Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.12.2011]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11-162/27.12.2011 г.

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен проект на ПУП-ПП на трасе за кабелна линия от ПИ 060098 до ЖР в ПИ 297 по КВС с.Горска поляна.

Засегнати поземлени имоти ПИ 060098- нива, ПИ 316- ведомствен път на Булгартрансгаз ЕАД, ПИ 297- полски път.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да разгледат проекта в общинска администрация отдел „УТТО и Е” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация в 30 дневен срок след публикуването на обявлението в държавен вестник.

СПЕЦИАЛИСТ „УТТО и Е”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ