Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.08.2011]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКАТА СРЕДА 2005-2010 ГОДИНА

На състоялото се на 28.07.2011 година четиридесет и девето заседание на Общински съвет- Болярово от кмета на общината Христо Христов бе внесена докладна, относно „Информация за инвеститорската среда 2005- 2010” г.

От нея става ясно,че подробен ситуационен анализ на община Болярово се съдържа в общинския план за развитие , приет на заседание на Общинския съвет с Протокол №18/30.05.2006г. Могат да се направят следните изводи за факторите, които влияят върху инвестиционната атрактивност на община Болярово :

- Местоположението на общината е периферно, което ограничава и задържа развитието на общината и може да се преодолява чрез провеждането на обоснована, ресурсно осигурена инфраструктурна и главно транспортна и стопанска политика;

- Като цяло запасите на полезни изкопаеми са незначителни и няма да оказват съществено влияние върху социално-икономическото развитие на общината в бъдеще.

- Районът на община Болярово разполага със значителен агроклиматичен потенциал за развитие на всички подотрасли на растениевъдството – зърнени, технически, зеленчукови култури и трайни насаждения. Лимитиращ фактор се явява количеството на валежите, които са на границата на водопотреблението на културите през вегетационния период. Силно изразената неравномерност на разпределение на валежите през годината, произтичаща от малкото им количество през летните месеци и високата честота на периоди без валежи в същите месеци предопределя необходимостта от напояване.

- Наличие на извори от минерални води с много добри питейно-вкусови качества, които могат да се използват както за трапезна вода, така и за лечебно-профилактични цели.

- Перспективни са карстовите води в южната част на общината.

- Почвени типове притежават добра пригодност за развитие на земеделието – зърнени и технически култури, овощни и лозови насаждения.

- На територията на общината растителността е разнообразна, като значителна част от растенията се класифицират като лечебни. Това е благоприятно условие за развитие на туризма и по-специално на екотуризма и ловния туризъм.

- През последните десетилетия изключително неблагоприятна тенденция е непрекъснатото намаляване на броя на населението в общината. За периода 2001 – 2011г. населението на общината е намаляло с 27 %.

- Неблагоприятна възрастова структура на населението – над 33 % са на възраст над 65 години.

- Установява се тенденция на бавно увеличаване дела на жителите с основно и без образование.

- Благосъстоянието на населението в общината се формира от доходи, получавани като работна заплата.За една голяма част от населението (особено в селата) определящо значение имат пенсиите, социалните помощи и други малки по размер доходи.

- Икономическият профил и специализация на общинската икономика е в областта на аграрното стопанство. Общият размер на земеделската земя е около 290 хил. дка От нея се обработват към 70 процента.

- Специализацията на растениевъдството е главно в производството на зърнено-житни култури, маслодаен слънчоглед, царевица и трайни насаждения – лозя и сливи;

- В областта на животновъдството се отглеждат говеда в 104 ферми, от които 24 са в първа група. Развива се и пчеларството.

- В областта на икономическите дейности съществуват две предприятия: цех за колбаси и месни продукти в гр. Болярово, който работи с местни и вносни суровини и цех за преработка на метлен клас.

- Проблемите (слабите страни) в икономическото развитие на общината са: липса на инвестиционен интерес и активност; основната част от дребните производители не познават реда и изискванията за ползване на кредити и разработване на проекти за финансиране по международни донорски програми; малкият брой население и силно влошената възрастова структура на човешките ресурси; селища с население под критичния минимум за икономическо и инфраструктурно развитие; ограничения и трудности при развитието на някои земеделски отрасли и при реализацията на аграрната продукция, не се използва съвременна земеделска техника, поливните площи са малко, а напоителните системи – амортизирани; влошена е сортовата структура на културите и породния състав на отглежданите селскостопански животни; ограничена и непълна пазарна информация.

- Възможностите за икономическо развитие се свързват и определят от рационалното използване на ресурсния потенциал и сравнителните предимства на територията на общината; развитие на биологично земеделие, извършване на последователна селекция в отглежданите сортове култури и породи животни; модернизиране на селскостопанската техника чрез използване предимствата на програмата САПАРД и ДФ “Земеделие”; възстановяване на напоителните системи и увеличаване на поливните площи; комасация на земята; осигуряване на преференции за изграждане на малки и средни преработвателни предприятия; рационално използване на предимствата от трансграничното сътрудничество. Развитие на екологичния и ловния туризъм.

- Голяма част от семействата, децата на които ежедневно пътуват, са с ниско образование и нисък социален статус, с ниски доходи и практически не могат да осигурят необходимите финансови средства за облекло, учебници и други принадлежности. В резултат на това мотивацията на децата за получаване на по-добро и по-високо образование е ниска, особено сред ромското население.

- Туризмът не е добре развит в община Болярово. На базата на съществуващите ресурси и възможности туризмът може да се определи и развие като приоритетна дейност при условие, че се увеличат главно външните инвестиции.

- Водопроводната мрежа на общината е физически и морално остаряла. Това е основната причина за значителния брой аварии, значителните разходи за поддръжка на мрежата и големите загуби на вода. Предстои изпълнението на проект за цялостна подмяна на водопреносната мрежа в град Болярово.

- Проблем е липсата на цялостно покритие от мобилни оператори на територията на община Болярово. Това допълнително изолира жителите в населените места.

- Снабдяването на електроенергия е на добро ниво, но при непрекъснато нарастващи цени за крайния потребител.

- Нивата на местните данъци и такси, администрирани от община Болярово и определяни с решение на Общинския съвет, са в диапазона на долните граници, определени от Закона за местните данъци и такси.

- Административните услуги се извършват чрез прилагане на задължителните стандарти за качество на административното обслужване.

- През 2007 г. Р България стана пълноправен член на ЕС, което позволи да се изплащат субсидии на земеделските производители и чрез оперативните програми да се разпределят финансови средства на проектен принцип.

Съгласно данни от служба УТТО на община Болярово за периода 2005 – 2010 г. са издадени строителни разрешения за следните по-важни обекти:

1.Възстановяване на облицовка на напоителен канал от РД „Хидромелиорации” Сливен

2.Допълващо застрояване – офиси в с.Ружица на Даян Кери.

3. Изграждане на обслужващи производството пристройки към цех за месопреработка.

4. Изграждане на инфраструктура на „БТК Мобайл- ЕООД” в с.Г. Крушево, гр.Болярово, с.Мамарчево, с. Ст. Караджово, с.Денница.

5.Изграждане на краварник в Болярово.

6.Преустройство на сграда и фурна в магазин за хранителни стоки и закусвалня в с.М. Шарково.

7. Изграждане на силозно стопанство в с.Ружица.

8.Изграждане на фотоволтаична централа в с.Шарково.

9.Промяна на предназначението на сграда във ветеринарна аптека и магазин за концентриран фураж.

10. Изграждане на офис сграда в гр.Болярово.

11. Фотоволтаична централа в с. Камен връх.

За периода 2005- 2010 г. съществуващите на територията инвеститори подобряват инфраструктурата, обслужваща бизнеса им; появили са се и нови инвеститори в областта на производство на електроенергия от възобновяеми източници. Производството на енергия от възобновяеми източници е един от основните приоритети на ЕС в следващия планов период, както и в многогодишната финансова рамка 2014 – 2020г.

Голяма част от земеделските производители в общината подмениха своята техника за почвообработка и прибиране на реколтата, което създава условия за повишаване на добивите и снижаване на разходите.

Периодично земеделски производители кандидатстват за наемане или арендуване на общинска земя с цел изграждане на масиви с трайни насаждения.

Община Болярово има реализирани над 60 инвестиционни проекта с обща стойност близо 7 547 000 лева. Източниците за финансиране са разнообразни: фонд „Публични инвестиционни проекти към Министерството на финансите, собствени средства на община Болярово, Министерството на извънредните ситуации, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, Министерството на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите, проект” Красива България”, Сдружение за подпомагане на домовете за хора с увреждания в чужбина, Министерство на околната среда –Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, САПАРД, програма ФАР, фонд „Социално подпомагане”, Програмата за развитие на ООН, фонд Козлодуй, Оперативна програма „Околна среда”, Британското посолство.

Приоритет при финансирането на публични средства е подобряването на техническата инфраструктура в населените места – изграждане на канализации, водопроводи, предотвратяване на опасността от наводнения и др. под – 3 325 700 лева.

Със значителна част от средствата – 1 300 300 лева са ремонтирани пътища от общинската пътна мрежа. Това води до подобряване на транспортната достъпност до населените места в общината, което е важен фактор при реализирането на инвестиционни проекти.

За изграждането и подобряването на инфраструктурата за предоставяне на социални услуги са инвестирани близо 1 656 000 лева.

За сградите с културно и религиозно предназначение , училищата, детските градини и административни сгради са вложени- 959 000 лева.

За подобряване на туристическата инфраструктура и в частност района около разкопките в с.Воден са инвестирани 306 000 лева.

През м. юни 2011г. завърши изграждането на общинския покрит пазар на стойност 240 000 лева, предстои да бъде завършено и санирането на сградата на поликлиниката в град Болярово на стойност 182 645 лева.

Може да се прогнозира, че през следващите години инвестиционната активност ще е пряко свързана със субсидиите и средствата, до които земеделските производители имат достъп. Към настоящия момент се очаква да се постигне ръст на субсидиите с около 70 %, като 30 от тях ще са за развитие на екоземеделие. В многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. е заложено увеличение на средствата за Р. България с около 15 процента. От предстоящите преговори и правителствената политика зависи кои ще бъдат приоритетните сфери за финансиране със средствата от ЕС.

Все още съществува неоползотворен потенциал за развитие на алтернативен, ловен, балнео- и спа туризъм и модерно земеделие на територията на община Болярово.

Необходимо е да се предприемат спешни мерки на национално ниво, насочени към намаляване на обезлюдяването на граничните райони, в това число и община Болярово, което може да стане чрез допълнителни стимули за инвестиции в района.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ