Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.11.2011]

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№АБ-11-144/21.11.2011 г.

Общинска администрация – гр.Болярово съвместно с „Петров – 05” ЕООД гр.Ямбол, на основание чл.128, ал.2 и ал.5, във връзка с чл.121, ал.1 от Закона за устройство на територията, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на:

1.изготвения въз основа на Решение №508/28.07.2011г на Общински съвет гр.Болярово проект за Частично изменение на ОУП- Общ Устройствен План на район 589, при граници път Е79, ПИ 589.31, ПИ 589.33, ПИ 589.899, ПИ 589.4, част от ПИ 589.618 по кадастралната карта на гр.Болярово, ЕКАТТЕ 05284, с който се променя предназначението на територията от „терен за стопанство на АПК” в „За промишлена територия- предимно производствена зона /Пп/”

2. Проект на ПУП- План за регулация и застрояване на ПИ 589.5, ПИ 589.6 и ПИ 569.7 по КК на гр.Болярово и отреждането им за «Промишлена, складова, търговска дейност и изкупуване на метали»

Изготвените проект за Частично изменение на ОУП- Общ Устройствен План на район 589, при граници път Е79, ПИ 589.31, ПИ 589.33, ПИ 589.899, ПИ 589.4, част от ПИ 589.618 по кадастралната карта на гр.Болярово, ЕКАТТЕ 05284, с който се променя предназначението на територията от „терен за стопанство на АПК” в „За промишлена територия- предимно производствена зона/Пп/”и Проект на ПУП- План за регулация и застрояване на ПИ 589.5, ПИ 589.6 и ПИ 569.7 по КК на гр.Болярово и отреждането им за «Промишлена, складова, търговска дейност и изкупуване на метали» се намират в отдел УТТО и Е, на Общинска администрация – гр.Болярово и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време.

Срещата ще се проведе на 02.12.2011г. /понеделник/, от 10,30часа в залата на Административна сгра №2 община Болярово, гр.Боляровов..

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ писмени становища, възражения, предложения и искания по проекта могат да се представят в ОбА- гр.Болярово, или на срещата на общественото обсъждане.

Лице за контакт по общественото обсъждане

Николай Николов -мл. специалист отдел ТСУС

Тел.: 04741/691910

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОТДЕЛ „УТТО и Е”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ