Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.08.2011]

СЪСТОЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРО- ПРЕНОСНАТА И СНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ ЗА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

На четиридесет и деветото заседание на Общински съвет- Болярово, проведено на 28.07. 2011 г. заместник-кметът Жельо Желев внесе за разглеждане и гласуване докладна относно ” Информация за състоянието на електропреносната и снабдителната система и инвестиционни намерения в община Болярово.” С интересното й и важно съдържание запознаваме читателите ни в този брой.

Община Болярово се обслужва във връзка с електроснабдяването от EBH България Електроразпределение АД и по- специално от КЕЦ -Елхово.

Община Болярово е разположена в югоизточната част на Ямболска област и се характеризира с полупланински релеф, площ от 667 кв. км, с население над 5000 жители, които живеят в 20 населени места. Голямата територия и слабо населените райони от общината са електроснабдени по най- новите технологии за страната, като се имат пред вид и обектите по границата с Република Турция.

Проблемите, които имат други общини с електропреносната система за община Болярово почти не съществуват, поради вложените средства за ремонт и подмяна на трасетата, които се извършиха през последните 20 години със смяна на всички главни електропроводи и пълна автоматизация на подстанция Болярово. За тези основни ремонти на електропреносната мрежа през изминалите години и през настоящата има голям дял и общинската администрация, която заедно с предприятието по електроснабдяване намираха общ интерес да се осъществяват тези ремонти проекти да именно на територията на община Болярово.

През изминалите пет години от стартирането на новата структура на „EBH- България Електроразпределение –АД” заедно с общината се работи успешно за осигуряване на нормално електроснабдяване на клиентите от община Болярово. Това се дължи на вложените средства и извършване на ремонти на въздушната мрежа. Вложени са 150000 лв. за ремонта в селата Вълчи извор и Странджа, като резултатите са налице, а именно рязко намаляха авариите в горепосочените населени места. Извършен е и частичен ремонт по въздушната мрежа в селата: Попово, Мамарчево, Шарково, Малко Шарково, Воден, Крайново и Стефан Караджово, които се състоят в следното: подмяна на обрушени електрически стълбове, регулиране на подвеси, подмяна на изолатори, кастрене на клони и др. Същите дейности са извършени и по въздушната линия на 20 KW електропровод, а именно укрепване на стълбовете, линии, проводници и изолация, почистване на трасетата от дървета и храсти по изводите с. Воден- изток, с. Ружица, гр. Болярово, като вложените средства за тези дейности са над 100000 лв.

През 2010 година се извърши ремонт и на възлова станция- Болярово за 10000 лв., състоящ се в подмяна на комутацията и дистанционното управление за по- добра връзка с диспечерската служба. Този ремонт ще намали времетраенето на авариите и надеждността на връзката с диспечерската служба при управление на авариите, която не работеше добре.

През същата 2010 г. се извършиха частични ремонти по въздушната мрежа както следва: в град Болярово за 10000 лв., в с. Попово за 5300 лв., в с. Камен връх за 2600 лв., в с. Ружица за 3300 лв. и в с. Воден за 5000 лв., състоящо се в подмяна на стълбове, изолация и проводници, които се намират в предаварийно състояние.

По въздушните линии на 20 kW електропроводи, през 2010 година също се извършиха частични ремонти: подмяна на стълбове, изолация, отвесиране и укрепване на стълбове, почистване на трасетата от храсти и дървета, като стойността на ремонта надхвърли 60000 лв. През 2011 г. КЕЦ- Елхово инвестира във въздушни линии 20 kw извод – Воден 20000 лева за подмяна на стълбове и изолация. Инвестиции се направиха и във въздушни линии ниско напрежение с. Воден- на стойност 8000 лв. - за подмяна на стълбове, подобряване заземлението по мрежата ниско напрежение и направа на нов извод с усукан изолиран проводник. Също в село Воден се вложиха 17000 лева за изнасяне на меренето на границата на собствеността за подобряване на качеството на отчитане СТИ / системите за техническа изправност/.

Втората половина на годината / 2011 г./ “ EBH България ЕР” АД КЕЦ – Елхово е предвидил да инвестира още 20000 лева по въздушна линия 20 kw извод Болярово за подмяна на стълбове, изправяне на стълбове по същата мрежа, подобряване на заземлението и подмяна на изолацията.

Елекрозахранването на село Денница и село Оман от община Болярово се осъществява от 20KW електропровод от подстанция Средец, който беше в много лошо техническо състояние и имахме много проблеми, особено през есенно- зимния сезон с чести аварии и липса на електроподаване даже и денонощно. През 2009 г. на този електропровод се извърши основен ремонт на стойност 160000 лева, като бяха подменени 65 бр. стълбове, километри електропроводи, изолатори, а по трасето бяха прокарани просеки и почистване от храсти и дървета, което доведе до намаляване на авариите и качествено електроснабдяване по това трасе, където работата продължава и в момента, като се извършва частичен ремонт на въздушна линия 20 kw извод Бистрец, подстанция Средец, а именно подмяна на стълбове и укрепване на стълбовата линия.

В селата Мамарчево и Странджа са направени частични ремонти по мрежа ниско напрежение /МНН/ изправяне на наклонени стълбове, регулиране на провеси и подмяна на изолатори. Всички села на територията на община Болярово по мрежа ниско напрежение е почистена от клони и дървета / изкастрени/ от фирма, с която “ЕВН България ЕР” АД КЕЦ Елхово има сключен рамков договор и е заплатила 10000 лева.

Предвижда се през 2011 г. в гр. Болярово да се подменят голите проводници по МНН / мрежа ниско напрежение/ с усукан изолиран проводник на ТП1, ТП МАЯК и ТП ОРИОН.

В други села на територията на община Болярово е предвидено извършването на частични ремонти по ТП и МНН.

Преди пет години община Болярово стана собственик на мрежата и съоръжението от уличното осветление. На цялата й територия са включени 20 населени места, като обект на осветяване са 432 улици с обща дължина 124000 метра. През първите две години от придобиването на собственост община Болярово сключи договор за поддръжка с фирма “Елтър” - гр. Ямбол, с която особено през последната година не можахме да намерим необходимото партньорство и проблемите по услугата улично осветление се влошиха. Имайки предвид слабостите и тяхното преодоляване община Болярово сключи договор с фирма “Караиванови комерсиал” ЕООД -гр. Тополовград и качеството на услугата се промени чувствително. Веднага бяха подменени всички часовници с механична настройка. По заявка на кметствата се извърши текущ ремонт на мрежата и осветителните тела, като за целта през 2008 г . общината задели 11000 лева. В момента тази фирма продължава договора с общината и считаме определено, че договорните отношения се спазват от двете страни.

През 2007 г. бе одобрен проект на община Болярово за “ Енергийно ефективна модификация на уличното осветление на община Болярово”. Този проект стана действителен в “Изпълнение на стратегията в енергийния сектор за намаляване на негативните икономически, екологични и социални последици от ранното затваряне на реактори в АЕЦ “Козлодуй” в не ядрения сектор. Предложеният проект е на стойност до 140000 лв. от допустимите разходи, като обхватът му е в населените места- гр. Болярово, с. Голямо Крушево, с. Мамарчево и с. Шарково.

През 2008 г. по този проект в тези населени места се подмениха с енергоспестяващи осветителни тела общо 1010 тела и конзоли. Резултатът от тези подмени е, че измереното годишно електропотребление за четирите населени места бе 793796 квт/ч годишно, а след реализацията на проекта разходът на електроенергия е 437188 квт./ч годишно. Освен направените икономии от електроенергия и качественото осветление на улиците от тези населени места община Болярово съхрани на склад демонтираните тела и в края на 2008 г. и началото на 2009 г. извърши с тях основен ремонт на останалите 16 населени места в общината.

След извършените анализи за ползата от въвеждане на енергоспестяващи осветителни тела и намаляване на разхода на ел. енергия с произтичащо увеличаване на времетраенето на включеното улично осветление по населени места, общината откри процедура за определяне на изпълнител за доставяне и монтаж на енергоспестяващи тела за обект реконструкция на общинско улично осветление и със Заповед № РД-5- 254/ 27.04.2011 г. на Кмета на община Болярово бе проведен конкурс за определяне на изпълнител. Място на изпълнението на проекта са именно останалите 16 населени места на община Болярово, в които все още уличното осветление се извършва с осветителни тела от стар тип. Стойността на поръчката е 47000 лева с включен ДДС. Фирма “Караиванови – Комерсиал” ЕООД от гр. Тополовград спечели търга за възлагане на поръчката , с която община Болярово сключи договор за строително- монтажни работи № 38/24.06.2011 г. Строително- монтажните работи ще започнат през месец август 2011 г. и ще завършат през месец септември 2011 година. С реализирането на проекта консумацията на ел. енергия от улично осветление ще се понижи в тези населени места с 25-30%.

В община Болярово като консуматори на електроенергия са битови абонати на брой 4045 броя и стопански абонати 274 бр., като за тази цел за доставка на ел. енергия са изградени 115 км мрежа ниско напрежение въздушни линии, която се обслужва от 78 трафопостове, от които 55 са на EBH, а 23 са на фирми и учреждения. Община Болярово разполага с 3 бр. трафопостове, които са закупени от кооперациите в ликвидация с цел да не останат безстопанствени. През настоящата година бяха предложени за закупуване от EBH, която проявява интерес към тези съоръжения и през 2011 година КЕЦ Елхово предвижда тяхната реконструкция и изграждане на един нов трафопост в промишлената зона на град Болярово.

Доказателство, че община Болярово се отнася със загриженост, макар и не малкото направено до сега по електропреносната система на общината е приетата през месец март от Общинският съвет “Програма за енергийна ефективност за периода 2010- 2013 г.” , като освен другите енергоносители електропреносната мрежа заема основен дял в нея и повече от половината проекти, които са заложени в тази програма са насочени именно в тази система от ел. проводи и съоръжения към нея.

След разфермероване на старата структура преди приватизацията в енергоразпределителните дружества в община Болярово се закри технически участък – Болярово, който бе на територията на общината и технически оборудван и хората, които работеха в него също от общината. С изграждането на КЕЦ- Елхово този участък премина към КЕЦ- Елхово и вече пета година се работи по тази структура, която има слаба и силна страна. А именно, че хората от общината пътуват до гр. Елхово и необходимата техника за аварии, които са по- специфични, идва оттам, а също и снабдяването с материали на аварийните групи, което в определен момент забавя отстраняването на авариите. Положителното е, че изготвя цялостна концепция за електропреносната система на територията на КЕЦ- Елхово и се съсредоточават средства, където е най- необходимо, а също и при тежки аварии се концентрират силите на целия КЕЦ с необходимото техническо оборудване и се постигат целите.

На територията на община Болярово работят и трите структурни групи на КЕЦ- Елхово, а именно: група поддържане, група ново присъединяване и група пласмент, които със своите функции покриват територията на общината.

През последните месеци се наблюдава и нормално отчитане на ел. енергията от инкасаторите по отделните абонати- слабост която в миналото се отчиташе на различни числа от месеца или се нанасяше авансово, което водеше до натрупване на нереални сметки по месеци и затруднения по плащането им.

В заключение може да се обобщи следния извод по електропреносната и снабдителна система на община Болярово:

1. В община Болярово през последните години имаме гарантирано електроснабдяване на всяко населено място и обект като една добра придобивка за населението.

2. Необходими са още средства за текущ и основен ремонт на електропреносната мрежа и съоръженията по нея, за да отговарят на новите технологии, които се използват в напредналите страни, т. е. в населените места, където стават чести аварии, да се подменят старите проводници с нов тип veykan, който е и по- безопасен.

3. Необходимо е оборудване на групата по поддръжка със съвременна и нова техника за по- бързо откриване на авариите по мрежата и отстраняването им за кратко време, като част от тази техника се съсредоточи с местодомуване в община Болярово, а хората, работещи с нея ,да са от нашата община.

4. Необходима е цялостна концепция на КЕЦ- Елхово, одобрена от фирма „EBH – България” и конкретизирана за община Болярово съобразно приетата “ Програма за енергийна ефективност на общината за периода 2010- 2013 г.”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ