Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.01.2012]

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОГРАФСКО ОСТАРЯВАНЕ

Продължава процесът на демографско остаряване, изразяващ се в намаляване на населението на възраст под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години. Това стана ясно на експертна пресконференция в МТСП, на която бяха представени резултатите по проект “Равенството – Път към прогрес”.

По данни на НСИ делът на населението на възраст над 65 години се е увеличил от 16.8% през 2001г. на 18.5% през 2011г. В същото време през 2001 г. лицата под 15-годишна възраст са били 15.3% от населението в страната, докато през 2011 г. техният дял намалява на 13.2%.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.). По данни от Преброяването на населението през 2011 г. 100 души излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 70 млади хора, докато през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 младежи.

Експертите на МТСП поясниха, че възможна алтернатива на остаряването на работната сила е създаването на условия за развитие на качеството на човешкия капитал (инвестиране в образованието, здравето, знанията, квалификацията и уменията на хората), включване на пазара на труда на рискови групи от населението, гарантиране на техния принос за устойчиво икономическо развитие на страната и недопускане на дискриминация на пазара на труда и на работното място по признаците: пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия и др.

Препятствие пред реализирането на такава алтернатива са случаите на възпроизвеждане на негативни стереотипи в мисленето, които рефлектират и в поведението на пазара на труда, и на работното място. Преодоляването на негативните стереотипи, свързани със социалните дистанции на пазара на труда и в живота, са предмет на множество социологически и интердисциплинарни проучвания, които са предмет на широки обществени и експертни дискусии.

На пресконференцията екип на институт „Отворено общество”, партньори по проект “Равенството – Път към прогрес”, представиха социологически проучвания за дискриминационните процеси в България, социалните различия на пазара на труда и миграционния опит и нагласи.

Проект “Равенството – Път към прогрес” се реализира от Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Комисията за защита от дискриминация и Институт "Отворено общество".

Фокус на проекта са идентификация на дискриминационни нагласи и практики на пазара на труда, както и начините за тяхното преодоляване. Той цели по-добро прилагане на националното законодателство по недискриминация на пазара на труда и във взаимоотношенията работодател-работник, развитие на националната политика за недискриминация и насърчаване на равнопоставеността, подпомагане разпространението на информация за европейската и национална политика и законодателство в областта на недискриминацията.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ