Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.03.2012]

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО ПРИ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 12 март 2012 година се състоя заседание на Комисията за детето при община Болярово. Председателят на комисията- заместник- кметът на Болярово госпожа Нина Терзиева откри заседанието, изказвайки мнението си за работата на комисията през изминалата година и давайки нови идеи и предложения.

По първа точка от дневния ред беше разгледан Отчетът за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2011 г. на община Болярово.

В изготвеният от секретаря на комисията отчет Милена Манолова са подробно описани дейностите, реализирани през годината и набелязяните цели. Приоритетните области са: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;Осигуряване на равен достъп на всички деца в общината до качествена предучилищна подготовка и училищно образование;Подобряване на грижите за здравето на децата;Отдих, свободно време и развитие на способностите и талантите на децата;Защита на децата от насилие и експлоатация. След приемането на отчета от членовете на комисията се разгледа и одобри Общинска програма за закрила на детето за 2012 година. В нея набелязаните приоритетни области са: намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции; подобряване здравето на децата; защита на децата от всякакви форми на злоупотреба , насилие и експлоатация; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца; насърчаване на творческите заложби на децата. Към всяка от тези приоритетни области са набилязани и конкретни цели. А отчета и програмата ще бъдат разгледани и разисквани на Петото заседание на Общински съвет – Болярово на 29 март 2012 година.

След приемането на отчета и програмата членовета на комисията дадоха своето мнение и предложения за бъдещата работа на комисията, като основно те бяха в разширяване на сътрудничеството на комисията на местната власт и с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ