Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.03.2012]

ЕК ПРЕДСТАВИ БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Бъдещата политика на Европейския съюз за развитие на селските райони за следващия програмен период 2014 -2020 г., бе представено от г-жа Албена Танева от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” към ЕК, по предложение на председателя на Управляващия орган на Програмата. Това стана по време на редовното заседание на Комитета по наблюдение към Програмата.

Приоритетите в новия период ще бъдат свързани с трансфер на знания в земеделския и горския сектор, който ще включва инвестиции в повишаване на знанията и квалификацията на заетите в земеделския сектор, иновациите, както и засилване ролята на изследователската и развойната дейност. Следващият приоритет е свързан с организация на продоволствената верига и управление на риска в земеделието, с който ще се цели засилване и интегриране на производителите на първична земеделска продукция в продоволствената верига.

Той ще има отношение и към справянето с екологичните рискове, като инструмент, които ще бъде насочен за възстановяване и превенция срещу природни бедствия. Голяма роля и място ще бъде отделено и на запазването и подобряването на екосистемите свързани със земеделския и горския сектор, по отношение на биоразнообразието, управление на водите, управление на почвите, намаляване на вредните емисии.

Ще се работи активно и в областта на ефективното усвояване на ресурсите от земеделския и горския сектор, с цел преминаване към нисковъглеродна икономика в сектора. И в следващия период ще се инвестира в конкурентоспособността на земеделието. То ще бъде свързано с преструктуриране на стопанствата и приобщаване на по-младите. Сред приоритетите ще е и възможността за създаване на работни места и развитие на селските райони.

„От наша страна предстои задълбочена работа в тази насока. В момента към Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните има създаден екип, който работи по предложенията на Министерството във връзка със следващия програмен период на втори стълб от Общата селскостопанска политика”, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, по време на срещата.

За първи път страната ни ще имаме възможност да участва още в началото на самия процес по изготвянето на Общата стратегическа рамка, която ще определи целите и ключовите действия във всеки един от фондовете и най-вече, този свързан със земеделието и развитието на селските райони.

На заседанието бе отчетен и напредъкът на страната ни по усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Към 1 март 2012 г. са договорирани близо 53% или 1 737 443 730.53 евро от средства от бюджета на Програмата.

Изплатените средства са в размер на близо 39 % или 1 025 788 863.24 евро, информира г-жа Десислава Тодорова, заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие. От ДФЗ съобщиха още, че за 2011 г. общият брой на подадените заявления за кандидатстване по Програмата са 3 908 броя, като са сключени 2 513 договори на стойност 109 994 817,75 евро. В процес на обработка са 545 заявления, а 662 заявления предстоят да бъдат разгледани.

От Националната служба за съвети в земеделието отчетоха, че за 2011 г. само по 141 мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” са изготвили бизнес плановете, напълно безвъзмездно, на 2 292 земеделски производители, кандидати по мярката.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ