Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.01.2012]

ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Лора Величкова

На 16 януари 2011 година от 14 часа в град Болярово се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В началото на заседанието секретарят на Комисията Милена Манолова представи новите членове- новият заместник-кмет Нина Терзиева, заела мястото на досегашния председател Жельо Желев, преподавателката в СОУ „Д-р Петър Берон”- град Болярово и председател на училищната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни Бинка Величкова и директора на СОУ „Д-р Петър Берон”.

След приемането на новите членове, с което се обнови състава на комисията, присъстващите се запознаха с отчета за дейността на МКБППМН през 2011 година. В него подробно бяха описани организационното състояние, дейността, проведените възпитателни дела, контролната дейност на комисията и работата на обществените възпитатели. Отчетът беше обсъден и приет от членовете на комисията. След това те се запознаха с „План за работата на МКБППМН при община Болярово за провеждане на организационни и оперативни мероприятия за предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряване на възпитанието на извършителите им през 2012г.” В плана са включени разнообразни дейности с цел осъществяване на поставените цели и задачи на комисията. Членовете на комисията приеха плана, а след това и бюджета на Комисията за 2012 г. и одобриха обществените възпитатели.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ