Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.03.2012]

ПОДПИСА СЕ НОВ ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА БОЛЯРОВО И МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Лора Величкова

Днес (16 март 2012 г.) от 10 часа се подписа договор между Министерството на Регионалото развитие и благоустройството и община Болярово относно „Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово, община Болярово”. Източникът на финансиране е Оперативна програма „Регионално развитие”,Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Основната цел на проектното предложение е да се ограничат и предотвратят рисковете и щетите за живот на населението на община Болярово от наводнения чрез прилагане на устойчеви мерки за техническото и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр. Болярово, допринасящи за подобряване възможностите за развитие, качеството на живот, жизнената и работна среда, опазване на околната среда, обезопасяването на региона при проливни дъждове. Инвестиционното предложение предвижда коррекция на р. Поповска в участъка започващ от изпълнения участък «Юг» и завършва до моста за град Елхово. Предвидените дейности не са свързани с добив на подземни богатства и използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Освен това реализацията на инвестиционното предложение ще подобри проводимостта на речното корито и ще предотврати заливането на прилежащите терени и нормалната експлоатация на жилищните Внедряване на мерки за предотвратяване от наводнения с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве;

А специфичните цели са: подобряване възможностите за развитие на община Болярово; развитие на екологичната инфраструктура за възстановяване на естествената околна среда и опазване на екологичния потенциал на река Поповска; подобряване качеството на живот на населението на град Болярово; подобрена информираност и обществена подкрепа за прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията; обмен на опит за съвременните подходи за опазване на речните екосистеми и предотвратяване на щетите от наводнения.

Общият размер на проекта е на стойност 535 138,67 лв.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ