Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.11.2011]

ОБЯВА

Община Болярово, област Ямбол

О Б Я В А

Общинска администрация – гр.Болярово,на основание чл.127, ал.1 и чл.121, ал.1 от ЗУТ, Ви кани да участвате в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на

1.изготвения въз основа на Решение №508/28.07.2011г на Общински съвет гр.Болярово проект за Частично изменение на Общ Устройствен План на район 589, при граници път Е79, ПИ 589.31, ПИ 589.33, ПИ 589.899, ПИ 589.4, част от ПИ 589.618 по кадастралната карта на гр.Болярово, ЕКАТТЕ 05284, с който се променя предназначението на територията от „терен за стопанство на АПК” в „За промишлена територия-предимно производствена зона /Пп/”

Срещата ще се проведе на 02.12.2011г. /петък/, от 10,30часа в залата на Административна сграда №2, гр.Болярово.

Писмени и устни становища, възражения, предложения и искания по проекта могат да се представят в ОбА- гр.Болярово, или на срещата на общественото обсъждане.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ