Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.11.2011]

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11-146/22.11.2011 г.

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.128, ал.1от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5-592/21.11.2011г., е разрешено изработването ПУП-ПП на трасе за кабелна линия от ПИ 060098 по КВС с.Горска поляна до ЖКС 17.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УТТО и Е”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ