Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.11.2011]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11-105/23.08.2011 г.

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово съобщава на заинтересуваните граждани, че с Решение № 508 от 28.07.2011 г на Общински съвет гр.Болярово, е дадено съгласие за:

1.Изработване на частично изменение на общ устройствен план/ОУП/ на район 589 при граници: път Е79, ПИ 589.31, ПИ 589.33, ПИ 589.899, ПИ 589.4, част от ПИ 589.618 по кадастралната карта на гр.Болярово, ЕКАТТЕ 05284

2. Изработването ПУП-ПРЗ за ПИ 589.5, ПИ 589.6 и ПИ 569.7 по КК на гр.Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УТТО и Е”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ