Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.01.2012]

ПО ТРИ НОВИ ТРАНГРАНИЧНИ ПРОЕКТА КАНДИДАТСТВА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

Община Болярово ще кандидатства с три нови проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1 – „Устойчиво социално и икономическо развитие” и Приоритетна ос 2 – „Повишаване на качеството на живот”. Програмата се финансира от Европейския съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ и от България и Турция чрез принос от държавните им бюджети. Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16 януари 2012г.

Първият проект е: "Подобряване на културното сътрудничество между общините Болярово и Кофчаз чрез развитие на културната инфраструктура". Общата цел на проектното предложение е да се възстанови, обнови и модернизира материално – техническата база в областта на културните дейности в град Болярово и град Кофчаз, като се осигури съвременна културна инфраструктура и се подобри достъпът до културни услуги за жителите на града и селата на общината.

Проектът е насочен към обновяване на сградата (с идентификатор 05284.501.325.3 по кадастралната карта на гр.Болярово), чрез изпълнение на довършителни работи в съответствие с европейските стандарти за безопасна експлоатация и чрез осигуряване достъпа на хора в неравностойно положение до културните услуги на читалището.

Водещият кандидат по проекта е Община Болярово, партньор Община Кофчаз, област Къркларели, Р Турция.

Вторият проект е: "Изработване на технически проект за презгранична пътна връзка между селата Малкочлар и Странджа”.

Водещия кандидат по проекта е Община Кофчаз, Р Турция и партньор Община Болярово, Р България. Като партньор община Болярово ще съдейства за изпълнението на дейностите по проекта. Ще бъде гарант за устойчиво продължение на установения контакт и задълбочаване на взаимовръзките.

Общата цел на проекта е да се изработи технически проект за трансгранична пътна връзка между селата Малкочлар, Р Турция и Странджа, Р България.

Основните дейности ще бъдат: сформиране на екип, провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – преводачи, експерти, консултанти за провеждане на процедури за избор на изпълнители, обмяна на опит между двете общини, обучения и отчитане на проекта.

Третият проект, по който ще кандидатства общината е: „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследство”.

Водещия кандидат по проекта е Сдружение с нестопанска цел „Общинско училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово” и партньори от турска страна Община Кофчаз и Община Болярово, Р България.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ