Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.03.2012]

НАЧАЛНИКЪТ НА ОТДЕЛ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ЕВРОПРОГРАМИ” В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”

Лора Величкова

Госпожа София Минева- началник-отдел «Хуманитарни дейности и европрограми» в община Болярово

Взе участие в областната конференция «Водим бъдещето за ръка», проведена на 28 март 2012 г. в залата на областна администрация. Повод за нея бе 130 годишнината от създаването на първата българска детска градина и на нея присъстваха начални и предучилищни педагози. Конференцията е организирана от Министерството на на образованието, младежта и науката и Регионалния инспекторат по образованието в Ямбол.

Офи¬ци¬ал¬ни го¬с¬ти на кон¬фе¬рен¬ци¬я¬та бя¬ха зам.-об¬ла¬с¬т¬ни¬ят уп¬ра¬ви¬тел Ди¬ми¬тър Ива¬нов, зам.-кме¬тът на об¬щи¬на "Тун¬джа" Стан¬чо Ста¬в¬рев, на¬чал¬ни¬кът на Ин¬с¬пе¬к¬то¬ра¬та по об¬ра¬зо¬ва¬ние инж. Та¬тя¬на Пе¬т¬ро¬ва, пре¬д¬с¬та¬ви¬те¬ли на ос¬та¬на¬ли¬те об¬щи¬ни, би¬в¬ши¬те ин¬с¬пе¬к¬то¬ри по пре¬ду¬чи¬ли¬щ¬но въз¬пи¬та¬ние Ян¬ка Пе¬не¬ва и Йо¬в¬ка Въл¬ча¬но¬ва. Гост и на¬у¬чен ръ¬ко¬во¬ди¬тел на кон¬фе¬рен¬ци¬я¬та бе до¬цент Сте¬ф¬ка Ден¬чий¬с¬ка. Уча¬с¬т¬ни¬ци в об¬ла¬с¬т¬на¬та кон¬фе¬рен¬ция бя¬ха ди¬ре¬к¬то¬ри и учи¬те¬ли от де¬т¬с¬ки¬те гра¬ди¬ни в об¬ла¬ст¬та.

Об¬ла¬с¬т¬на¬та кон¬фе¬рен¬ция "Во¬дим бъ¬де¬ще¬то за ръ¬ка" - Ям¬бол 2012, има за цел по¬ви¬ша¬ва¬не на про¬фе¬си¬о¬нал¬ни¬те ком¬пе¬тен¬т¬но¬с¬ти на учи¬те¬ли¬те, обу¬ча¬ва¬щи де¬ца в пре¬ду¬чи¬ли¬щ¬на въз¬раст, съ¬х¬ра¬ня¬ва¬не и до¬о¬бо¬га¬тя¬ва¬не на до¬б¬ри¬те тра¬ди¬ции, ка¬к¬то и по¬пу¬ля¬ри¬зи¬ра¬не на до¬б¬рия пе¬да¬го¬ги¬че¬с¬ки опит и твор¬че¬с¬кия по¬тен¬ци¬ал на учи¬те¬ли¬те.

Заместник- областният управител Димитър Иванов официално от¬к¬ри об¬ла¬с¬т¬на¬та кон¬фе¬рен¬ция. Той уто¬ч¬ни, че ос¬но¬в¬на¬та идея на кон¬фе¬рен¬ци¬я¬та е ра¬бо¬та¬та по из¬пъл¬не¬ние на на¬ци¬о¬нал¬на¬та про¬г¬ра¬ма за раз¬ви¬тие на учи¬ли¬щ¬но¬то об¬ра¬зо¬ва¬ние и пре¬ду¬чи¬ли¬щ¬но¬то въз¬пи¬та¬ние. Най-съ¬ще¬с¬т¬ве¬но¬то е то¬зи фо¬рум да ус¬пее да сти¬му¬ли¬ра учи¬те¬ли¬те към из¬с¬ле¬до¬ва¬тел¬с¬ка дей¬ност в тя¬х¬на¬та ра¬бо¬та, из¬по¬л¬з¬ва¬не на ино¬ва¬ции в про¬це¬са на обу¬че¬ние и пре¬по¬да¬ва¬не и об¬мен на до¬б¬ри пра¬к¬ти¬ки. Убе¬ден съм, че та¬зи кон¬фе¬рен¬ция ще от¬го¬во¬ри на съ¬в¬ре¬мен¬ни¬те пре¬ди¬з¬ви¬ка¬тел¬с¬т¬ва пред пре¬ду¬чи¬ли¬щ¬но¬то въз¬пи¬та¬ние чрез съ¬х¬ра¬ня¬ва¬не и обо¬га¬тя¬ва¬не на тра¬ди¬ци¬и¬те.

При¬ве¬т¬с¬т¬вие към уча¬с¬т¬ни¬ци¬те в кон¬фе¬рен¬ци¬я¬та по¬д¬не¬се и инж. Та¬тя¬на Пе¬т¬ро¬ва, ко¬я¬то в сво¬е¬то сло¬во на¬б¬ле¬г¬на на по¬л¬зи¬те от ини¬ци¬а¬ти¬ви¬те, про¬ве¬де¬ни във връ¬з¬ка със 130-го¬ди¬ш¬ни¬на¬та от съ¬з¬да¬ва¬не¬то на пър¬ва¬та де¬т¬с¬ка гра¬ди¬на в Бъл¬га¬рия. След офи¬ци¬ал¬но¬то от¬к¬ри¬ва¬не до¬й¬де ред и на пре¬д¬с¬та¬вя¬не¬то на на¬у¬ч¬ни¬те до¬к¬ла¬ди на уча¬с¬т¬ни¬ци¬те. Пър¬ви¬ят до¬к¬лад бе из¬не¬сен от доц. Сте¬ф¬ка Ден¬чий¬с¬ка, а след нея по те¬ма¬ти¬ч¬ни на¬п¬ра¬в¬ле¬ния до¬к¬ла¬ди пре¬д¬с¬та¬ви¬ха учи¬те¬ли и ди¬ре¬к¬то¬ри на де¬т¬с¬ки гра¬ди¬ни в об¬ла¬ст¬та.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ