Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.12.2011]

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО ПРОВЕДЕ ВТОРОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ

Лора Величкова

На 8 декември 2011 година от 9.30 часа Общински съвет- Болярово проведе своето второ заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и гласуваха докладни записки относно:

правилник за организацията и дейността на ОбС Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет Болярово през мандата 2011 – 2015 година; избор на заместник председател на ОбС Болярово; предложение за закриване на кметствата в с.Голямо Крушево, с.Шарково, с.Малко Шарково, с.Попово и с.Воден; утвърждаване числеността и структурата на общинската администрация за мандат 2011 – 2015 година;определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/; избор на представител на Общински съвет Болярово в Областния съвет за развитие на област Ямбол; определяне трудовото възнаграждение на кмета на общината от 01.11.2011 година; определяне трудовото възнаграждение на кметовете на кметства от Община Болярово от 01.11.2011 година;определяне основното трудово възнаграждение на председателя на ОбС Болярово; предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници;определяне на делегати и заместник-делегати в Общото събрание на Регионалната асоциация на общините “Тракия”.

На второто си заседание новоизбраният местен парламент разгледа, обсъди и прие също докладни относно: промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2011 година;одобряване на проект за ПУП –план за регулация и застрояване на ПИ № 000255 в местността „До село”, в землището на с.Попово, област Ямбол, ЕКАТТЕ 57652. Заявление с вх.№АО-1-122 от 22.08.2011 г.на Питър Смит поданик на Обединено Кралство Великобритания с постоянен адрес в РБългария с.Попово област Ямбол местност „До село”, управител на „ПЕНД ДЖИ ИН ЮРЪП” ООД гр.Плевен, ул.В.Левски № 119, ет.3, ап.13, с ЕИК № 114672030, собственик на ПИ № 000255 в местността „До село”, в землището на с.Попово ЕКАТТЕ 57652;

одобряване на Подробен устройствен план / Парцеларен план за трасе на електро провод 20 кV за захранване на обект „Площадка за ПСОВ” гр. Болярово в поземлен имот 05284.240.160 по КК, местността „ Чочоров чеир” в землището на гр.Болярово. Засегнати имоти с идентификатор 05284.240.160 по КК, собственост на община Болярово;одобряване на Подробен устройствен план / Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод към обект „Площадка за ПСОВ” гр. Болярово в поземлен имот 05284.240.160 по КК, местността „ Чочоров чеир” в землището на гр.Болярово; одобряване на Подробен устройствен план / Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор към обект „Площадка за ПСОВ” гр. Болярово в поземлен имот 05284.240.160 по КК, местността „ Чочоров чеир” в землището на гр.Болярово.

Дискутирани и приети с мнозинство бяха и докладните относно: утвърждаване на нов състав на местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с моногогодишни жилищно-спестовни влогове; приемане на Наредба № 18 за награждаване на талантливи деца, учители и специалисти за постигнати професионални успехи за работа с деца от община Болярово; приемане на Наредба № 19 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционни проекти за поемане на общински дълг в Община Болярово; ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово за задоволяване нуждите на местното население; одобряване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на район 589, при граници път Е79, ПИ 589.31, ПИ 589.33, ПИ 589.899, ПИ 589.4, част от ПИ 589.618 по кадастралната карта на гр.Болярово, ЕКАТТЕ 05284, с който се променя предназначението на територията от “терен за стопанство на АПК” в “За промишлена територия – предимно производствена зона/Пп/”; проект “Анимация на природното и археологично наследство на община Болярово и неговото опазване и популяризиране” на Организация за защита на птиците в Странджа” с.Ружица.

По последната точка от дневния ред: изказвания, питания, становища и предложения на гражданите председателят на Общинския съвет Атанас Дженков предложи на колегите си да се определи едни приемен ден с граждани, който най-вероятно ще е всеки първи понеделник от месеца. Предложението беше прието за обсъждане от общинските съветници и тепърва ще се решава кой точно ден да е приемен за тях.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ