Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.09.2011]

ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 16 септември 2011 г. от 9.30 часа Общински съвет- Болярово проведе петдесетото си заседание. На него общинските съветници разгледаха, разискваха и гласуваха докладни записки относно: информация за готовността за учебната 2011/ 2012 година; предоставяне под наем на земеделски земи/ пасища и мери/, общинска собственост на територията на община Болярово; превантивните мерки за подготовката на община Болярово за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2011- 2012 г.;избиране временно изпълняващ длъжността кмет на кметства в общината, в които кандидатите за кметове и общински съветници ще ползват служебен отпуск във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 23.10 2011 година; избиране временно изпълняваш длъжността кмет на община Болярово във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 23. 10. 2011 година; предоставяне под наем на земеделски земи- частна общинска собственост на територията на община Болярово; продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в с. Иглика и с. Попово; продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Болярово, ул.” Н. Й. Вапцаров” № 3, вх. Б, ет. 3, ап.9; отдаване на язовири под наем- публична общинска собственост на територията на община Болярово; предоставяне на мери и пасища от Държавен поземлен фонд на община Болярово за отдаването под наем или под аренда; съгласие за прокарване на кабелно трасе подземна кабелна електропроводна линия 1 Kv от УПИ VII-88, кв. 16 по ПУП но с. Попово до ТП № 1 в ПИ 10 по КВС на селото; одобряване на ПУП – парцеларен план на кабелно трасе подземна кабелна електропроводна линия 1 k V от УПИ VII-88, кв. 16 по ПУП на с. Попово до ТП № 1 в ПИ 10 по КВС на селото; съгласие за прокарване на подземна кабелна електропроводна линия- 1 k V за захранване на Ретланслатор Болярово на ЕВН с. Мамарчево, находящ се в ПИ 000294 по КВС на село Мамарчево, засягащо позомлен имот 00628 полски път, ПИ 000294 пасище мера, ПИ 000293 полски път, ПИ 000362 храсти по КВС с. Мамарчево, собственост на община Болярово и ПИ 000536 дървопроизводствена площ, ПИ 000539 дървопроизводствена площ по КВС собственост на МЗГ- Държавно лесничейство; одобряване на ПУП- парцеларен план на трасе на кабел HH1 k V за захранване на Ретланслатор Болярово с. Мамарчево, община Болярово, находящ се в ПИ 000539 по КВС; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; предоставяне на социална помощ ( дърва за огрев) на военноинвалидите от община Болярово; издаване на запис на заповед от община Болярово в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 28/ 321/ 00841 от 12.07. 2011 г. и Анекс I от 31.08. 2011 г., на мярка 321 за проект „Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на град Болярово, община Болярово”, сключен между община Болярово и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

При последната точка от дневния ред: изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, думата взе кметът на община Болярово. Тъй като това е последното заседание на този Общински съвет за мандата , Христо Христов благодари на всички общински съветници за съвместната успешна работа. Подчерта, че е може би единствения общински съвет ,при който няма върнати решения и пожела новият общински съвет да работи все така , дори, ако е възможно по-добре.

Преди да закрие последното заседание на този общински съвет, неговият председател Атанас Дженков пожела здраве и успех в изборите на колегите си.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ