Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2012]

З А П О В Е Д

№ - РД 5-81 от 31.01. 2011 г.

УЛ.” ДИМИТЪР БЛАГОЕВ “ № 7

КМЕТ: ТЕЛ:04741/62-51; ФАКС 04741/64-30

З А П О В Е Д

№ - РД 5-81 от 31.01. 2011 г.

гр. Болярово, 2012 година

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с § 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година, и Протокол от 26.01.2011 г. на комисията назначена със Заповед № РД-5-69/18.01.2012 на кмета на Община „Болярово”

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Утвърждавам формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за един ученик, между училищата и ЦДГ в община „Болярово”, както следва:

СФ = 100% х ЕРС х БУ

В която :

СФ – средства по формулата

ЕРС – единен разходен стандарт

БУ – брой ученици

Средствата между училищата в община Болярово да се разпределят, както следва:

1. 100 % от формираните по ЕРС и броя на учениците - 541385 лв.

СОУ «Д-р Петър Берон» - 308275 лв.

ОУ «Стефан Караджа» - 94400 лв.

ЦДГ «Здравец» - 138710 лв.

2. Разпределя средства за подобряване на материално-техническата база както следва:

СОУ”Д-р Петър Берон” – 5016 лв.

ОУ”Стефан Караджа” – 1536 лв.

3. Разпределя средства за самостоятелна форма на обучение както следва:

СОУ”Д-р Петър Берон” – 1800 лв.

ОУ”Стефан Караджа” – 1500 лв.

4. Разпределям средства за извънучилищни дейности както следва:

СОУ”Д-р Петър Берон” – 2926 лв.

ОУ”Стефан Караджа” – 896 лв.

5. Разпределя средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І и ІІ клас, с изключение на пътуващите ученици

СОУ”Д-р Петър Берон” – 1708 лв.

6. Разпределя средства за целодневна организация на учебния ден и столово хранене на пътуващите ученици както следва:

СОУ”Д-р Петър Берон” – 35014 лв.

ОУ”Стефан Караджа” – 17507 лв.

7. Разпределя средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците от І – ІV клас както следва:

СОУ”Д-р Петър Берон” – 5720 лв.

ОУ”Стефан Караджа” – 2470 лв.

ЦДГ”Здравец” и филиали – 2665 лв.

8. Разпределя средства за стипендии както следва:

СОУ”Д-р Петър Берон” – 1760 лв.

9. Разпределя средства за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини както следва:

ЦДГ”Здравец” и филиали – 293 лв.

10. Разпределя средства за защитени училища както следва:

СОУ”Д-р Петър Берон” – 25000 лв.

ІІ. При промяна на броя на учениците и децата или стойностите по някоя от компонентите, формулата да се приложи към 30.10.2011 г.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на директорите на училища и ЦДГ в Община “Болярово”.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началник отдел “Бюджет и ФСД”.

ХРИСТО ХРИСТОВ……………………………

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ