Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.03.2012]

ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 29 март 2012 година от 9.30 часа Общинският съвет Болярово проведе петото си заседание.

На него местните политици разгледаха,обсъдиха и гласуваха докладни записки отосно: приемане на Програма за управление за срока на мандата 2011 – 2015 година; актуализация на Наредба № 4 за съставянето и отчитането на бюджета на общината; приемане на мрежата от училища и детски градини и утвърждаването на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой в Община Болярово за учебната 2012/2013 година; приемане на Годишния отчет на Комисията за детето за 2011 година; приемане на Общинска програма за закрила на детето при община Болярово за 2012 година; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за ветераните от войните; одобряване план-сметка на звено към дейност селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов; промяна на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане; предложение за участие на кмета на Община Болярово и пълномощен представител на ОбС Болярово, да вземе участие, в Общото събрание на Асоциация “Общински гори” гр.София; приемане на Програма за енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, енергийна ефективност /ЕЕ/ и устойчив транспорт /УТ/ за периода 2012 – 2021 година; преминаване на общински имот с идентификатор

№ 05284.501.1000 по КК на гр.Болярово от публична в частна общинска собственост и предоставянето му под наем; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Попово;

На заседанието бяха дискутирани и приети и докладни относно: предложение за удължаване срока на договора за наем с “Мобилтел”ЕАД София за ползването на помещения общинска собственост в с.Мамарчево и гр.Болярово от 3 на 10 години; ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово; продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в с.Малко Шарково и с.Голямо Крушево; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; одобряване на ПУП-парцеларен план на трасе на подземна кабелна електропроводна линия – НН от ПИ 000015 до ТП в ПИ 000085 по КВС на с.Малко Шарково, община Болярово; създаване на Общинска комисия за обществен ред и сигурност при Община Болярово; кандидатстване с проектно предложение по Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. за условия и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г.”; кандидатстване с проектно предложение „Ремонт на храм „Св. Кирил и Методий”- с. Странджа и подобряване на околното пространство” по Наредба № 24 от 29.07. 2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ