Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.02.2012]

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ТРЯБВА ДА СЪГЛАСУВАТ С ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПРОМЕНИТЕ В ДОГОВОРИТЕ

За да улесни бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Държавен фонд „Земеделие” разработи и публикува подробни указания за случаите, в които е необходимо сключването на анекс към договора за финансова помощ, съобщиха от фонда.

За всяка промяна в обстоятелствата, която е от значение за изпълнението на договора, бенефициентите подават мотивирано искане за промяна на договора, в което ясно се описва исканата промяна и се обосновава необходимостта от нея. ДФ „Земеделие” разглежда искането и в случай, че същото не влияе на дефинираните в приложимата нормативна уредба елементи, одобрява промяната и сключва анекс към договора с ползвателя на финансовата помощ.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ