Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.03.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

№ 94-00-209/06.03.2012г.

Отдел УСУТ при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на ПИ с идентификатор № 69208.28.387, местност „Костови алчаци” в землището на с. Стефан Караджово, община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ