Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.01.2012]

В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОБСЪДИХА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОДИНА

Лора Величкова

На 26 януари 2012 година в Болярово се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2012 г. На обсъждането присъстваха: кметът на общината Христо Христов, зам.-кметът Нина Терзиева, председателят на ОбС Атанас Дженков, секретарят Мария Чанева, началник-отдела „Бюджет и финансово-счетоводни дейности” Мария Янчева, представители на различните отдели, председателите на постоянните комисии към ОбС, кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини, представители на неправителствени организации, читалища, здравеопазване, областни медии, както и редови граждани.

Кметът на общината Христо Христов анализира проекта за бюджет на община Болярово с макрорамка 4700000 лв., което е с близо милион лв. повече от бюджета на предходната година. Поддръжка на инфраструктура, социално осигуряване и грижи, образование, изготвяне и съфинансиране на проекти – това са дейностите, които бяха посочени от него за приоритетни през 2012 г., като едновременно с това акцентира върху заложените по-мащабни мероприятия.

Началник- отдела «Бюджет и ФСД» Мария Янчева запозна присъстващите чрез презентация с проекта за бюджет 2012. Прогнозата стойност на бюджета за 2012 година е 5 000 000 лв., като от централния бюджет са 2 581 013 лв., от собствени приходи – 2 116 499 лв., а преходния остатък е 302 488 лв. Бюджетът се разпределя в две направления: държавни дейности с обща стойност 3 013 000 лв. и местни дейности с 1 987 000 лв. В държавни дейности парите са разпределени по следния начин: обща субсидия – 2 183 013 лв.; субсидия за капиталови разходи – 18 000 лв.; преходен остатък – 210 799 лв.; собствени приходи, дофинансиране и издръжка – 201 988 лв.; собствени приходи дофинансиране на капиталови разходи – 399 200 лв. В местни дейности финансовите средства се разпределят: собствени приходи – 1 515 311 лв.; обща изравнителна субсидия – 151 800 лв.; субсидия за капиталови разходи – 195 800 лв.; преходен остатък – 91 689 лв.; за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 32 400 лв. Предвидените разходи по дейности са: общи държавни служби – 955 600 лв.; отбрана и сигурност – 73 782 лв.; образование – 1 084 548 лв.; здравеопазване – 19 266 лв.; социално осигуряване и грижи – 1 188 969 лв.; БКС и опазване на околната среда – 541 146 лв.; физ. култура и спорт – 12 633 лв.; култура- 144 702 икономически дейности и услуги – 772 776 лв.; други- 6 578 ; резерв – 100 000 лв.

За капиталови разходи са предвидени общо 1 226 621 лв. По функции са: общи държавни служби – 166 200 лв.; образование – 238 500 лв.; социално осигуряване и грижи – 129 200 лв.; култура и спорт – 134 000 лв.; БКС и опазване на околната среда – 262 221 лв.; икономически дейности и услуги – 276 500 лв.; отбрана и сигурност- 20 000.

Заместник-кметът на общината Нина Терзиева презентира състоянието на проектната дейност в общината до момента. Тя направи обстоен анализ на изпълняваните проекти. Това са: „Обществена трапезария”, която обслужва 40 потребители от Воден и Попово; подкрепа за „Достоен живот” с дванадесет души потребители на социалната услуга „Личен асистент” и дванадесет души лични асистенти.

Други проекти, които се изпълняват на територията на общината са „Повишаване на качеството на живот в общините Болярово и Алпуллу и осигуряване на възможности за отдих и спорт”( на обща стойност 1 199 006.30 лева); „ Две различни практики – една обща цел”(177 000 лева); «Училищен плод”(4 475,56 лв); “Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа – гр. Болярово, Община Болярово”( 4 107 756 лв); „GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин”.

Одобрените проекти за 2012г. са: „Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово , община Болярово"(535 138,67 лв.); “Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ Д-р Петър Берон, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност” (931 912,28 лв); «Ремонт на Храм „Св. Димитър”(град Болярово) и рехабилитация на околно пространство” (351 000 лв.); «Ремонт на Храм „Успение Богородично”(с. Шарково) и рехабилитация на околно пространство» (192 000 лв.); Ремонт на Храм „Рождество Богородично”(с. Мамарчево) и рехабилитация на околно пространство»( 155 000 лв.); „Ремонт на Храм „Св. Йоан Кръстител”(с.Малко Шарково) и рехабилитация на околно пространство” (197 000 лв.); „Ремонт на Храм „Успение Богородично”(с.Голямо Крушево) и рехабилитация на околно пространство”( 345 000 лв.).

След изказването на взелите отношение по чутото присъстващи, кметът на общината направи общото заключение,че общината ще има достъп до ресурс от над 8 млн. лева, включително и средствата действащите проекти. Което не е никак малко на фона на общата криза и имайки предвид,че сме сравнително бедна погранична община.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ