Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.01.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа, жители на град Болярово

На основание чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг

Имам удоволствието да Ви поканя на Обществено обсъждане на:

Проект: „Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на гр.Болярово, община Болярово” по ПРСР, Мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони с одобрени за финансиране разходи в размер на 4 107 756.00 лв. от които 80 (осемдесет) % се осигуряват от Европейския съюз и 20 (двадесет) % се осигуряват от държавния бюджет на Република България.

За реализирането на проекта е необходимо общината да поеме дългосрочен дълг в размер на 2 200 000.00 лв., представляващ 110 % (сто и десет) % от исканото 50 % (петдесет) % авансово плащане (с оглед изменения в Наредба № 24 от 2008 г., обн. ДВ бр. 11 от 09.02.2010 г.).

Основните дейности включени в проекта са: изграждане и реконструкция на съществуващата вътрешно водопроводна мрежа на гр.Болярово

Кредитът ще бъде обезпечен по следния начин:

1.Учредяване на залог върху вземанията на община Болярово по Договор за отпускане на финансова помощ №28/321/00841 от 12.07.2011г., сключен между Държавен фонд “Земеделие” и община Болярово;

2.Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.

Общественото обсъждане ще се проведе на

10 януари 2012 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на община Болярово.

Целта на предстоящото Обществено обсъждане е да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.

Каним Ви да се включите в работата на Форума, като сме убедени, че с Вашето участие ще допринесете за по-добрата и ползотворна работа и крайния успех на инициативата.

Материалите по проекта са на разположение в сградата на Общинска администрация ,

Отдел „УТТО и Е” всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Христо Христов

Кмет на Община Болярово

Управляващ орган: Министерство на земеделието и храните

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ