Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.09.2011]

ОБЯВЛЕНИЕ № АБ-11- 113 /19.09.2011 Г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11- 113 /19.09.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен Подробен устройствен план / Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод към обект „Площадка за ПВОС” гр. Болярово в поземлен имот 05284.240.160 по КК, местността „ Чочоров чеир” в землището на гр.Болярово .Засегнати поземлени имоти с идентификатор 05284.240.165-пасище мера, собственост на община Болярово и 05284.240.389 - дере, собственост на община Болярово. Проекта на ПУП-ПП се намира в отдел „УТТО и Е” при община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ и БКС”..........................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ