Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.01.2012]

С НОВИ ПРОЕКТИ ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ОБЩИНА БОЛЯРОВО И ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА”

Лора Величкова

Във връзка с обявената процедура за набиране на проектни предложения от Министерството на образованието, младежта и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ” 2007 – 2013 г. Приоритетна Ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение”; Операция 4.1: „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”; 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, община Болярово в партньорство с ЦДГ „Здравец” и филиали, ще кандидатства за финансиране с проектно предложение.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Целта на проекта е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата от етническите малцинства чрез: подобряване на вътрешната и външната среда в четерите детски градини на територията на общината, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта; осигуряване на учебно-технически средства, апаратура, учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер; подобряване на училищната среда чрез обогатяване с подходящи за възрастта съоръжения и материали за обучение, игри; подобряване на състоянието на сградния фонд.

ОУ „Стефан Караджа”, с. Стефан Караджово, община Болярово ще кандидатства по обявената процедура за набиране на проектни предложения от Министерството на образованието, младежта и науката, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на проекта е да се обхванат всички отпаднали през последните години ученици и да се включат в обучителни програми, които да подпомогнат връщането им в училище. Както и намаляване броя на отпадащите през следващите години. За изпълнението на тези цели в проекта са заложени провеждането на семинари и обучения с родителите и учителите. Закупуване на дидактически материали, учебни пособия, технически средства. Ремонт на една класна стая и привеждането и във вид по-близък до домашния уют. Предвидени са дейности, които да мотивират ромчетата за редовно посещение на училище, от рода на клубове по интереси, танци и др.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ