Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.02.2012]

ПРЕЗ 2011 ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОДОБРИ СУБСИДИИ ОТ 278 МЛН.ЛЕВА ЗА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРСР

През изминалата година Държавен фонд „Земеделие” обработи всички инвестиционни предложения, подадени от общини. Заявленията са по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони.

Размерът на договорената субсидия възлиза на 277 963 227 лв.

Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 е стратегически документ, одобрен от ЕК. Дейностите по Програмата се финансират от Европейския земеделски фонд развитие на селските райони.

Целта е - Подобряване на конкурентоспособността на селското и горско стопанство чрез предоставяне на подкрепа за преструктуриране, развитие и иновации

- Подобряване на околната и селската среда чрез предоставяне на подкрепа за управление на земите;

- Подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на разнообразието на икономическата дейност в тези райони.

Приоритетни оси

- Приоритетна ос 1 - Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

- Приоритетна ос 2 - Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони

- Приоритетна ос 3 - Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони

- Приоритетна ос 4 - Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление.

Бенефециенти:

Пририотетна ос 1:

Земеделски производители; полу-пазарни стопанства, млади фермери; организации на производители; лица, които са заети в селското и горското стопанство; собственици на гори вкл. техни сдружения – частни и общински; микро-, малки и средни предприятия от хранително-преработвателния сектор; институции или организации (публични или частни) осигуряващи консултантски услуги, професионално обучение и информационни дейности

Приоритетна ос 2:

Земеделски производители от необлагодетелствани райони, земеделски производители желаещи да се занимават с биологично земеделие; собственици на гори вкл. техни сдружения; собственици и/или ползватели на гори и земеделски земи, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000

Приоритетна ос 3:

Общини от селските райони (посочени в Приложение №6 на ПРСР): земеделски производители; микропредприятия; общини; юридически лица с нестопанска цел (включително читалища); юридически и физически лица; образователни и квалифициращи институции

Приоритетна ос 4:

Местни инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ

Управляващ орган: Дирекция ''Развитие на селските райони'', Министерство на земеделието и храните

Междинно звено: ДФ ''Земеделие'' - Разплащателна агенция.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ