което се гласува избирането на дванадесет пълномощници- делегати за събрание на Кооперативния съюз в град Ямбол. Одобриха се и разходите на председателя на кооперацията по организацията и събирането, след което всички присъстващи член- кооператори бяха поканени на празничен обяд.

Освен член- кооператорите, които се включиха с изказвания, мнения и предложения, думата взеха и председателят на на Кооперативния съюз в Ямбол Диньо Кондузов, и кметът на общината Христо Христов.

Васил Бъчваров поздрави председателя, Управителния и Контролния съвет за успешното приключване въпреки тежката икономическа криза- от свое име и от името на председателя на Централния кооперативния съюз. Тревожно е,че повечето други кооперации приключват на загуба, а боляровската е една от двете в областта, които въпреки растящата безработица и обезлюдяването на района, приключва на печалба. Господин Бъчваров пожела още дълги години ползотворна работа на колектива на кооперацията и на член-кооператорите.

Общинският кмет Х. Христов също поздрави ръководството на Управителния съвет за успешното приключване с печалба. Той зарадва всички присъстващи с новината за една изпълнено обещание- вече над четири обекта потребителската кооперация е придобила право на собственост. Христо Христов връчи документите, удостоверяващи това на председателят на ПК „Напредък” Христо Петров. Обектите са в населените места Дъбово, Воден, Вълчи извор и Малко Шарково и с решение на Общински съвет- Болярово са вече собственост на кооперацията. Има и други, за които това предстои.

Втората хубава новина от кмета на общината беше,че по предстоящите ремонти по спечелени от общината проекти ще има работни групи, които евентуално ще бъдат насочени да ползват част от стаите в хотела, собственост на ПК „Напредък”. Вече е факт и дадения под наем ресторант, който работи и освен печалба за потребителската кооперация той носи и развлечение на голяма част от жителите на общината.

В заключение кметът заяви,че по негово мнение, въпреки трудностите ПК 4Напредък” трябва да продължи дейността си и общинското ръководство ще прави каквото е по силите му и занапред.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ