Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.03.2012]

ЖИЛИЩА ЗА ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ПРСР

Зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова откри информационен семинар за допустимите за подпомагане общини за изпълнение на национална стратегия „Визия за деинстуционализация на децата в България”.

Семинарът е организиран от Министерството на земеделието и храните, съвместно с Държавен фонд „Земеделие”, Държавната агенция за закрила на детето и Национално сдружение на общините в Република България. В него взеха участие представители на 19-те допустими по Програмата за развитие на селските райони общини, които ще кандидатстват по мярка 321.

С изпълнението на тази стратегия ще се очертаят политическите ангажименти за реформа в системата за грижа за децата и замяната на институционалната грижа за деца, лишени от родители с грижа в семейна или близка до нея среда. За целта от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони са заделени средства в размер на 8,7 млн. евро по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. С тези средства ще могат да се изграждат защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция.

„Идеята е не просто да се задели тази сума, а наистина да се построят тези жилища и да се даде на нашите деца правото за живот в семейна среда и достъпът им до качествена грижа според индивидуалните им потребности”, каза зам.-министър Боянова. Тя изрази своята съпричастност като майка и каза, че лично ще наблюдава целия процес по изпълнението на стратегията и няма да допусне нито един проект да остане незавършен.

Зам.-министърът сподели също, че това е един от малкото примери за пълна координация между институциите, тъй като крайната цел е много обединяваща и именно това е причината нещата да се случат.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ