Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.12.2011]

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗПЛАТИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 275 МЛН. ЛЕВА

Таня Атанасова

През последния месец на годината Фонд „Земеделие” успешно администрира значително по размер финансиране към земеделските производители и бенефициентите на Програмата за развитие на селските райони , което достигна 275 млн. лева.

Съгласно поетите ангажименти за изплащане на субсидиите, през декември бяха платени над 80.5 млн. лева на 21 716 животновъди – по схеми от националния бюджет – на глава животно за говеда, биволи и овце и кози майки – общо 51 млн. лева, както и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието – за млечни крави – 29,5 млн. лева.

Силен акцент бе даден на усвояването на средства по Европейския фонд за развитие на селските райони, като само през декември бяха платени 195 млн. лева, в това число и съфинансирането с източник ЕЗФРСР.

По втора ОС от ПРСР, в това числo и субсидии за необлагодетелствани райони и за агроекология, бяха платени над 65 млн. лева, като тези плащания за първи път се извършват в рамките на календарната година.

Положени бяха изключителни усилия за оторизация и навременни плащания по всички мерки от Програмата за развитие на селките райони, и техният размер достигна 130 млн. лева.

Като се има предвид и извършената капитализация на създадения от Управляващия орган Гаранционен фонд по ПРСР в размер на 335 млн. лева, съгласно правилото n + 2 и с оглед на бюджета n (2009 г.), се отчита пълно усвояване на предвидените средства за текущия период.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ